2019-08-22 Asistent medical principal

Nr. 2277   DIN  22.08.2019

RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 22.08.2019 pentru
ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de asistent medical principal (PL)
la secția de psihiatrie  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 87 din 16.07.2019, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, proba interviu şi rezultatul final pentru examenul organizat în data de 22.08.2019, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctajul final al examenului (puncte) Rezultatul
1. IMBIR INGRID-CRISTINA Asistent medical principal (PL) la secția de psihiatrie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

 

78

 

95

 

96

 

 

89,67

 

ADMIS

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarată admisă doamna Imbir Ingrid-Cristina pentru a ocupa postul de asistent medical principal (PL) la secția de psihiatrie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen:  

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- medic specialist psihiatrie- preşedinte
As. Ropcean Rodica- asistent medical principal șef   -membru
As. Cozma Maria asistent medical generalist principal- membru

Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius-Alexandru


Nr. 2093 DIN  31.07.2019

 PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE
Încheiat astăzi 31.07.2019 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 31.07.2019 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de asistent medical principal (PL) la secția de psihiatrie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Pentru examen  au depus dosare de înscriere următorii candidați:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere

Funcţia solicitată

1. IMBIR INGRID-CRISTINA 2048 DIN 25.07.2019 Asistent medical principal (PL) la secția de psihiatrie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 87 din 16.07.2019, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului

Observaţii

1. IMBIR INGRID-CRISTINA ADMIS

Comisia de concurs:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- medic specialist psihiatrie-  președinte
As. Ropcean Rodica – asistent medical principal – șef- membru
As. Cozma Maria- asistent medical generalist principal- membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS
Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal –


Nr. 1909/08.07.2019

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF SECȚIE PSIHIATRIE

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare – TITLUL VII Spitalele;
 2. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unitățile sanitare publice, din sectorul sanitar, cu modificări şi completări ulterioare;
 4. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
 5. Ordinul M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 6. Ordinul MSP nr. 320/2007 privind aprobarea conținutului Contractului de administrare a secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul MSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 8. M.S nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor şi competențelor consiliului medical al spitalelor;
 9. Ordinul MSP nr. 1782/2006 şi CNAS nr. 576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, actualizat;
 10. HOTĂRÂRE 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 487/2002 republicată, legea sănătății mintale şi a protecției persoanelor cu tulburări psihice şi Ordinul nr. 646/18.05.2016;
 12. Ordinul MS nr. 1229/2011 aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale şi a modelului fișei de evaluare a performantelor profesionale individuale;
 13. Ordinul nr. 1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească;
 14. Ordinul nr. 1096/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
 15. ORDIN 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
 16. ORDIN 112/2007 din 22 ianuarie 2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările și completările ulterioare;
 17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 18. ORDIN 1384/2010 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare.

 TEME -CADRU PROIECT SPECIALITATE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE ŞEF SECŢIE PSIHIATRIE

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA STRUCTURII ȘI ORGANIZĂRII SECȚIEI

– evaluarea relației dintre structurile secției și serviciile furnizate
– propuneri de îmbunătățire a structurii și organizării  secției.

 1. GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE A SECȚIEI

– tipuri de servicii medicale acordate pacienților
– eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanță.

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE ÎN CADRUL SECȚIEI

– focalizarea pe necesitățile/așteptările pacientului
– acțiuni de îmbunătățire a îngrijirii și serviciilor.

 1. EVALUAREA SECȚIEI PE BAZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ DE UTILIZARE A SERVICIILOR

– utilizarea rațională a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale
– metode de creștere a performanței secției.

 1. CONTROLUL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE ÎN CADRUL SECȚIEI

– identificarea factorilor de risc
– măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.

 1. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII MEDICALE ÎN SECȚIE PE PRINCIPIUL COMPETENȚEI, EFICIENȚEI ȘI EFICACITĂȚII

– evaluarea  activității medicale a secției
– măsuri de eficiență și eficacitate a sistemului de îngrijiri.

 1. IMPLEMENTAREA PROTOCOALELOR DE PRACTICĂ MEDICALĂ ÎN SECȚIE

– implicarea echipei medicale
– metode de aplicare a protocoalelor de practică medicală.

 1. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VEITURI ȘI CHELTUIELI ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII SECȚIEI

– fundamentarea activităților
– propuneri de eficientizare a costurilor pe secție.

 Structura proiectului de  management

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului
 2. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi  şi ameninţări
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată
 6. Scop
 7. Obiective-indicatori
 8. Activităţi
 9. Definire
 10. Încadrarea în timp-grafic Gantt
 11. Resurse necesare-umane, materiale, financiare,
 12. Responsabilităţi
 13. Rezultate aşteptate
 14. Monitorizare-indicatori
 15. Evaluare-indicatori.

 Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.
Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon: 0230/314431.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANANr. 1928 / 09.07.2019  

 ANUNŢ CONCURS

 Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, cod fiscal 11937660, telefon/fax 0230/314431 în conformitate cu prevederile, Legii- cadru nr. 153/2017 şi H.G. nr. 286/2011, actualizată, organizează concurs în data de 22.08.2019, ora 09.00, pentru ocuparea unui post contractual  vacant pe perioadă nedeterminată de asistent medical principal  (PL) la secția de psihiatrie.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a (16.07.2019), la sediul spitalului. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 30.07.2019, ora 15.00.

Condiţii  generale

Pentru a participa la concurs/examen, candidatul / candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2) cunoaște limba română, scris și vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exercițiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice

Pentru a participa la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice pentru postul de asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):

 • nivel studii: – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă;

sau

– diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu

nivelul studiilor postliceale sanitare;

 • examen pentru obținerea gradului de principal;
 • certificat de membru al OAMGMAMR;
 • adeverință pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR;
 • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.
 • vechimea : 5 ani vechime ca asistent medical.

Concursul se va desfăşura astfel:

 1. proba scrisă va avea loc în data de 22.08.2019-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
 2. proba practică se va susţine în data de 22.08.2019-ora 13.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
 3. interviul se va susţine în data de 22.08.2019ora 15.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a (16.07.2019), la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 30.07.2019, ora 15.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 01.08.2019,ora 11.00, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

           Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 23.08.2019 ora 15.00.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 26.08.2019 ora 15.00.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică  şi interviu, după caz.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Bibliografia pentru ocuparea postului este stabilită confom anexei.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. pot fi obţinute la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,
DR. ZBRANCA CRISTINA-LUANA


BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) LA SECȚIA DE PSIHIATRIE
DIN DATA DE 22.08.2019

 

 1. LEGE Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului;

2 . ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

 1. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 2/ 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 2. ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 201 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 3. ORDIN Nr. 1142 din  3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti*);
 4. ORDIN Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
 5. ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 6. ORDIN Nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Inclusiv actele normative prin care au fost modificate sau/și completate   

ÎNTOCMIT,
MEDIC ȘEF SECȚIE INTERIMAR,
DR. PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN