2020-11-24 muncitor calificat I – electrician

Nr. 2620  din 09.11.2020

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 09.11.2020 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Referitor la concursul/examenul pentru ocuparea a ½ post ( 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână) contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I- electrician din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc prevăzut a se desfășura în data de 24.11.2020, ora 9.30- proba scrisă, anunțăm că deoarece nu s-a înscris niciun candidat, concursul/examenul nu va mai avea loc.

Comisia de concurs:

 Ing. Ștefeligă Ovidiu-Marius- inginer de sistem I A-  președinte________________

Ec. Rusu-Samson Aurora – director financiar-contabil-membru_________________

Ec. Lupușanschi Mariana – economist I A- membru _________________________

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS  ________________           

Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal – ____________________


NR.      2475/19.10.2020

ANUNŢ CONCURS

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, cod fiscal 11937660, telefon/fax 0230/314431 în conformitate cu prevederile, Legii- cadru nr. 153/2017 şi H.G. nr. 286/2011, actualizată, organizează concurs în data de 24.11.2020, ora 9.30, pentru ocuparea a ½ post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I- electrician din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Condiţii  generale de participare la concurs:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

            2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

            4) are capacitate deplină de exerciţiu;

            5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

            7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării ½ post de muncitor calificat I-elecrician:

  • nivel studii: școală generală;

                    certificat de calificare pentru meseria de electrician;

  • vechimea : fără vechime.

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă va avea loc în data de 24.11.2020, ora 09.30, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;

Proba practică va avea loc în data de 24.11.2020, ora 13.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;

Proba interviu va avea loc în data de 24.11.2020, ora 15.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

            Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 06.11.2020, ora 15.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 09.11.2020, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) certificat de integritate comportamentală;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae;

i) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.          

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

           Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 25.11.2020 ora 15.00.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 26.11.2020 ora 15.00.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică  şi interviu, după caz.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Bibliografia pentru ocuparea postului este stabilită confom anexei.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. pot fi obţinute la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,

DR. ZBRANCA CRISTINA-LUANA


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA A ½ POST CONTRACTUAL VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DE MUNCITOR CALIFICAT I-ELECTRICIAN DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC  DIN DATA DE 24.11.2020

TEMATICA :

 1. Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE

2. Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalațiile electrice

3. Racordarea prin prize a consumatorilor electrici  

4. Secțiuni de cabluri și conductoare în instalațiile electrice ( cum se aleg, cum se protejează, cum se conectează pe faze și la instalația de legare la pământ, culori de conductoare)

 5. Modul de lucru/ intervenție într-o inslație electrică

 6. Schema electrică a unui circuit de iluminat și de priză

7. Măsuri de protecția muncii în instalațiile electrice și instruirea lucrătorilor din instalațiile electrice.

 BIBLIOGRAFIE :

1. ORDIN ANRE nr. 11 din 13 martie 2013;

2. Agenda electricianului- inginer Emil Pietrăreanu;

3. Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente cladirilor- Indicativ  17-2011-subcapitolul 3.5 si capitolul 5;

4. Legea 319 /2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;

5. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

ÎNTOCMIT,

EC. LUPUȘANSCHI MARIANA