2022 – iunie, iulie – Medic șef secție

Nr.   1111  din 13.05.2022                                                                     AVIZAT, COLEGIUL  MEDICILOR  SUCEAVA            

ANUNȚ

            Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în strada Trandafirilor, nr. 2, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de medic șef de secție, specialitatea psihiatrie, la secția de psihiatrie, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1406/2006, actualizat, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;
b) copia xerox a diplomei de studii;
c) adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la normele menționate;
e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificatul privind starea de sănătate;
h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;
h1) în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din OMS nr. 1406/2006, un document, certificat de grefă, emis de instanţa judecătorească competentă, din care să reiasă existenţa pe rolul instanţei a unui litigiu cu privire la sancţiunea aplicată;
i) copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei;
l) chitanţa de plată a taxei de concurs;
m) certificat de integritate comportamentală valabil (conform Legii nr. 118/2019).

Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la casieria unității.
Candidații au obligația de a prezenta, la înscriere, actele în original pentru cele depuse în copie.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă (medici specialiști sau medici primari), specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani, în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) nu pot participa la concursul sau la examenul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie.

Persoanele care au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare, nu pot participa la concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de șef de secție.      

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:

interviu – susţinerea proiectului de management;
probă scrisă;
probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susţine după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  în termen de 15 zile de la data publicării anunţului în ,,Viaţa Medicală”.

Concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea anunţului în ,,Viaţa Medicală”, fără a depăşi  90 de zile de la publicarea anunțului.

Menţionăm că unitatea noastră se încadrează în cheltuielile de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022.

Relaţii suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului  se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon 0230/314431, compartimentul RUNOS, și pe site-ul acesteia: www.spcm.ro .

MANAGER,  Dr. Zbranca Cristina-Luana
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec. Rusu-Samson Aurora 

COMPARTIMENTUL JURIDIC, Jr. Piticari Angello-Luigi
COMPARTIMENT RUNOS, Ec. Oanea Mihaela

 


Nr.     1355      din  ­10.06.2022 

ANUNȚ

            Urmare apariției anunțului pentru scoaterea la concurs a funcției vacante de medic șef secție, specialitatea psihiatrie, la secția de psihiatrie  în Viața Medicală“ nr. 23/10.06.2022, dorim să vă informăm că dosarele de concurs se depun la sediul spitalului, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în „Viața Medicală“, respectiv până în data de 27.06.2022, ora 15.00.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:

INTERVIUL– susţinerea proiectului de management care să permită evaluarea capacității manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din comitetul director al unității sanitare publice. Interviul va avea loc în data de 19.07.2022 ora 9.00.

Susţinerea proiectului de management permite evaluarea capacităţii manageriale a candidatului şi are următoarele caracteristici:

a) este obligatoriu;
b) se susţine la nivelul unităţii care a publicat funcţia la concurs;
c) este eliminatoriu;
d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minimum 50 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat.

PROBA SCRISĂ – constă în alegerea prin tragere la sorţi a 10 titluri din tematica anunţată prin publicaţia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte din legislaţia sanitară, şi are următoarele caracteristici:

a) este obligatorie;
b) este secretă;
c) este eliminatorie;
d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind notat între 0 – 10 puncte, conform baremului întocmit de comisia de examinare înainte de începerea corectării, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat. Proba scrisă va avea loc în data de 19.07.2022 ora 11.00.

PROBA CLINICĂ sau proba practică pentru medici se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist, iar proba practică pentru biologi, biochimişti şi chimişti va avea conţinutul stabilit de comisia de examinare. În cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte. Proba clinică sau proba practică va avea loc în data de 07.2022 ora 15.00.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 27.06.2022 ora 15ºº
Data afişării rezultatelor selecției dosarelor 29.06.2022 ora 15ºº
Data completării dosarelor respinse 06.07.2022 ora 15ºº
Data limită de depunere a contestatiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor. Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică, respectiv Primăria Câmpulung Moldovenesc, în termen de 24 de ore de la data afişării. 07.07.2022 ora 15ºº
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 12.07.2022 ora 15ºº
Data desfăşurării concursului/examenului

Interviul

Proba scrisă

Proba clinică sau proba practică

 

19.07.2022 ora 09ºº

19.07.2022 ora 11ºº

19.07.2021 ora 15ºº

Data afişării rezultatului concursului

 

20.07.2022 ora 15ºº
Depunerea contestații 21.07.2022 ora 15ºº

 

Data afişării rezultatelor contestaţiilor 22.07.2022 ora 15ºº

 

Data finalizării concursului 22.07.2022  16ºº

 

Probele concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu se susţin în ordinea prevăzută la 20 din Ordinul MS nr. 1406/2006, fiecare probă fiind eliminatorie dacă nu se obţine punctajul minim de promovare.

Candidaţii care nu au obţinut punctajul minim de promovare vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul.

În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 200 de puncte.

Clasificarea candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare funcţie publicată şi pentru care s-a candidat, ocuparea funcţiei respective făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

Candidaţii reuşiţi la concurs, care nu ocupă funcţia în termen de 15 zile, pierd dreptul câştigat prin concurs. În cazul în care neprezentarea se datorează unor situaţii obiective (probleme de sănătate, cursuri-stagii în străinătate, deces în familie etc.), unitatea poate prelungi termenul de prezentare cu 15 zile.

În cazul neocupării funcţiei în situaţiile prevăzute la alin. (1) art. 12 din OMS 1406/2006, va fi declarat admis următorul candidat din lista de clasificare a candidaţilor promovaţi.

La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la art. 20 din Ordinul 1406/2006 se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme.

După desfăşurarea tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 200 de puncte.

După întocmirea clasificaţiei, conform înscrierii candidaţilor pe funcţii, se stabilesc candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Relaţii suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului  se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon 0230/314431, compartimentul RUNOS, și pe site-ul acesteia: www.spcm.ro .

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


Nr.  1506 din 28.06.2022

RAPORT  FINAL

pentru concursul/examenul din data de 19.07.2022 în  vederea ocupării funcției de medic șef secție, specialitatea psihiatrie, la secția de psihiatrie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006- republicată,  deoarece până la data de 27.06.2022 ora 15ºº , data limită de depunere a dosarelor pentru examen/concurs nu s-a înregistrat niciun dosar în vederea participării, compartimentul RUNOS și compartimentul juridic urmează a continua procedura de ocupare temporară a funcţiei menţionate mai sus, cu delegaţie pentru o perioadă de 6 luni.