2021-06-16-Director Financiar-Contabil

Nr.  1114 din 11.05.2021  

 A N U N Ţ

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind  aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice-actualizat şi completat prin Ordinul nr.954/2017 şi ale Legii nr.95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii- actualizată  

SPITALUL DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC   ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN  PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR  DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc din str. Trandafirilor, nr.2, Loc. Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava şi constă în:

 • proba scrisă (test grilă)– pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie şi se va desfăşura în data de 16.06.2021 ora 10ºº;
 • susţinerea proiectului pe o temă din domeniul de activitate al postului şi se va desfăşura în data de 17.06.2021 ora 10ºº;
 • interviul de selecție se va desfăşura în data de 17.06.2021 ora 13ºº.

LA CONCURS/EXAMEN  SE  POT  ÎNSCRIE   CANDIDAŢII CARE  ÎNDEPLINESC, CUMULATIV, URMĂTOARELE CONDIŢII:

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;            c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • pentru directorul financiar – contabil
 1. sunt absolvenți de învatamânt universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

III. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţă care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) proiectul de specialitate;
j)certificat/adeverință de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019 art. 18 alin. (1);
k) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 150 lei.

Dosarul de înscriere se depue la secretarul comisie de concurs (la compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 0230/312595, int. 208, între orele 08ºº–16ºº) cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, respectiv până la 08.06.2021, ora 15,00.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Rezultatele selecţiei dosarelor se afişează la sediul unităţii prin înscrierea menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

 Calendarul desfăşurării concursului:

Publicare anunț concurs 19.05.2021
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 08.06.2021 ora 15ºº
Data selecţiei dosarelor. Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs. 09.06.2021 ora 12ºº
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor. 09.06.2021 ora 15ºº
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor 10.06.2021 ora 15ºº
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 11.06.2021 ora 15ºº
Data desfăşurării probei scrise 16.06.2021 ora 10ºº
Data susţinerii proiect 17.06.2021 ora 10ºº
Data susţinerii interviului de selecţie 17.06.2021 ora 13ºº
Data afişării rezultatelor finale 18.06.2021 ora 15ºº
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final 22.06.2021 ora 15ºº
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final 23.06.2021 ora 15ºº

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC

 

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991– republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 6. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 7. Ordin nr. 923/2014 *** Republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 8. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII-Spitalele;
 9. Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar;
 10. Ordonanță nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparținând instituţiilor publice;
 12. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
 13. Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 – CAPITOLUL VI Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi;
 14. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 15. H.G. nr. 470/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniu;
 16. HGR nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Notă: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior menționate

TEME –CADRU pentru  proiectul  de specialitate

Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului

 • Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
 • Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţie, etc.);
 • Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 • Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice şi private.

Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii

 • Calitatea serviciilor;
 • Calitatea datelor raportate;
 • Calitatea personalului;
 • Satisfacția pacienţilor.

Strategia managementului în domeniul achiziţiilor

 • Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
 • Modalităţi de achiziţie;
 • Evaluarea stocurilor;
 • Indicatori de eficienţă al utilizării stocurilor.

Strategia managementului în activitatea de investiţii

 • În echipamente;
 • Modernizarea secției;
 • Extinderi;
 • Reparaţii capitale.

Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului

 • Fundamentarea activităţilor;
 • Determinarea cheltuielilor pe secţie şi tipuri de cheltuieli;
 • Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

 1. Descrierea situației actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări;
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea palnului de specialitate pentru problema prioritară identificată:
 6. Scop;
 7. Obiective-indicatori;
 8. Activități:
 9. definire;
 10. încadrare în timp- grafic Gantt;
 11. resurse necesare-umane, materiale, financiare;
 12. responsabilități;
 13. Rezultate așteptate;
 14. Monitorizare-indicatori;
 15. Evaluare-indicatori.

 

Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de specialitate care vizează spitalul într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 în Times New Roman, la un rând, care va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs/examen.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc., pot fi obţinute la telefon 0230/312595, int. 208, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,
Dr. ZBRANCA CRISTINA-LUANA


Anexa nr. 1

APROBAT,
MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA

Nr.   1010 din 26.04.2021

METODOLOGIA
de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de director financiar-contabil din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Art.1 În cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  funcţionează, potrivit Legii 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, un comitet director format din:

 1. managerul spitalului;
 2. directorul medical;
 3. directorul financiar – contabil.

Art. 2 (1) Ocuparea postului specific comitetului director, respectiv directorul financiar – contabil, se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului.
(2) Comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor este propusă de managerul spitalului şi este aprobată, prin act administrativ al managerului Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, cu avizul conducerii administraţiei locale până cel târziu la data publicării anunţului de concurs.
(3) Din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor fac parte şi doi reprezentanţi desemnaţi de instituţia cu reţea sanitară proprie , un reprezentant al administraţiei publice locale, precum şi reprezentanți ai organizațiilor profesionale  și de sindicat. Reprezentanţii organizaţiilor profesionale şi de sindicat au rolul de observatori în comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(4) Fiecare comisie este formată din preşedinte, 3 membri şi un secretar care verifică  buna organizare şi desfăşurare a concursului. Comisia răspunde de respectarea  de către fiecare candidat a criteriilor generale şi specifice de selecţie şi a altor condiţii prevăzute în legislaţiile în vigoare.
(5) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
    a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
    b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;
    e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
    f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.
(6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise şi a interviului;
   b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
(7) Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;
    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;
    d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv a rezultatelor eventualelor contestaţii;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului.

Art. 3
(1) La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice.

(2) Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Criteriile specifice sunt următoarele:  

 pentru directorul financiar – contabil:
– sunt absolvenți de învățământ universitar de lunga durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Art. 4 (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină următoarele documente:

 pentru directorul financiar-contabil:

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţă care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) proiectul de specialitate;
j)certificat/adeverință de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019 art. 18 alin. (1);
k) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 150 lei.

(2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs (la compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 0230/312595, int. 208, între orele 08ºº–16ºº) cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului/examenului .

(3) Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Comisia de concurs, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, studiază dosarele depuse şi stabileşte, pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

(5) Rezultatul studierii dosarelor se afişează la sediul unităţii și pe pagina de internet a spitalului.

(6) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 5 (1) Anunţul de concurs este întocmit de către unitatea sanitară. Postul specific comitetului director, respectiv director financiar – contabil, se scoate la concurs prin publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe portalul posturi.gov.ro, într-un cotidian de largă circulaţie- MONITORUL DE SUCEAVA, la sediu şi  pe pagina de internet a  spitalului www.spcm.ro   cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea postului vacant.

(2) Anunţul afişat la sediul şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii sanitare publice organizatoare a concursului va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea postului vacant;
b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;
c) condiţiile generale şi specifice;
d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;
e) bibliografia şi, după caz, tematica;
f) temele de proiect;
g) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 (3) Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului prezentate la alin. (2) se menţin la locul de afişare şi pe pagina de internet a unităţii sanitare publice organizatoare până la finalizarea concursului.

 (4) Anunţul publicat în presa scrisă şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conţine: denumirea postului, nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

 (5) Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute la alin. (1).

 (6) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (1).

Art. 6 (1) Concursul / examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică postului prevăzută în bibliografie;
b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecție.

(2) Probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10.

Art. 7 (1) Testul – grilă se desfășoară pe durata a cel mult 3 ore.
(2) Testul – grilă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.
 (3) Testul-grilă conţine 25 de întrebări din bibliografia anunţată.
(4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d) şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,40 puncte ( 25 întrebări*0,4 puncte=10 );
Cele 25 de întrebări conţinute de testul grilă, vor fi selectate dintr-un număr de cel puţin 75 întrebări formulate de membrii comisiei prin tragere la sorți.
(5) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează. În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi impune desfăşurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmeşte un plic sigilat, care va conţine numărul de teste-grilă şi o rezervă egală cu numărul candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.
(6) Persoanele care au participat la elaborarea  testelor-grilă nu pot să părăsească încăperea  până la începerea probei.
(7) Întrebările se elaborează astfel încât:

a) conţinutul să fie clar exprimat;
b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs;
c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;
d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

 (8) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

(9) Notarea testului-grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii comisiei de concurs şi aprobat de preşedintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10.

 (10) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc în termen de 4 de ore de la finalizarea probei.

Art. 8 (1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs, şi este depus odată cu înscrierea la concurs.

(2) Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 – 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 în Times New Roman, la un rând şi trebuie să fie depusă la înscriere.

(3) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei date.

(4) Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Structura proiectului de specialitate și grila de punctare este următoarea:

A.Descrierea situației actuale a spitalului- 2 p;
B.Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări- 1,5 p;
C.Identificarea problemelor critice – 0,5 p;
D.Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute- 0,5 p;
E.Dezvoltarea palnului de specialitate pentru problema prioritară identificată:
1.Scop- 0,5 p;
2.Obiective-indicatori- 0,5 p;
3.Activități:
a)Definire- 0,5 p;
b)încadrare în timp- grafic Gantt- 0,75 p;
c)resurse necesare-umane, materiale, financiare-0,75 p;
d)responsabilități-0,5 p;
4.Rezultate așteptate-0,5 p;
5.Monitorizare-indicatori-0,25 p;
6.Evaluare-indicatori-0,25 p.
7.Forma de prezentare a proiectului 1 p  (0,5 p pentru respectarea indicațiilor fonturi de 14 la un rând și 0,5 p pentru respectarea numărului de pagini 8-10 pagini).

(6) Evaluarea şi susținerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen în maxim 20 minute.

(7) În urma susţinerii orale a proiectului de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Art.9 (1) Interviul de selecţie care este parte integrantă a prezentei metodologii, are ca scop permiterea membrilor comisiei de concurs/ examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere:

– al experienţei profesionale,

– aptitudinilor de comunicare,

-aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale

-ambiţiilor profesionale.

(2) Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs / examen.

 (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sinicală, religie, etnie, sex, starea materială şi la originea socială.

(4) Întrebările şi răspunsurile se consemnează în scris prin grija secretarului comisiei de concurs şi sunt semnate de către membrii comisiei şi de candidat.

Art. 10 (1) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza notei obținute la testul grilă, iar la menţinerea egalitaţii, pe baza notei obtinuţe la interviul de selecție.

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului cu excepţia interviului de selecție, în termen de 24 ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 ore de la data depunerii la secretarul  comisiei de concurs/examen.

    Art.11.(1) În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, managerul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfăşurarea concursului va fi suspendată.
            (2) Suspendarea se dispune de către managerul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale.
              (3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată.
            (4) În situaţia în care, în urma verificării realizate se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare.
               Art.12. (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:
    a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;
    b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a).
            (2) În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  are obligaţia:

 1. a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului;
  b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.
              13. (1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.

    (2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 11, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data emiterii actului administrativ de numire. 

Art. 14. Înscrierea candidaţilor se face la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc din strada Trandafirilor, nr. 2, într-un interval care se încheie cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru susţinerea concursului.

Art. 15 Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc poate elabora metodologii proprii de desfăşurare a concursului/ examenului, cu respectarea prevederilor metodologii-cadru prevazuta în Ordinul nr. 284/2007. Prevederile sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor, în părţile ce-i privesc, prin afişare cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea concursului/examenului.

Art.16. Concursul/examenul pentru ocuparea postului specific comitetului director, respectiv director financiar – contabil, se organizează la sediul spitalului conform calendarului din anunţul de concurs.

Art. 17. Candidatul declarat admis în urma concursului/examenului este numit pe postul pentru care a concurat prin act administrativ al managerului spitalului și încheie cu acesta contract de administrare, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 18. În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării postului specific comitetului director, respectiv director financiar-contabil, nu s-au prezentat cel puțin 2 candidaţi, încadrarea postului  se face prin examen.

Art. 19. Fișa interviului de selecție , Anexa nr. 2, face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art.20. Prezenta metodologie a fost întocmită având la bază Ordinul nr. 284 / 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmit,
COMPARTIMENT RUNOS,
EC. OANEA MIHAELA

Avizat,
COMPARTIMENT JURIDIC,
PITICARI ANGELLO-LUIGI 


Anexa  nr.2

F I Ş A   I N T E R V I U L U I   D E   S E L E C Ţ I E

 Candidat: nume, prenume ………………………………………………………………………………………………..

Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic) …………………………………………………………

Data interviului ………………………………………………………………………………………………………………

1. Aptitudini de comunicare:

– Excelente (10 – 9,50)
– Foarte bune (9,49 – 9,00)
– Acceptabile (8,99 – 7,00)
– Minime (6,99 – 5,00)
– Insuficiente (4,99 – 1,00)

2. Aptitudini şi cunoştinţe manageriale:

– Excelente, capabil să îşi asume atribuţiile funcţiei de DFC sau director medical fără o pregătire prealabilă (10,00 – 9,50)
– Foarte bune, este necesară puţină pregătire (9,49 – 9,00)
– Bune, are cunoştinţe elementare, dar este capabil să înveţe (8,99 – 7,00)
– Necesită multă pregătire (6,99 – 5,00)
– Nu are aptitudini manageriale (4,99 – 1,00)

3. Ambiţii profesionale:

– Fixează obiective foarte ambiţioase (10 – 9,50)
– Scopuri de nivel înalt (9,49 – 9,00)
– Obiective de nivel mediu (8,99 – 7,00)
– Obiective limitate, nu este foarte ambiţios (6,99 – 5,00)
– Se bazează pe alţii prea des, obiective minime (4,99 – 1,00)

4. Motivare:

– Motivare excelentă, dorinţă puternică de a munci (10 – 9,50)
– Foarte interesat de ocuparea funcţiei; pune multe întrebări (9,49 – 9,00)
– Dorinţă de a munci (8,99 – 7,00)
– Puţin interesat de ocuparea funcţiei (6,99 – 5,00)
– Nu este interesat de ocuparea funcţiei, impasibil (4,99 – 1,00)

5. Corespunzător pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director ( DFC sau director medical):

– Excelent pentru această funcţie (10 – 9,50)
– Foarte bun pentru această funcţie (9,49 – 9,00)
– Satisfăcător pentru această funcţie (8,99 – 7,00)
– Incert pentru această funcţie (6,99 – 5,00)
– Nesatisfăcător pentru această funcţie (4,99 – 1,00)

6. Autocontrol:

– Are o excelentă abilitate de a se controla (10 – 9,50)
– Siguranţă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49 – 9,00)
– Autocontrol mediu (8,99 – 7,00)
– Pare suprasolicitat, nervos (6,99 – 5,00)
– Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99 – 1,00)

7. Impresie generală:

– Excelentă (10 – 9,50)
– Foarte bună (9,49 – 9,00)
– Bună (8,99 – 7,00)
– Satisfăcătoare (6,99 – 5,00)
– Nesatisfăcătoare (4,99 – 1,00)

Nota obţinută*): …………………………….. – candidatul este**): ……………………………………

Evaluator (membrul Comisiei de concurs),

……………………………………………………………..

Semnătura ……………………………………………..

Data ………………………………………………………

 

*) Se trece nota interviului de selecţie, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.

**) Aprecierea candidatului în funcţie de nota obţinută:

 • FOARTE POTRIVIT (10 – 9,50)
 • POTRIVIT (9,49 – 9,00)
 • DESTUL DE POTRIVIT (8,99 – 7,00)
 • NEPOTRIVIT (6,99 – 1,00)

 

Nr. 1401 din 09.06.2021

PROCES VERBAL

Privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 16.06.2021 ora 10.00 pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director financiar-contabil

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice-actualizat, astăzi 09.06.2021, s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității  de director financiar-contabil.

Pentru concurs  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Funcţia solicitată
 

1.

 

Nr. 1303/31.05.2021

Director financiar-contabil
2. Nr. 1366/04.06.2021 Director financiar-contabil

În data de 09.06.2021, ora 10.00, comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 40 din 19.05.2021, s-a întrunit pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare de către candidații înscriși la concurs pe baza documentelor aflate în dosarele de înscriere.

În urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs, membrii comisiei de concurs au constatat că au fost îndeplinite condițiile de participare la concurs de către concurenți și comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. Nr. 1303/31.05.2021 ADMIS
2. Nr. 1366/04.06.2021 ADMIS

Rezultatul verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs a fost afișat astăzi, 09.06.2021, ora 14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor, nr. 2 și pe pagina de internet www.spcm.ro.

Comisia de concurs:

Dr. Zbranca Cristina-Luana – manager –  președinte
Ec. Cojocariu Oana- dir. executiv adj. Primăria mun. C-lung Mold.- membru
Munteanu Mircea-Traian –reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru
Lițu Nicolae–reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru

 Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal


Nr. 1464 DIN 16.06.2021

 PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 16.06.2021, cu ocazia examenului pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director financiar-contabil.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul comitetului director al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, constituită conform Deciziei nr. 40 din 19.05.2021, a fost formată din:

Președinte: Dr. Zbranca Cristina-Luana – manager
Membru: Ec. Cojocariu Oana- reprezentant  Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc
Membru: Munteanu Mircea-Traian –reprezentant al Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc
Membru: Lițu Nicolae–reprezentant al Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc
Secretar: Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS
Observator: As. Vaideș Sirius-Alexandru- Președinte Sindicat Sanitas Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil au fost depuse două dosare. Au fost îndeplinite condițiile de participare la concurs de cele două candidate.

Subiectele au fost întocmite de către comisie înaintea începerii examenului și au constat în 25 de întrebări tip grilă din bibliografia anunţată, notate cu 0,4 puncte fiecare. Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d).  Cele 25 de întrebări conţinute de testul grilă, au fost selectate dintr-un număr de 80 de întrebări formulate de membrii comisiei prin tragere la sorți.

Subiectele au fost întocmite în 2 variante, fiecare variantă fiind semnată de membrii comisiei de concurs, introdusă în plic și sigilată. Nu s-a acordat niciun punct din oficiu.

La ora 10, comisia de examen a intrat în sala stabilită pentru desfășurarea probei scrise. S-a făcut apelul nominal al candidatelor și s-a constatat că s-a prezentat o singură candidată.  S-a verificat identitatea candidatei pe baza cărții de identitate, apoi aceasta a fost invitată să extragă un plic cu subiectele de concurs, extrăgând varianta nr. 1.

Timpul maxim alocat pentru rezolvarea grilelor a fost de 3 ore, începând cu ora 10.15 și până la ora 13.15.
Candidata a predat lucrarea la ora 11.05, semnând borderoul special întocmit în acest sens și care este anexă la prezentul proces-verbal. Membrii comisiei de concurs au notat lucrarea.
După corectarea lucrării, membrii comisiei de concurs au completat și semnat borderoul de notare-proba scrisă, anexat la prezentul proces-verbal.
La proba scrisă candidata cu numărul de înregistrare a cererii de participare la concurs 1.366/04.06.2021 a obținut nota 8,4, iar candidata cu numărul 1.303/31.05.2021 nu s-a prezentat.
Având în vedere nota obținută de candidata care s-a prezentat la proba scrisă, aceasta a fost declarată admisă pentru a participa în data de 17.06.2021 la susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție conform calendarului de desfășurare a examenului.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de concurs:

Dr. Zbranca Cristina-Luana – manager –  președinte
Ec. Cojocariu Oana- dir. executiv adj. Primăria mun. C-lung Mold.- membru
Munteanu Mircea-Traian –reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru
Lițu Nicolae–reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal

Borderou notare proba scrisă-examen pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din data 16.06.2021

Candidat : 1.366/04.06.2021

Comisie concurs: Președinte:

Dr. Zbranca Cristina-Luana

Membru:

Ec.Cojocariu Oana

Membru:

Ec. Munteanu Mircea-Traian

Membru:

Lițu Nicolae

Medie
Subiectul 1 0 0 0 0 0
Subiectul 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 8 0 0 0 0 0
Subiectul 9 0 0 0 0 0
Subiectul 10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 11 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 12 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 14 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 15 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 16 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 15 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 16 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 18 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 19 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 21 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 22 0 0 0 0 0
Subiectul 23 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 24 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Subiectul 25 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

 Punctaj final proba scrisă – candidat nr. 1.366 din 04.06.2021: 8,4 puncte.

 Fiecare răspuns corect a fost notat cu 0,4 puncte. Nu s-a acordat niciun punct din oficiu.

 Comisia de concurs:

Dr. Zbranca Cristina-Luana – manager –  președinte
Ec. Cojocariu Oana- dir. executiv adj. Primăria mun. C-lung Mold.- membru
Munteanu Mircea-Traian –reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru
Lițu Nicolae–reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal

Examen pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din 16.06.2021

Borderou privind predarea lucrării – proba scrisă

Nr. crt Candidat Predarea lucrării Semnătura
1. 1.366/04.06.2021    
2. ABSENT

Comisia de concurs:

Dr. Zbranca Cristina-Luana – manager –  președinte
Ec. Cojocariu Oana- dir. executiv adj. Primăria mun. C-lung Mold.- membru
Munteanu Mircea-Traian –reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru
Lițu Nicolae–reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru 

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal

Afișat astăzi : 16.06.2021 ora 12.00

Rezultatul la proba scrisă la examenul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din data de 16.06.2021

Nr. crt. Număr dosar de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de director- financiar contabil Nota proba scrisă ADMIS /RESPINS pentru susțienerea proiectului de specialitate
1. 1.366/04.06.2021 8,4 ADMIS
2. ABSENT RESPINS

 

Data limită de depunere contestații pentru proba scrisă: 16.06.2021 ora 15.30.

Comisia de concurs:

Dr. Zbranca Cristina-Luana – manager –  președinte
Ec. Cojocariu Oana- dir. executiv adj. Primăria mun. C-lung Mold.- membru
Munteanu Mircea-Traian –reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru
Lițu Nicolae–reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal


Nr. 1481 DIN 17.06.2021

Afișat astăzi, 18.06.2021, ora 14,00

 

Rezultatul final al examenului pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil, membru al comitetului director al Spitalului de Psihiatrie CâmpulungMoldovenesc

 

 

Nr. crt. Numărul și data cererii de participare la examen Funcția Probascrisă

 

(nota)

Susținerea proiectului de specialitate (nota) Interviul

 

(nota)

Nota finală Rezultatul final ADMIS/

RESPINS

1. 1366/04.06.2021 Director financiar-contabil  

8,40

 

 

10

 

9,87  9,42 ADMIS

Comisia de concurs:

Dr. Zbranca Cristina-Luana – manager –  președinte
Ec. Cojocariu Oana- dir. executiv adj. Primăria mun. C-lung Mold.-membru
Munteanu Mircea-Traian –reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru
Lițu Nicolae–reprezentant al Consiliului Local al mun. C-lung Mold- membru 

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela-  economist I A – compartiment RUNOS 

Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl.Vaideș Sirius-Alexandru-asistent medical principal