2024-06 Arhivar debutant

1217 DIN 10.05.2024

 A N U N Ț

 Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 și OMS nr. 1470/2011, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: arhivar debutant (M)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant,

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: compartimentul aprovizionare,  transport, administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată


Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice  de participare la concurs/examen sunt:

Studii: – diplomă de bacalaureat.

Vechimea:       fără vechime.

 Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar în original;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii- original.

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, în original;

i) curriculum vitae, model comun european;

j) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în valoare de 150 lei.

Se acceptă numai dosarele complete cu toate documentele solicitate în prezentul anunț.
Nu se admit completări, iar dosarele incomplete vor fi respinse.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI PENTRU ARHIVAR DEBUTANT (M):

Concursul cuprinde 2 probe, astfel:

 • Proba scrisă;
 • Proba interviu.

Calendarul desfăşurării concursului:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 15.05.2024
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava. 29.05.2024 ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 30.05.2024 ora 12.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor (se afișează cu menţiunea „admis” sau „respins”)  30.05.2024 până la ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor . Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul RUNOS 31.05.2024 până la ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor     03.06.2024 până la ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 07.06.2024 ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 07.06.2024 până la ora 15.00 
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise   10.06.2024 până la ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.06.2024,  până la ora 12.00
11. Susţinerea interviului 11.06.2024 ora 13.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.06.2024 până la ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul RUNOS 12.06.2024 până la ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.06.2024 până la ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului    14.06.2024 până la ora 12.00

BIBLIOGRAFIA-

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant cu normă întreagă de arhivar debutant (M)

Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 *** Republicată;
Hotărârea Guvernului nr 1376 din 18 noiembrie 2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale;
Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii  în muncă;
Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor *** Republicată;
Ordinul 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
Codul deontologic al arhivistului – Revista arhivelor nr. 2/1997.

Notă: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior menționate

 

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant cu normă întreagă de arhivar debutant (M)

 1. Dispozițiile legale privind activitatea de arhivare a documentelor;
 2. Atribuțiile personalului compartimentului de arhivă;
 3. Evidența documentelor;
 4. Întocmirea și completarea nomenclatorului dosarelor de arhivă;
 5. Ordonarea și inventarierea dosarelor de arhivă;
 6. Regimul documentelor clasificate;
 7. Selecționarea documentelor;
 8. Procedura de arhivare în unitatea sanitară;
 9. Legislația specifică;
 10. Norme deontologice;
 11. Păstrarea documentelor;
 12. Norme de protecția muncii și PSI la depozitul de arhivă.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: spcm.ro, persoană de contact: Oanea Mihaela funcția economist, având numărul de telefon 0230/314431.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA