2021-09-23, Examen de promovare în grad profesional

Nr. 2206/08.09.2021

 ANUNŢ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează  examen de promovare în funcția de statistician medical (M)1 post și statistician medical principal (M) – 2 posturi, în data de 23.09.2021, ora 10.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2, conform prevederilor din Legea-cadru nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, Ordin M.S nr. 1470/2011 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, Codul muncii actualizat.

Înscrierile se fac până la data de 21.09.2021, ora 14.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2- compartimentul R.U.N.O.S.

Pentru a putea participa la examenul de promovare în statistician medical (M), candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
–  să aibă 6 luni vechime în activitate;
–  să fie propus de către șeful ierarhic pentru promovare, în baza referatului de evaluare.  

Pentru a putea participa la examenul de promovare în statistician medical principal (M), candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 – diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
– să aibă 4 ani vechime în specialitate;
-trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
–  să fie propus de către șeful ierarhic pentru promovare, în baza referatului de evaluare. 

Acte necesare:

-cererea de participare la examenul de promovare;
– referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul instituţiei publice;
-copia actului de identitate;
– adeverința care atestă vechimea în specialitate;
-copii ale fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

La examen pot participa angajaţii din cadrul unităţii care îndeplinesc criteriile de promovare şi condiţiile de vechime.

Condiţii de desfăşurare a examenului

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise, stabilită de comisia de examinare.
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări în  prezenţa comisiei de examinare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform bibliografiei .
Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut mai sus .

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor legale, de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 şi 45 din H. G.  nr 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la telefon  0230/314431 sau la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în funcția de statistician medical (M) -1 post și statistician medical principal (M)- 2 posturi
din data de 23.09.2021

 

  1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (Titlul VIII-Asigurările sociale de sănătate, cap. II-Asiguraţii, Secţiunea 1– Persoanele asigurate, TITLUL IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate);
  2. Hotărârea Guvernului României 696/2021 din 26 iunie 2021pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;
  3. ORDIN  1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat;
  4. ORDIN 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
  5. ORDIN 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
  6. ORDIN 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului;
  7. ORDIN 1490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;
  8. Legea Nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului.

Tematica face parte din bibliografie

Notă: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior menționate

 

ÎNTOCMIT,
MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE – ȘEF SECȚIE INTERIMAR
PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN


Nr.  2295 din 21.09.2021

 

PROCES VERBAL

 Privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în funcția de statistician medical (M)1 post și statistician medical principal (M) – 2 posturi, care va avea loc în data de 23.09.2021, ora 10.00

 Examenul de promovare se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru examenul de promovare au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Funcţia solicitată în vederea promovării
1. Nr. 2280/20.09.2021 Statistician medical principal (M)
2. Nr. 2281/20.09.2021 Statistician medical principal (M)
3. Nr. 2282/20.09.2021 Statistician medical (M)

În data de 21.09.2021, ora 14.30, comisia de examen, numită prin Decizia nr. 62 din 08.09.2021, s-a întrunit pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare de către candidații înscriși la examenul de promovare pe baza documentelor aflate în dosarele de înscriere.

În urma verificării dosarelor candidaților înscriși la examen, membrii comisiei de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. Nr. 2280/20.09.2021 ADMIS
2. Nr. 2281/20.09.2021 ADMIS
3. Nr. 2282/20.09.2021 ADMIS

Rezultatul verificării dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare a fost afișat astăzi, 21.09.2021, ora 15.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor, nr. 2 și pe pagina de internet www.spcm.ro.

 

Comisia de examen:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin – medic primar psihiatrie – șef secție interimar  președinte

As. Baciu Gheorghe-Gabriel  – asistent medical principal- membru

Ing. Ștefeligă Ovidiu-Marius- inginer de sistem IA- membru

 Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- Vaideș Sirius-Alexandru – asistent medical principal


Nr. 2319 DIN 24.09.2021

 

RAPORT FINAL

Al examenului de promovare, organizat în data de 23.09.2021, din statistician medical debutant (M)-1 post în statistician medical (M) – 1  post și din statistician medical  (M)-2 posturi în statistician medical principal (M)- 2 posturi din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Pentru promovarea în  postul de statistician medical (M) a fost depus un dosar iar pentru promovarea în  postul de statistician medical principal (M) au fost depuse două dosare.  Condițiile de participare la examenul de promovare sunt îndeplinite de cei trei candidați care sunt salariați ai Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Comisia de examinare, numită prin Decizia nr. 62 din 08.09.2021 s-a întrunit în data de 23.09.2021 , ora 8,30 la sediul spitalului. Fiecare membru al comisiei de examinare a propus, pe baza bibliografie,  3 subiecte pentru postul de statistician medical (M) și 3 subiecte pentru postul de statistician medical principal (M). Astfel, comisia de examinare a stabilit 9 subiecte  pentru postul de statistician medical (M) și 9 subiecte pentru postul de statistician medical principal (M), semnate de membrii comisiei de examinare.

La ora 10, comisia de examen a intrat în sala stabilită pentru desfășurarea probei scrise. S-a făcut apelul nominal al candidaților,  s-a verificat identitatea lor pe baza cărții de identitate, apoi lista cu subiectele stabilite a fost pusă la dispoziția fiecărui candidat .

Candidatul pentru postul de statistician medical (M) a redactat o lucrare care conține 3 subiecte alese de acesta din lista cu 9 subiecte stabilite de către comisia de examinare. Comisia a hotărât ca cele 3 subiecte să fie notate astfel: subiectul 1=25 puncte, subiectul 2 = 35 puncte și subiectul 3 = 40 puncte. Nu s-a acordat niciun punct din oficiu.

Cei 2 candidați  pentru postul de statistician medical principal (M) au redactat o lucrare care conține 4 subiecte alese de aceștia din lista cu 9 subiecte stabilite de către comisia de examinare . Comisia a hotărât ca cele 4 subiecte să fie notate cu câte 25 puncte fiecare . Nu s-a acordat niciun punct din oficiu.

 Timpul maxim alocat pentru redactarea lucrării a fost de 2 ore, începând cu ora 10.15 și până la ora 12.15.

Cei trei candidați au predat lucrările până la ora 12,15, semnând borderoul special întocmit în acest sens și care este anexă la prezentul proces-verbal. Membrii comisiei de examinare au notat fiecare lucrare, având în vedere cunoştinţele teoretice necesare funcţiei în care promovează, abilităţile de comunicare,  capacitatea de sinteză, complexitatea, inițiativa și  creativitatea.

Comisia de examinare, numită prin Decizia nr. 62 din 08.09.2021, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă pentru examenul organizat în data de 23.09.2021,ora 10.00,  astfel:      

Nr. crt. Numărul și data dosarului de înscriere depus de candidat Funcţia în care a promovat candidatul Proba scrisă Rezultatul
1. Nr. 2280/20.09.2021 Statistician medical principal (M) 100 puncte Promovat
2. Nr. 2281/20.09.2021 Statistician medical principal (M) 100 puncte Promovat
3. Nr. 2282/20.09.2021 Statistician medical (M) 100 puncte Promovat

Având în vedere punctajul obţinut au  fost promovați cei trei candidați începând cu data de 01.10.2021, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examinare:
Dr. Paziuc Lucian-Constantin- medic primar psihiatrie          -preşedinte
As. Baciu Gheorghe-Gabriel- asistent medical principal- membru
Ing. Ștefeligă Ovidiu-Marius- inginer de sistem IA    – membru

 Secretarul comisiei de examinare:
Ec. Oanea Mihaela – economist I A compartiment RUNOS 

Observator din partea Sindicatului Sanitas
As. Vaideș Sirius- Alexandru