Informaţii utile

DREPTURILE PACIENŢILOR

 • Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce i se acordă, cu accesul la aceste servicii.
 • Îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.
 • Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.
 • Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare.
 • Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu dreptueile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.
 • Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată lua decizia în ceea ce priveşte propria îngrijire.
 • Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.
 • Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medicului specialist.

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

 • Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia. Pentru puţin timp casa şi grădina d-voastră sunt aici.
 • În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.
 • Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale – VĂ RUGĂM – folosiţi-vă de această oportunitate.
 • FOLOSIŢI CONTAINERUL (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.
 • Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă in restul zilei.
 • LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-AŢI PRIMIT.
 • ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA SECŢIEI FĂRĂ AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SECŢIE
 • ÎN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

Faptul că vă aflaţi în spitalul nostru vă dă prilejul să beneficiaţi de o asistenţă medicală de înalta clasă recunoscută la nivel local şi naţional. Pentru că îngrijiriile medicale ce vi se acordă să fie cât mai eficiente trebuie să sprijiniţi străduinţele noastre în acest sens.

VĂ RECOMANDĂM

– înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.

– prezentaţi-vă la internare cu documentele necesare.

ACTE NECESARE:

A. PERSOANE ASIGURATE

1. bilet trimitere dela medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. adeverinţă serviciu – pentru angajaţi;
5. carnet de şomaj – pentru şomeri;
6. cupon de pensie – pentru pensionari;
7. adeverinţă elev sau student
8. adeverinţă primar – pentru cei cu ajutor social

B. PERSOANE NEASIGURATE

1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit).

Norme metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

· Calitatea de asigurat o au cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii staini si apatrizi care au domiciliul in Romania sau au solicitat si obtinut prelungirea dreptul de sedere temporara in Romania in conditiile legii si fac dovada platii contributiei de asigurari sociale de sanatate la fond, denumita in continuare contributie, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice.

Următoarele persoane beneficiază de asigurare medicală fără plata contribuţiei :

· toti copii pina la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pina la 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu, până la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca
· tineri cu varsta de pina la 26 ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social privind venitul minim garantat, cu modificari si completari ulterioare: sotul, sotia, si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate
· persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, veterani de razboi, vaduve de razboi
· persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse
· bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate pina la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse
· femeile insarcinate si lauze, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Aceste persoane vor face dovada incadrarii in una dintre categoriile enumerate in articolul mentionat prin documente justificative-adeverinta sau carnet de asigurat, potrivit fiecarei categorii, astfel:
· pentru copii in varsta de pina la 18 ani, care nu realizeaza venituri din munca, cu act de identitate
· pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 ani, cu carnetul de elev sau de student , vizat la zi si cu declaratie pe propia raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri din munca
· pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a declaratiei pe propria raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri impozabiledecat cele provenite din drepturile banestiacordate prin legi speciale, precum si cele provenite din pensii sau alte surse si se afla in ingrijirea familiei
· sotul, sotia si parintii aflati in ingrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atesta calitatea de asigurat a acesteia si a declaratiilor pe propria raspundere, din care sa rezulte ca se afla in ingrjirea unei persoane asigurate si ca nu realizeaza venituri impozabile
· pentru pensionarii de asigurari sociale, pensionarii militari, pensionarii IOVR si alte categorii de pensionari, pe baza cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau talonului de plata prin cont curent personal la o unitate bancara si a declaratiei pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele provenite din pensie.
· pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,pe baza adeverintei eliberate de catre primarul localitatii, din care sa rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social;
· pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pina la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri dinmunca, pensie sau din alte surse, pe baza documentului justificativ de includere in cadrul acestor programe si a unei declaratii pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse;
· pentru femeile insarcinate sau lauze, daca nu au nici un venit ori alte venituri sau salariul de baza minim brut pe tara, pe baza adeverintei medicale,a certificatului de nastere a copilului-pentru lauze, precum si a declaratiei pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri sau pe baza documentelor justificativeca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;

Sunt asigurate persoanele aflate in una din urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse:
· satisfac serviciul militar in termen;
· se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
· se afla in concediu pentru cresterea copilului pina la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pina la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
· executa o pedeapsa privata de libertate sau se afla in arest preventiv;
· persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
· sunt returnate sau expulzate, ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
· persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; pensionarii, pentru veniturile din pensii pina la limita supusa impozitului pe venit;

TARIFE PENTRU SERVICIILE ŞI CONSULTAŢIILE NEDECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

-Taxă imprimate informative – 15 lei

-Taxă consultaţie psihiatrică în ambulatoriu, la solicitare – 50 lei

-Taxă anchetă socială la cerere – 30 lei

-Taxă examen psihiatric pentru completare certificat medical în vederea obţinerii autorizaţiei de liberă practică – 25 lei

-EEG în ambulatoriu – 80 lei

-Taxă eliberare adeverinţă medicală la cerere – 25 lei

-Taxă întocmire referat de specialitate pentru CERCM – 50 lei

-Taxă întocmire referat de specialitate pentru comisia de handicap – 50 lei

-Taxă însoţitor (cazare şi hrană) – 20 lei/zi

-Taxă rezerve cu plată – 30 lei/pat/zi

-Taxă internare la cerere condiţii peste standard – 120 lei/zi

-Taxă efectuare practică de specialitate – 100 lei

TIPURI DE INVESTIGAŢII PARACLINICE EFECTUATE ÎN SPITALUL DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Tipuri de investigaţii / Tipuri beneficiari:

 1. Electrocardiograme EKG / Pacienţii internaţi în spital
 2. Electroencefalograme EEG / Pacienţii internaţi în spital
 3. Analize medicale de laborator / Pacienţii internaţi în spital, Ambulatoriu pentru asiguraţi, La cerere, contra cost*
 • conform tarifelor afişate pe site şi la sediul spitalului

 

INFORMAŢII PRIVIND EXTERNAREA:

1. Procedura de externare

Cu o zi înainte de externare, asistentul social anunţă externarea pacientului familiei sau aparţinătorilor legali.

Aparţinătorii sunt rugaţi să se prezinte la spital, atunci când starea pacientului nu permite deplasarea fără însoţitor.

În situaţii deosebite (distanţă mare, pacienţi rejetati de familie, pacienţi aflaţi în fazele terminale, cu evoluţie nefavorabilă) se anunţă cu 2-3 zile înainte de externare, în vederea comunicării eficiente a medicului curant cu aparţinătorii, referitor la starea pacientului la externare, recomandările ulterioare şi asigurarea condiţiilor optime de transport.

Când aparţinătorii refuză comunicarea cu spitalul, este anunţat asistentul social şi medicul de familie din localitatea respectivă.

Pacientul poate fi externat la cerere, numai dacă medicul consideră că starea prezentă, nu pune în pericol viaţa lui sau a celor din jur.

Starea la externare şi tipul externării sunt completate de către medicul curant;

Starea la externare: vindecat, ameliorat, agravat, staţionar, decedat;

Tipul externării: externat, externat la cerere, transfer interspitalicesc, decedat;

Ora externării: 14,00 .

Documentele care îi sunt înmânate la externare :

 • bilet de ieşire din spital
 • scrisoare medicală
 • decontul pe pacient
 • reţeta medicală
 • concediu medical

2. Transportul pacientului

Transportul pacientului externat se face în funcţie de starea pacientului: personal cu mijloc de transport în comun sau cu ajutorul familiei.

În cazurile nedeplasabile sau pacienţi cu probleme psihice care necesită măsuri de siguranţă, se face cu autosanitara spitalului sau cu ambulanţa din teritoriu.