2020-01-28, Medic specialist psihiatru cu normă întreagă la Centrul de Sănătate Mintală

Nr.  3300 din  17.12.2019

ANUNȚ

Referitor la concursul/examenul pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc prevăzut a se desfășura în data de 28.01.2020, ora 09.30,  anunțăm că deoarece nu s-a înscris niciun candidat, concursul/examenul nu va mai avea loc.

Manager,
Dr. Zbranca Cristina-Luana


Nr.  3105 din  29.11.2019                                                      

 ANUNȚ

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc scoate la concurs pe perioadă nedeterminată  un post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul spitalului, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) certificat de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019;
 8. h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 9. i) chitanţa de plată a taxei de concurs;
 10. j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

La depunerea dosarelor de înscriere, candidații au obligația de a prezenta originalele actelor depuse la dosar în copie.

Taxa de concurs este de 150 lei ( conform art. 31 din OMS nr. 869/2015) și se plătește la casieria unității.

Tematica de concurs va fi cea de medic specialist în specialitatea psihiatrie afișată pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro/tematici-examen-specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului simultan pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății și în ,,Viaţa Medicală” nr. 48/29.11.2019 respectiv până la data de 16.12.2019, ora15.00.

Rezultatele verificării dosarelor se afișează la sediul unității în data de 18.12.2019, ora 15,00.

Dosarele incomplete pot fi completate în termen de 5 zile lucrătoare.

Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare de la afişare, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de două zile lucrătoare de la depunere.

Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului simultan pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății și în ,,Viaţa Medicală”, respectiv în data de 28.01.2020. ora 09.30- proba scrisă.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • proba scrisă (A)
 • proba clinică sau practică (B)
 • analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C).

Probele se susţin în următoarea ordine:

 1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);
 2. proba scrisă (A);
 3. proba clinică sau practică (B).

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon: 0230/314431.

MANAGER,
Dr. Zbranca Cristina-Luana