2022-06-23 Promovare infirmieră

Nr. 1292/06.06.2022

 ANUNŢ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează  examen de promovare în funcția de infirmieră1 post  în data de 23.06.2022, ora 10.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2, conform prevederilor din Legea-cadru nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, Ordin M.S nr. 1470/2011 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și Codului muncii actualizat.

Înscrierile se fac până la data de 21.06.2022, ora 14.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2- compartimentul R.U.N.O.S.

Pentru a putea participa la examenul de promovare în infirmieră, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– școală generală;
– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali  Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau
– curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia general resurse umane şi certificare;
–  să aibă 6 luni vechime în activitate;
–  să fie propus de către șeful ierarhic pentru promovare, în baza referatului de evaluare. 

Acte necesare:

– cererea de participare la examenul de promovare;
– referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul instituţiei publice;
– certificatul de calificare profesională;
-copia actului de identitate;
– adeverința care atestă vechimea în specialitate.

La examen pot participa angajaţii din cadrul unităţii care îndeplinesc criteriile de promovare şi condiţiile de vechime.

Condiţii de desfăşurare a examenului:

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise, stabilită de comisia de examinare.
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări în  prezenţa comisiei de examinare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.
Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform bibliografiei.
Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut mai sus.
Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.
Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor legale, de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 şi 45 din H.G.  nr 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la telefon  0230/314431 sau la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL DIN INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ ÎN INFIRMIERĂ DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC ORGANIZAT ÎN DATA DE 23.06.2022

TEMATICA

Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia
ANEXA Nr. 1- NORME TEHNICE  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
CAPITOLUL I – Definiţii
CAPITOLUL II – Curăţarea
CAPITOLUL III – Dezinfecţia
ANEXA Nr. 3 – PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
ANEXA Nr. 3 – METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice
ANEXA Nr. 4 – PRECAUŢIUNILE STANDARD – Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
ANEXA 1
CAPITOLUL III – Clasificări
CAPITOLUL IV- Minimizarea cantităţii de deşeuri
CAPITOLUL V –  Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere
CAPITOLUL VI – Ambalarea deșeurilor medicale
CAPITOLUL VII – Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale
ANEXA 3- CONDIȚII de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deșeurilor rezultate din activități medicale

Legea drepturilor pacientului nr.46/2003.

Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă – CAPITOLUL IV- Obligaţiile lucrătorilor.

Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale.

BIBLIOGRAFIA

Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;

Legea drepturilor pacientului nr.46/2003;

Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă – CAPITOLUL IV- Obligaţiile lucrătorilor.

Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale.

Notă: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior menționate

 

MEDIC ȘEF SECȚIE INTERIMAR,
DR. PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN

 

MANAGER,
DR. ZBRANCA CRISTINA-LUANA


Nr. 1476 DIN 23.06.2022

RAPORT FINAL

Al examenului de promovare, organizat în data de 23.06.2022, din infirmieră debutantă -1 post în infirmieră – 1  post din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Pentru promovarea în  postul de infirmieră pe secția de psihiatrie a fost depus un dosar.  Condițiile de participare la examenul de promovare sunt îndeplinite de candidata care este salariata  Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Comisia de examinare, numită prin Decizia nr. 21 din 06.06.2022 s-a întrunit în data de 23.06.2022 , ora 8,30 la sediul spitalului. Fiecare membru al comisiei de examinare a propus, pe baza bibliografie,  subiecte pentru examenul de promovare, întocmindu-se două variante ( variant 1 și variant 2)  semnate de membrii comisiei de examinare . Cele două variante semnate de membrii comisiei de examen au fost puse în câte un plic care apoi a fost sigilat și ștampilat.

La ora 10, comisia de examen a intrat în sala stabilită pentru desfășurarea probei scrise. S-a făcut apelul nominal al candidatei,  s-a verificat identitatea ei pe baza cărții de identitate, apoi candidata a fost invitată să aleagă un plic.

Candidata a ales plicul cu varianta 1 care conține 3 subiecte stabilite de către comisia de examinare. Comisia a hotărât ca cele 3 subiecte să fie notate astfel: subiectul 1=40 puncte, subiectul 2 = 35 puncte și subiectul 3 = 25 puncte. Nu s-a acordat niciun punct din oficiu.

 Timpul maxim alocat pentru redactarea lucrării a fost de 2 ore, începând cu ora 10.15 și până la ora 12.15.

Candidata a predat lucrarea până la ora 12,15, semnând borderoul special întocmit în acest sens și care este anexă la prezentul proces-verbal. Membrii comisiei de examinare au notat lucrarea având în vedere cunoştinţele teoretice necesare funcţiei în care promovează, abilităţile de comunicare,  capacitatea de sinteză, complexitatea, inițiativa și  creativitatea.

Comisia de examinare, numită prin Decizia nr. 21 din 06.06.2022, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă pentru examenul organizat în data de 23.06.2022,ora 10.00,  astfel:

 

Nr. crt. Numărul și data dosarului de înscriere depus de candidat Funcţia în care a promovat candidatul Proba scrisă Rezultatul
1. Nr. 1306/06.06.2022 Infirmieră 97,66 puncte Promovat

Având în vedere punctajul obţinut candidate a fost promovată începând cu data de 01.07.2022, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examinare:
Dr. Paziuc Lucian-Constantin- medic primar psihiatrie   -preşedinte
As. Ropcean Rodica- asistent medical principal-șef-membru
As. Baciu Gheorghe-Gabriel- asistent medical principal- membru

Secretarul comisiei de examinare:
Ec. Oanea Mihaela – economist I A compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas:
As. Coca Angela