2021-08-17 Infirmieră debutantă, Îngrijitoare curățenie

Nr. 1703 / 14.07.2021

ANUNŢ CONCURS

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, cod fiscal 11937660, telefon/fax 0230/314431 în conformitate cu prevederile, Legii- cadru nr. 153/2017 şi H.G. nr. 286/2011, actualizată, organizează concurs în data de 17.08.2021, ora 09.30, pentru ocuparea următoarelor posturi, cu normă întreagă, contractual  vacante pe perioadă nedeterminată din cadrul spitalului de:

 1. infirmieră debutantă la secția de psihiatrie -1 post;
 2. îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie – 1 post;
 3. îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală- 1 post.

Condiții de participare:

Condiții  generale:

1) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) are capacitate deplină de exercițiu;
5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice:

 • nivel studii: școală generală;
 • vechimea : fără vechime.

Concursul se va desfășura astfel:

Proba scrisă va avea loc în data de 17.08.2021, ora 09.30, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;

Proba practică va avea loc în data de 17.08.2021, ora 13.30, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;

Proba interviu va avea loc în data de 17.08.2021, ora 15.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03.08.2021, ora 15,00.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs va fi anunțat în data de 04.08.2021, cu mențiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru, aprobat prin H.G. 286/2011-actualizată, privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Legii nr. 118/2019, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care dorește să-l ocupe;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) certificat/adeverință de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019 art. 18 alin. (1);
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Rezultatele cu notele finale vor fi afișate la data de 18.08.2021 ora 15.00.

Contestațiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 19.08.2021 ora 15.00.

Condiții de desfășurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică și interviu.
Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenta comisiei de concurs.
Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Proba practică constă în testarea abilităților şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
Comisia de concurs stabilește planul de interviu în care vor fi testate abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică.
Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare probă minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, la proba practică  și interviu, după caz.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la locul desfășurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba practică și interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestațiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.
Prezența în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate , cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului este stabilită conform anexei.

Relații suplimentare cu privire la conținutul dosarului, bibliografie, etc., pot fi obținute la telefon 0230/312595, int. 208 – compartimentul RUNOS, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA

 


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A
URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUAL VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DE:

 1. INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ LA SECȚIA DE PSIHIATRIE -1 POST
 2. ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE LA SECȚIA DE PSIHIATRIE -1 POST
 3. ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE LA CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ-1 POST

DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC ORGANIZAT ÎN DATA DE 17.08.2021

TEMATICA

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

–  ANEXA Nr. 1- NORME TEHNICE  privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private

 • CAPITOLUL I – Definiții
 • CAPITOLUL II – Curățarea
 • CAPITOLUL III – Dezinfecția
 • ANEXA Nr. 3 – PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc
 • ANEXA Nr. 4- METODELE de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

 • ANEXA Nr. 3 – METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice
 • ANEXA Nr. 4 – PRECAUŢIUNILE STANDARD – Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale

Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

 • ANEXA 1
 • CAPITOLUL III – Clasificări
 • CAPITOLUL IV- Minimizarea cantității de deșeuri
 • CAPITOLUL V –  Colectarea deșeurilor medicale la locul de producere
 • CAPITOLUL VI – Ambalarea deșeurilor medicale
 • CAPITOLUL VII – Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale
 • ANEXA 3- CONDIȚII de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deșeurilor rezultate din activități medicale

Legea drepturilor pacientului nr.46/2003.

Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Legea nr. 319/2006 securității și sănătății în muncă – CAPITOLUL IV- Obligațiile lucrătorilor.

Procedurile interne ale instituției privind curățenia, dezinfecția, supravegherea, prevenirea și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

 

BIBLIOGRAFIA

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;

Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;

Legea drepturilor pacientului nr.46/2003;

Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Legea nr. 319/2006 securității și sănătății în muncă – CAPITOLUL IV- Obligațiile lucrătorilor.

Procedurile interne ale instituției privind curățenia, dezinfecția, supravegherea, prevenirea și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Notă: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior menționate

MANAGER, DR. ZBRANCA CRISTINA-LUANA

MEDIC ȘEF SECȚIE INTERIMAR, DR. PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN