2019 – Medic șef secție – Medic specialist psihiatrie

Nr.     2199   din  13.08.2019

ANUNȚ

Referitor la concursul pentru ocuparea funcției vacante  de medic șef secție –medic specialist psihiatrie la secția de psihiatrie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  prevăzut a se desfășura în data de 18.09.2019, ora 9.00,  anunțăm că deoarece nu s-a înscris niciun candidat, concursul nu va mai avea loc.

Manager,
Dr. Zbranca Cristina-Luana


Nr.2060 din  26.07.2019                                                         

 ANUNȚ

Urmare apariției anunțului pentru scoaterea la concurs a postului de medic șef secție –medic specialist psihiatrie  în Viața Medicală “ nr. 30/26.07.2019, dorim să vă informăm că dosarele de concurs se depun la sediul spitalului, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în „ Viața Medicală “, respectiv până în data de 12.08.2019, ora 15.00.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:

  1. INTERVIUL– susţinerea proiectului de management care să permită evaluarea capacității manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din comitetul director al unității sanitare publiceInterviul va avea loc în data de 18.09.2019 ora 9.00.

Susținerea proiectului de management permite evaluarea capacității manageriale a candidatului şi are următoarele caracteristici:
a) este obligatoriu;
b) se susține la nivelul unității care a publicat funcția la concurs;
c) este eliminatoriu;
d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minimum 50 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat.
2. PROBA SCRISĂ – constă în alegerea prin tragere la sorți a 10 titluri din tematica anunțată prin publicația de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte din legislația sanitară, şi are următoarele caracteristici:
a) este obligatorie;
b) este secretă;
c) este eliminatorie;
d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind notat între 0 – 10 puncte, conform baremului întocmit de comisia de examinare înainte de începerea corectării, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat. Proba scrisă va avea loc în data de 18.09.2019 ora 11.00.

  1. PROBA CLINICĂ sau proba practică pentru medici se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist, iar proba practică pentru biologi, biochimişti şi chimişti va avea conţinutul stabilit de comisia de examinare. În cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte. Proba clinică sau proba practică va avea loc în data de 18.09.2019 ora 15.00.

 La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la art. 20 din Ordinul 1406/2006 se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme.
După desfăşurarea tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 200 de puncte.
După întocmirea clasificaţiei, conform înscrierii candidaţilor pe funcţii, se stabilesc candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon: 0230/314431.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


 

Nr.    1909   din 08.07.2019                                                                                        AVIZAT,                                                                                                                                                                  COLEGIUL  MEDICILOR  SUCEAVA            

 

ANUNȚ

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în strada Trandafirilor, nr. 2, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție – medic specialist psihiatrie la secția de psihiatrie, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1406/2006, actualizat, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;
b) copia xerox a diplomei de studii;
c) adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la normele menționate;
e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificatul privind starea de sănătate;
h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;
i) copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei;
l) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei și se plătește la casieria unității.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu.

Concursul va consta în următoarele probe:

  1. interviu – susținerea proiectului de management;
  2. probă scrisă;
  3. probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține în fața comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  în termen de 15 zile de la data publicării anunțului în ,, Viaţa Medicală”.

Concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea anunțului în ,,Viaţa Medicală” , fără a depăşi  90 de zile de la publicarea anunțului.

Menţionăm că unitatea noastră se încadrează în cheltuielile de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.

Relaţii suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului  se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon: 0230/314431.

 

MANAGER,                                                                           DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Zbranca Cristina-Luana                                                  Ec. Rusu-Samson Aurora                                                     

 

COMPARTIMENT RUNOS,
Ec. Oanea Mihaela