2023-06, Medic primar specialitatea sănătate publică și management, 1/2 normă

A N U N Ț

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic primar specialitatea sănătate publică și management

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,50 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: biroul de management al calității serviciilor de sănătate

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: superioare,

Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;

  • specialitatea sănătate publică și management;
  • certificat de medic primar;

Vechimea: – 5 ani vechime ca medic specialist

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică precum și avizul de liberă practică valabil pe anul în curs;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european;

j) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în valoare de 150 lei.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 30.05.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava. 16.06.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 20.06.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 21.06.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 21.06.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.06.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 26.06.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 26.06.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 27.06.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.06.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 28.06.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 28.06.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 29.06.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.06.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 30.06.2023, ora 10.00

BIBLIOGRAFIA la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant cu jumătate de normă de medic primar specialitatea sănătate publică

Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (titlul VII Spitalele şi art. 249 pentru ocuparea posturilor din spitale);

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare aprobată de Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 185/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 32/2020 privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 148/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi;

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice;

Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului cu jumătate de normă vacant de medic primar specialitatea sănătate publică și management

Tema 1. Organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar din România

Tema 2. Conceptul de calitate

Tema 3. Procesul de planificare, implementare, evaluare şi control al calităţii într-o unitate sanitară

Tema 4. Managementul strategic şi organizaţional

Tema 5. Instrumente de îmbunătăţire a calităţii – Ishikawa, Pareto, analiza cauză-efect, SWOT, matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis)

Tema 6. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor dintr-o unitate sanitară

Tema 7. Dezvoltarea conceptului de siguranţă a pacientului la nivelul unităţii sanitare şi managementul riscului

Tema 8. Structura de calitate din cadrul unităţii sanitare

Tema 9. Concepte şi definiţii ale auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005)

Tema 10. Pregătirea implementării procesului de audit clinic în instituţie 

Tema 11. Elaborarea unui program de audit clinic

Tema 12. Elaborarea şi implementarea planului de audit – misiunii de audit clinic

Tema 13. Tehnici şi metode în auditul clinic

Tema 14. Rol şi competenţe ale auditorului clinic. Etica în activitatea de audit clinic                   

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: spcm.ro, persoană de contact: Oanea Mihaela funcția economist, având numărul de telefon 0230/314431.

MANAGER,
DR. ZBRANCA CRISTINA-LUANA


Nr. 1395 din 20.06.2023

PROCES VERBAL

 Privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul din data de 26.06.2023 ora 10.00 pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a ½  post de medic primar specialitatea sănătate publică și management la biroul management al calității serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 Examenul se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru examen a fost depus un dosar, astfel:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Funcţia solicitată
1. Nr. 1377/16.06.2023 ½ post medic primar specialitatea sănătate publică și management la biroul management al calității serviciilor de sănătate

În data de 20.06.2023, ora 11.00, comisia de examen, numită prin Decizia nr. 20 din 30.05.2023, s-a întrunit pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare de către candidatul înscris la examen pe baza documentelor aflate în dosarul de înscriere.

În urma verificării dosarului candidatului înscris la examen, membrii comisiei de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarului de înscriere:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. Nr.1377/16.06.2023 ADMIS

 

Rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examen se va afișa, conform calendarului de desfășurare a examenului la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor, nr. 2 și pe pagina de internet www.spcm.ro.

 

Comisia de examen:

Paziuc Lucian-Constantin – medic primar psihiatrie – președinte

Iulia Dedu – Responsabil Regional cu Acreditarea zona Nord-Est – membru

Mihali Gavril – medic primar dermatovenerologie – membru

 Secretarul comisiei de examen:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal –


REZULTATE PROBA SCRISA 

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE FUNCȚA STRUCTURA REZULTAT PROBA SCRISĂ ADMIS/ RESPINS
1 1377/16.06.2023 ½ post medic primar specialitatea sănătate publică și management Biroul management al calității serviciilor de sănătate 90 ADMIS

Având în vedere punctajul obținut de candidatul care s-a prezentat la proba scrisă, acesta a fost declarat admis pentru a participa în data de 28.06.2023 la susținerea interviului conform calendarului de desfășurare a examenului.

Comisia de examen:

Paziuc Lucian-Constantin – medic primar psihiatrie – președinte

Iulia Dedu – Responsabil Regional cu Acreditarea zona Nord-Est       – membru

Mihali Gavril – medic primar dermatovenerologie – membru

 Secretarul comisiei de examen:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal – 


 

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE FUNCȚA STRUCTURA REZULTAT INTERVIU ADMIS/ RESPINS
1 1377/16.06.2023 ½ post medic primar specialitatea sănătate publică și management Biroul management al calității serviciilor de sănătate 90 ADMIS

Deoarece candidatul a obținut minim 50 de puncte a fost declarat admis la proba interviu.

Comisia de examen:

Paziuc Lucian-Constantin – medic primar psihiatrie – președinte

Iulia Dedu – Responsabil Regional cu Acreditarea zona Nord-Est – membru

Mihali Gavril – medic primar dermatovenerologie – membru

 Secretarul comisiei de examen:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS 

Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal –

Prezentul proces verbal a fost încheiat şi semnat de către toţi membrii comisiei  astăzi 28.06.2023 respectând calendarul desfăşurării examenului în vederea ocupării postului sus menţionat

Întocmit, Secretar comisie


Raportul final al concursului

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:         

1. ½ post Medic primar în specialitatea sănătate publică și management

Informaţii privind selecţia dosarelor
A fost depus un singur dosar care a fost admis
Data selecţiei dosarelor: 20.06.2023                                        

Numele şi prenumele candidatului

 Rezultatul selecţiei     dosarelor            

Motivul respingerii dosarului  

1. MANOLE BOGDAN-MUGUR ADMIS
Observaţii formulate de către membrii comisiei: 
Informaţii privind soluţionarea contestaţiei depuse la selecția dosarelor
Data contestaţiei 

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul contestației

Motivul admiterii/respingerii contestației

1.
Informaţii privind proba scrisă 

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

1. MANOLE BOGDAN-MUGUR 90 ADMIS
Informaţii privind soluţionarea contestaţiei la proba scrisă  

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul contestației

Motivul admiterii/respingerii contestației

1.
Informaţii privind interviul    

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul

1. MANOLE BOGDAN-MUGUR 90 ADMIS
Informaţii privind soluţionarea contestaţiei interviului 

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul contestației

Motivul admiterii/respingerii contestației

1.
Rezultatul final al concursului   

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul

1. MANOLE BOGDAN-MUGUR 90 ADMIS
Funcţia contractuală: ½ post Medic primar în specialitatea sănătate publică și management
Comisia de concurs Semnătura
1. DR. PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN PREȘEDINTE
2. IULIA DEDU MEMBRU
3. DR. MIHALI GAVRIL MEMBRU
Secretarul comisiei de concurs  EC. OANEA MIHAELA