2019-11-28, Îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală

  1. 3080 DIN   28.11.2019

RAPORT FINAL

Al concursului organizat în data de 28.11.2019 pentru

ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 107 din 27.11.2019, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, proba interviu şi rezultatul final pentru concursul organizat în data de 28.11.2019, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctajul final al examenului (puncte) Rezultatul
1. VRANĂU ANA-MARIA Îngrijitoare curățenie la C.S.M.  

85

 

89

 

74

 

 

82,67

 

ADMIS

2. BLIDARI MIHAELA-OFELIA Îngrijitoare curățenie la C.S.M. 78,75 88,33 72,67 79,92 RESPINS
3. ANDRIAN-FURTUNĂ MELUȚA Îngrijitoare curățenie la C.S.M. 72,5 35 RESPINS

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarată admisă doamna Vranău Ana-Maria pentru a ocupa postul de îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. Doamna Blidari Mihaela-Ofelia a fost declarată respinsă ca urmare a punctajului obținut, iar doamna Andrian Furtună Meluța deoarece nu a obținut punctajul minim necesar de 50 puncte la proba practică nu a putut participa la proba interviu, fiind declarată respinsă, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen:                                                                          Semnătura:

Dr. Zbranca Cristina-Luana- medic primar psihiatrie- preşedinte

Dr. Cârstiuc Carmen-Elena- medic specialist psihiatrie- membru

As. Ropcean Rodica- asistent medical principal șef   -membru

Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius-Alexandru


Nr.  3006 din 20.11.2019

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 20.11.2019 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 20.11.2019 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală (C.S.M.) din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. VRANĂU ANA-MARIA 2922 din 12.11.2019 Îngrijitoare curățenie la C.S.M din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.
2. BLIDARI MIHAELA-OFELIA 2954 din 13.11.2019 Îngrijitoare curățenie la C.S.M din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.
3. ANDRIAN-FURTUNĂ MELUȚA 2971 din 14.11.2019 Îngrijitoare curățenie la C.S.M din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 103 din 24.10.2019, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. VRANĂU ANA-MARIA ADMIS
2. BLIDARI MIHAELA-OFELIA ADMIS
3. ANDRIAN-FURTUNĂ MELUȚA ADMIS

Comisia de concurs:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- medic specialist psihiatrie-  președinte

Dr. Cârstiuc Carmen- Elena-medic specialist psihiatrie-membru

As. Ropcean Rodica – asistent medical principal – șef- membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal


Nr. 2787 / 30.10.2019

ANUNŢ CONCURS

 Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, cod fiscal 11937660, telefon/fax 0230/314431 în conformitate cu prevederile, Legii- cadru nr. 153/2017 şi H.G. nr. 286/2011, actualizată, organizează concurs în data de 28.11.2019, ora 9.00, pentru ocuparea unui post cu normă întreagă  contractual vacant pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Condiţii  generale de participare la concurs:
1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual vacante sunt:

  • nivel studii: școală generală;
  • vechimea : fără vechime.

Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă va avea loc în data de 28.11.2019, ora 09.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba practică va avea loc în data de 28.11.2019, ora 13.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba interviu va avea loc în data de 28.11.2019, ora 15.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.11.2019, ora 15.00.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 20.11.2019, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) certificat de integritate comportamentală;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

           Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei

 

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 29.11.2019 ora 15.00.
Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 02.12.2019 ora 15.00.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

 Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.
Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.
Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică  şi interviu, după caz.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
Bibliografia pentru ocuparea postului este stabilită confom anexei.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. pot fi obţinute la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA