Medic epidemiolog

Nr. 2710 din 05.12.2018

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc scoate la concurs un post cu jumătate de normă de medic specialist epidemiolog în specialitatea epidemiologie în cadrul compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

  1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist;
  3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  6. f) cazierul judiciar;
  7. g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  8. h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
  9. i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei ( conform art. 31 din OMS nr. 869/2015) și se plătește la caseria unității.
Tematica de concurs va fi cea de medic specialist specialitatea epidemiologie afișată pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro/tematici-examen-specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului în ziarul ,,Viaţa Medicală”.
Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului în ,,Viaţa Medicală”.
Menţionăm că unitatea noastră se încadrează în cheltuielile de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon: 0230/314431.

MANAGER INTERIMAR ,
Dr. Zbranca Cristina-Luana

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Rusu-Samson Aurora

COMPARTIMENT RUNOS,
Ec. Oanea Mihaela