2017-02-17 Infirmieră

SPITALUL DE PSIHIATRIE

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2

CUI 11937660, TEL/FAX 0230/314431

  1. 481  DIN 27.02.2017

RAPORT FINAL

Al examenului de promovare, organizat în data de 27.02.2017, din infirmieră debutantă în infirmieră, grad profesional imediat superior celui de infirmieră debutantă  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

 

Comisia de examinare, numită prin Dispoziţia nr. 12 din 14.02.2017, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă pentru examenul organizat în data de 27.02.2017, astfel:

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Funcţia în care a promovat candidatul Proba scrisă Rezultatul
1. LEHACI MARIA LOREDANA Infirmieră 100 puncte Promovat

 

Având în vedere punctajul obţinut a fost promovată doamna Lehaci Maria Loredana în funcţia de infirmieră  începând cu data de 01.03.2017, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examinare:                                                                                                                                                                                                                                                         Semnătura:

Dr. Bîndilă Cristian-Gheorghe- medic specialist psihiatrie- șef secție-preşedinte _______

 

Dr. Paziuc Petronela               – medic primar psihiatrie                    – membru _________

 

As. Vaideș Sirius Alexandru  – asistent medical principal                  – membru _________

 

Secretarul comisiei de examinare:

Ec. Oanea Mihaela – economist I A compartiment RUNOS                        ____________


SPITALUL DE PSIHIATRIE

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2

CUI 11937660, TEL/FAX 0230/314431

  1. 374  / 09.02.2017

 

ANUNŢ

 

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează  examen de promovare din infirmieră debutantă în infirmieră, grad profesional imediat superior gradului de debutant, în data de 27.02.2017, ora 10.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 10, conform prevederilor din Legea nr. 284/2010, Ordin M.S nr. 1470/2011 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 modificată cu H.G. nr. 1027/2014, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, Codul muncii actualizat.

 

Înscrierile se fac până la data de 23.02.2017, ora 16.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2- compartimentul R.U.N.O.S.

Condiţii de participare :

– şcoală generală;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

sau

–  curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane şi certificare;

-6 luni vechime în activitate;

–  propunere de promovare formulată de şeful ierarhic.

 

Acte necesare:

-cererea de participare la examen;

– referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;

-copia actului de identitate;

– copia actului care atestă efectuarea cursului menţionat mai sus.

La examen pot participa angajaţii din cadrul unităţii care îndeplinesc criteriile de promovare şi condiţiile de vechime.

 

Condiţii de desfăşurare a examenului

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în  prezenţa comisiei de examinare.

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor legale, de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41 1, 44 şi 45 din H. G.  nr 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la telefon  0230/314431 sau la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

 

 

 

 

MANAGER,

  1. LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC