2019 – 2 posturi Medic specialist psihiatrie

Nr.   1922      din 09.07.2019

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 09.07.2019 pentru consemnarea rezultatelor obținute la examenul  pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea psihiatrie în cadrul secției de psihiatrie, post publicat în VIAȚA MEDICALĂ nr. 21 din 24 mai 2019

Comisia de examinare constituită în conformitate cu Dispoziția nr. 283/05.07.2019 s-a întrunit astăzi, 09.07.2019, pentru examenul sus menționat.

În urma examinării dosarului comisia a constatat că acesta este complet, candidata îndeplinește condițiile legale și îi este admisă intrarea în examen.

D-nul dr. Paziuc Alexandru –medic primar psihiatrie- președintele comisiei a depus în urnă biletele cu subiecte din tematica stabilită pentru proba scrisă, iar candidata a extras 10 din ele care ulterior au fost semnate de aceasta precum și de președintele comisiei de examen.

Comisia s-a retras, a formulat 10 întrebări din subiectele extrase, notate cu 10 puncte, iar candidata a beneficiat de 3 ore-timp tratare.

Secretizarea lucrării nu a fost necesară fiind un singur candidat.

Lucrarea s-a predat sub semnătură.

Pentru proba B a examenului, candidata a susținut proba clinică unde a prezentat un caz de psihiatrie a unei paciente internate, beneficiind de 20 de minute pentru pregătirea cazului și încă 20 minute pentru expunerea lui.

La punctajele obținute în urma promovării probelor A și B s-a adăugat punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice ( proba C), pe baza documentelor depuse în dosarul de înscriere.

Media finală cuprinde punctajul de la probele A, B și C, candidata cumulând 216,06 puncte, fiind declarată PROMOVATĂ.

În urma examenului comisia a consemnat următoarele rezultate:

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISĂ

(A)

PUNCTAJ PROBA CLINICĂ

(B)

PUNCTAJ ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

(C)

 

PUNCTAJ FINAL ADMIS/

RESPINS

 

1

 

CÂRSTIUC CARMEN-ELENA

 

94.08

 

100

 

21,98

 

 

216,06

 

 

ADMIS

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de consemnare a rezultatelor examenului din data de 09.07.2019.

COMISIA DE EXAMEN :

 1. PAZIUC ALEXANDRU– MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE- PREȘEDINTE
 2. BĂLĂUȚĂ IRINA– MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE- REPREZENTANT COLEGIUL MEDICILOR-MEMBRU
 3. PUIU IONUȚ-MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE-MEMBRU
 4. CHIRIȚĂ LEONARD-MEDIC SPECIALIST –SPECIALITATEA MEDICINĂ DE FAMILIE- REPREZENTANT DIN PARTEA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC ( OBSERVATOR)
 5. IACOBAN DIANA-REPREZENTANT DSP SUCEAVA ( OBSERVATOR)
 6. GNACIUC VIORICA-SECRETAR COMISIE

Nr.      1672     din   12.06.2019

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE

 Încheiat cu ocazia verificării dosarelor de concurs/examen depuse de candidați pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării următoarelor posturi contractual vacante pe perioadă nedeterminată de:

 • un post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea psihiatrie în cadrul secției de psihiatrie;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

 

Nr. crt. Numele și prenumele Postul pentru care optează Nr. înregistrare al dosarului de participare la concurs/examen Rezultatul verificării dosarelor Admis/Respins
 1  CÂRSTIUC CARMEN-ELENA Medic specialist psihiatrie în cadrul secției de psihiatrie  1628/06.06.2019  ADMIS

  

MANAGER,

ZBRANCA CRISTINA-LUANA

Câmpulung Moldovenesc la data 12.06.2019  Afișat la ora 16.00


Nr.    1294    din 23.04.2019

ANUNȚ

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc scoate la concurs pe perioadă nedeterminată un post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea psihiatrie în cadrul secției de psihiatrie și un post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul spitalului, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
 9. i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

La depunerea dosarelor de înscriere, candidații au obligația de a prezenta originalele actelor depuse la dosar în copie.
Taxa de concurs este de 150 lei ( conform art. 31 din OMS nr. 869/2015) și se plătește la casieria unității.
Tematica de concurs va fi cea de medic specialist în specialitatea psihiatrie afișată pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro/tematici-examen-specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului simultan pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății și în ,,Viaţa Medicală” nr. 21/24.05.2019 respectiv până la data de 10.06.2019, ora16.00.
Rezultatele verificării dosarelor se afișează la sediul unității în data de 12.06.2019, ora 16,00.

Dosarele incomplete pot fi completate în termen de 5 zile lucrătoare.
Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare de la afişare, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de două zile lucrătoare de la depunere.
Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului simultan pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății și în ,,Viaţa Medicală”, respectiv în data de 09.07.2019. ora 09.00- proba scrisă.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • proba scrisă (A)
 • proba clinică sau practică (B)
 • analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C).

Probele se susţin în următoarea ordine:

 1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);
 2. proba scrisă (A);
 3. proba clinică sau practică (B).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon: 0230/314431.

MANAGER ,
Dr. Zbranca Cristina-Luana