2016-12-21 Medic spec. psihiatru şef secţie

Nr. 2672       DIN 06.12.2016

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 06.12.2016 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1406/16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 06.12.2016 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post de medic specialist psihiatrie-şef secţie.

Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată Rezultatul selecţiei dosarului
1. BÎNDILĂ CRISTIAN 2640/05.12.2016 Medic specialist psihiatrie- şef secţie ADMIS

 

 

MANAGER,

PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN


Nr.  2557   din 21.11.2016                                                     

ANUNŢ CONCURS

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, scoate la concurs un post de medic  specialist psihiatrie – şef secţie  psihiatrie conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, coroborate cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.S. nr. 869/2015.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;
 2. copiea xerox a diplomei de studii;
 3. adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 4. actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la Ordinul nr. 1406/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
 6. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. certificatul privind starea de sănătate;
 8. dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;
 9. copie xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
 10. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 11. un proiect de mnagement privind evoluţia viitoare a secţiei;
 12. chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare de 150 lei care se va achita la casieria unităţii.

Condiţii de participare:

La concursul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie se pot prezenta candidaţii care au obţinut atestatul în managementul serviciilor de sănătate şi cei care depun declaraţie pe propria răspundere că vor obţine acest atestat  în maximum un an de la numirea în funcţie.

Persoanele care au fost sancţionate în ultimii 2 ani de către  unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) din Ordinul 1406/2006, nu pot participa la concurs. Medicii în vârstă de 65 de ani şi peste nu se pot înscrie la concurs.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia anunţului în Viaţa Medicală, respectiv până la data de 05.12.2016 inclusiv, ora 16.00,  iar concursul se va organiza după 30 zile de la publicarea în Viaţa Medicală, respectiv pe data 21.12.2016 ora 10.00.

Anunţul a apărut în Viaţa Medicală nr. 47 din 18.11.2016.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:

 1. Interviu-susţinerea proiectului de management;

2. Proba scrisă, conform bibliografiei afişate;

3. Probă clinică sau practică.

Interviul– susţinerea proiectului de management, conform structurii afişate, permite evaluarea capacităţii manageriale a candidatului şi are următoarele caracteristici:

 1. este obligatoriu;
 2. se susţine la nivelul unităţii care a publicat funcţia la concurs;
 3. este eliminatoriu;
 4. în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minimum 50 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat.

Proba scrisă constă în alegerea prin tragere la sorţi a 10 titluri din tematica anunţată prin publicaţia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte din legislaţia sanitară, şi are următoarele caracteristici:

 1. este obligatorie;
 2. este secretă;
 3. este eliminatorie;
 4. în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind notat între 0-10 puncte, conform baremului întocmit de comisia de examinare înainte de începerea corectării, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat.

Proba clinică sau proba practică pentru medici se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist. În cadrul probei se acordă maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte.

La punctajele obţinute în urma promovării probelor enumerate se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform anexei la Ordin nr. 1406/2006.

După desfăşurarea tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 200 de puncte.

După întocmirea clasificaţiei, conform înscrierii candidaţilor pe funcţii, se stabilesc candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon: 0230.314431.

 

MANAGER,

PAZIUC LUCIAN –CONSTANTIN

 

 


   Nr.  2558   din 21.11.2016                                                     

BIBLOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE ŞEF SECŢIE PSIHIATRIE

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare- TITLUL VII Spitalele;
 2. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul M.S. nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 4. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile sanitar publice, din sectorul sanitar, cu modificări şi completări ulterioare;
 5. Ordinul MSP nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 7. Ordinul M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 8. Ordinul MSP nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public;
 9. Ordinul MSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 10. M.S nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitatelor;
 11. Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul MSP nr. 1782/2006 şi CNAS nr. 576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, actualizat;
 13. Hotărârea nr. 432/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
 14. Ordin nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017;
 15. Legea nr. 487/2002 republicată, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice şi Ordinul nr. 646/18.05.2016;
 16. Ordinul MS nr. 1229/2011 aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 17. Ordinul nr. 1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească;
 18. Ordinul nr. 1096/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

 

MANAGER,

PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN

 

 


TEMA- CADRU PROIECT SPECIALITATE PENTRU POSTUL DE MEDIC ŞEF SECŢIE PSIHIATRIE

 

 Plan de îmbunătăţire a managementului secţiei de psihiatrie cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

 Candidaţii vor dezvolta un proiect care vizează evoluţia viitoare a secţiei, într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14, conform structurii propuse mai jos.

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 Descrierea situaţiei actuale a spitalului

 1. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi  şi ameninţări
 2. Identificarea problemelor critice
 3. Selecţionarea unei probleme propritare cu motivarea alegerii făcute;
 4. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată
 5. Scop
 6. Obiective-indicatori
 7. Activităţi
 8. Definire
 9. Încadrarea în timp-grafic Gantt
 10. Resurse necesare-umane, materiale, financiare,
 11. Responsabilităţi
 12. Rezultate aşteptate
 13. Monitorizare-indicatori
 14. Evaluare-indicatori.

 MANAGER,

PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN


ANUNŢ

                           Referitor la concursul organizat în data de 25.08.2016 pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Psihiatrie  anunţăm că nu s-a înscris niciun candidat, urmând să se reia procedurile de concurs conform prevederilor Ordinului nr. 1406/2006 şi  Ordinului nr. 869/2015.

MANAGER,
PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, scoate la concurs un post de medic  specialist psihiatrusef secţie  Psihiatrie conform prevederilor Ordinului M.S.P nr. 1406/2006, coroborate cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.S. nr. 869/2015.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copie xerox după diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să candideze;
 • declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificăriel şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin (1) lit. c) sau d) din Legea 460/2003;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S 869/09.07.2015;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 • carte (buletin ) de identitate;
 • un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei;
 • chitanţă de plată a taxei de concurs în valoare de 150 lei care se va achita la casieria unităţii.

Condiţii de participare:
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin O.M.S. (vechimea din specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist). Medicii în vârstă de 65 de ani şi peste nu se pot înscrie la concurs.
La concursul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie se pot prezenta candidaţii care au obţinut atestatul în managementul serviciilor de sănătate sau care depun declaraţia pe propria răspundere că îl vor obţine în maximum un an de la numirea în funcţie.
Persoanele care au fost sancţionate în ultimii doi ani de unităţile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) din Ordinul 1406/2006, nu pot participa la concurs.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului în Viaţa Medicală, respectiv până la data de 08.08.2016 inclusiv, iar concursul se va organiza după 30 zile de la publicarea în Viaţa Medicală, respectiv pe data de 25.08.2016. ora 10.00.
Anunţul a apărut în Viaţa Medicală nr. 30 din 22.07.2016.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:
1.Interviu-susţinerea proiectului de management;
2. Proba scrisă, conform bibliografiei afişate;
3. Probă clinică sau practică.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon: 0230.314431

MANAGER,
DR. PAZIUC LUCIAN –CONSTANTIN

BIBLOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE ŞEF SECŢIE

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare- TITLUL VII Spitalele;

 1. 2. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 2. 3. Ordinul M.S. nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 3. 4. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile sanitar publice, din sectorul sanitar, cu modificări şi completări ulterioare;
 4. 5. Ordinul MSP nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. 6. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 6. 7. Ordinul MSP nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public;
 7. 8. Ordinul MSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 8. 9. O.M.S nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitatelor;
 9. 10. Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. 11. Ordinul MSP nr. 1782/2006 şi CNAS nr. 576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi;
 11. 12.  Hotărârea nr. 432/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
 12. 13.  Ordin nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017;
 13. 14.  Legea nr. 487/2002 republicată, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice şi Ordinul nr. 646/18.05.2016;
 14. 15. Ordinul MS nr. 1229/2011 aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 15. 16. Ordinul nr. 1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească.

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului
 2.  Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi  şi ameninţări
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecţionarea unei probleme propritare cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată
 6. Scop
 7. Obiective-indicatori
 8. Actualităţi
 9. Definire
 10. Încadrarea în timp-grafic Gantt
 11. Resurse necesare-umane, materiale, financiare,
 12. Responsabilităţi
 13. Rezultate aşteptate
 14. Monitorizare-indicatori
 15. Evaluare-indicatori.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010, H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în oraşul Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor nr.2 organizează în data de 22 august 2016, concurs pentru ocuparea  unui post vacant de infirmieră.

ANUNŢUL COMPLET AL CONCURSULUI

BIBLIOGRAFIE