2017-11-23 Consilier juridic gradul IA – 1/2

Nr. 2475   / 26.10.2017

ANUNŢ CONCURS

În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs în data de 23.11.2017, ora 09.00, pentru ocuparea următoarelor posturi contractual  vacante pe perioadă nedeterminată:

 1. ½ (4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână) post de consilier juridic gradul I A din cadrul compartimentului juridic.

Condiţii  generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual vacante sunt:

–  pentru consilier juridic gradul IA:

 • nivel studii: diplomă de licență în specialitate
 • vechimea : 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va desfăşura astfel:

 1. proba scrisă va avea loc în data de 23.11.2017-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
 2. interviul se va susţine în data de 23.11.2017ora 13.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a (31.10.2017), la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 14.11.2017, ora 16.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 15.11.2017, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;

– copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ( adeverinţa să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) ;

– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

– curriculum vitae;

– taxă de înscriere concurs 100 ron.

Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 24.11.2017.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 27.11.2017.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

MANAGER,
LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


BIBLIOGRAFIE CONCURS OCUPARE ½ POST CONSILIER JURIDIC GRADUL IA

 DIN DATA DE 23.11.2017

 

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății- TITLUL VII-Spitalele, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
 3. ORDIN nr. 1410/ 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 ;
 4. Noul Cod Civil;
 5. Noul Cod de procedura civilă;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Codul penal în vigoare;
 9. Codul de procedură penală în vigoare;
 10. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
 11. Statutul profesiei de consilier juridic;
 12. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 14. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 15. HOTĂRÂRE Nr. 161/2016 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările și completările ulterioare;

16.Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat;

 1. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 2. 18. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

MANAGER,
LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


 

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 15.11.2017 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 15.11.2017 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul pentru ocuparea a ½ post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de consilier juridic I A.

Pentru examen  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data
dosarului de înscriere

Funcţia solicitată

1. PITICARI ANGELLO-LUIGI 2643/09.11.2017 Consilier juridic I A, ½ normă (4ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână)

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 80 din 31.10.2017, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1.

PITICARI ANGELLO-LUIGI

ADMIS

 

Comisia de concurs:

Dr. Paziuc Petronela              – medic primar psihiatrie         – președinte

Jr. Mera Nicoleta                     – consilier juridic I A               – membru

Ec. Rusu-Samson Aurora        – director financiar-contabil    – membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Mold.- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal –


 

RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 23.11.2017 pentru

ocuparea a ½ post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de consilier juridic I A din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 80 din 31.10.2017, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, interviul şi rezultatul final pentu examenul organizat în data de 23.11.2017, astfel:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă (puncte) Interviul

 

(puncte)

Punctajul final al examenului (puncte) Rezultatul
1. PITICARI ANGELLO-LUIGI Consilier juridic I A

 

87,5

 

90

 

88,75 ADMIS

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarat admis domnul Piticari Angello-Luigi, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen:     

Dr. Paziuc Petronela   – medic primar psihiatrie – preşedinte

Jr. Mera Nicoleta         – consilier juridic I A – membru

Ec. Rusu Samson-Aurora director financiar-contabil – membru

 Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius- Alexandru