2018-10-15 Preot definitiv cu studii superioare

ANUNŢ CONCURS

 

În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs în data de 15.10.2018, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post contractual  vacant pe perioadă nedeterminată:

 1. un post de preot definitiv cu studii superioare la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporat vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual vacante sunt:

 • nivel studii: diplomă de licență în teologie;
 • vechimea : minimum 5 ani vechime în preoție;
 • obligativitatea cursurilor de definitivat;
 • să nu aibă impedimente canonice;
 • să nu fi avut sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani.

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

 1. proba scrisă va avea loc în data de 15.10.2018-ora 10.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
 2. proba interviu se va susţine în data de 16.10.2018ora 10.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a (18.09.2018), la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.10.2018, ora 16.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 03.10.2018, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

           Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei

 

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 17.10.2018.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 18.10.2018.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări în prezenţa comisiei de concurs.

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă  şi interviu.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. pot fi obţinute la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

 

MANAGER,
LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DE PREOT DEFINITIV CU STUDII SUPERIOARE

 DIN DATA DE 15.10.2018

 

Bibliografia și tematica:

 1. Învățătura de credință ortodoxă, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1996, p. 285-286 [Taina Sf. Maslu].
 2. Ion Vicovan, Dați-le voi să mănânce! Filantropia creștină: istorie și spiritualitate, Ed. Trinitas, Iași, 2001, p. 168-185 [cap. VIII. Filantropia practică în Moldova]
 3. Simeon Kraiopoulos, Păcatul și stările psihopatologice, Ed. Bizantină, București, 2012.
 4. Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia Ortodoxă. Continuare și dezbateri, Ed. Sophia, București, 2001, p. 200-216 [Psihoterapia ortodoxă și cea umanistă]; p. 237-280 [Diavolul și înșelăciunile lui]; p. 280-309 [Preotul ca vindecător, după Sf. Grigorie Teologul]
 5. Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Ed. Sophia, București, 2006, p. 231-356 [Condițiile generale ale tămăduirii]
 6. Diacon Dumitru Bogdan Bădiță, Pastorația bolnavilor, Cuvântul Vieții, București, 2012.
 7. Cazuri speciale în pastoraţia preoţilor de caritate http://www.preotispitalebucuresti.ro/2010/Sesiuni/03%20martie%202010/04%20Cazuri%20speciale%20in%20pastoratia%20preotilor%20de%20caritate.pdf
 8. Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

ÎNTOCMIT,

Preot. Horga Dimitrie


PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE
Încheiat astăzi 03.10.2018 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 03.10.2018 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de preot definitiv cu studii superioare la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc .
Pentru examen au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Pentru examen  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. MIHĂILESCU IONUȚ-CRISTIAN 2075/27.09.2018 Preot definitiv

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 34 din 17.09.2018, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. MIHĂILESCU IONUȚ-CRISTIAN ADMIS

Comisia de concurs:
Dr. Zbranca Cristina-Luana -medic specialist psihiatrie- președinte
P.C. Pr. Horga Dimitrie – preot – membru
Dr. Paziuc Petronela – medic primar psihiatrie – membru
Ec. Oanea Mihaela – economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc-
d-na Coca Angela asistent medical principal –


 1. 2259   DIN  17.10.2018

RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 15.10.2018 proba scrisă și 16.10.2018 proba interviu pentru

ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de preot definitiv cu studii superioare la Centrul de Sănătate Mintală  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 34 din 17.09.2018, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, interviul şi rezultatul final pentu examenul organizat în data de 15.10.2018 și data de 16.10.2018, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă

(puncte)

Interviul

(puncte)

Punctajul final al examenului (puncte) Rezultatul
1. MIHĂILESCU IONUȚ-CRISTIAN Preot definitiv 90

 

91,33

 

90,66 ADMIS

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarat admis domnul      Mihăilescu Ionuț -Cristian, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen:  

Dr. Zbranca Cristina-Luana    – medic specialist psihiatrie

PC Horga Dimitrie

Dr. Paziuc Petronela               – medic primar psihiatrie

Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Coca Angela