Consiliul etic – informații

DECIZIA nr. 3 din  29.01. 2024

Managerul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc – Dr. Zbranca Cristina – Luana, numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 551 din 13.11.2023, în temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Codului administrativ din 2019;

 • În baza prevederilor Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice;

DECIDE:

Art. 1. Componenta Consiliului Etic este următoarea:

 • Dr. Lucian Constantin Paziuc – reprezentant ales al corpului medical al spitalului, – membru titular – presedintele Consiliului Etic;
 • Dr. Carmen – Elena Cârstiuc, reprezentant ales al corpului medical al spitalului, – membru titular;
 • Dr. Bogdan – Mugur Manole, reprezentant ales al corpului medical al spitalului, – membru titular;
 • Farm. princ. Mihaela Tautu – reprezentant ales – membru titular;
 • as. med. princ. Alexandru Vaideș Sirius – reprezentant ales al asistenţilor medicali din spital – membru titular;
 • as. med. princ. Angela Coca – reprezentant ales al asistenţilor medicali din spital – membru titular;
 • Dr. Viorica Gnaciuc membru supleant;
 • Dr. Paula Ionescu Codreanu membru supleant;
 • Psiholog Gabriela Timu membru supleant;
 • med. princ. Cristian Redinciuc – reprezentant ales al asistenţilor medicali din spital – membru supleant;
 • med. princ. Mihaela Anichitei – reprezentant ales al asistenţilor medicali din spital – membru supleant;
 • asistent social Adina Bărbînță secretar;
 • pr. Ionuț – Cristian Mihăilescu reprezentant ales al asociațiilor de pacienți;
 • cons. juridic Angello – Luigi Piticarimembru;
 • ec. Dana Ungureanu – secretar supleant.

Art. 2. (1) Responsabilitățile persoanelor nominalizate la art. 1 constau în:

 • promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
 • identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul spitalului;
 • formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;
 • analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 • formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al spitalului;
 • analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;
 • primeşte, din partea managerului spitalului, sesizările făcute în vederea soluţionării.
 • analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare (Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 217, 218 şi 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Codurile deontologice profesionale; regulamentele de functionare ale spitalului.
 • verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite (Legea nr. 46/2003; art. 217, 218 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
 • analizează sesizările personalului spitalului în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului (Art. 257, în acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
 • analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare.
 • emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate si hotărâri cu caracter general ce vizează activitatea spitalului.
 • asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;
 • aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 • înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;
 • sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
 • aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului etic;
 • redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul spitalului;
 • analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.

(2)  Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

(3)  Membrii Consiliului  etic vor respecta şi aplica dispoziţiile OMS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor.

(4) Secretarul și consilierul juridic nu au drept de vot în cadrul şedinţelor consiliului de etică.

Art. 3. (1)   Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

(2)  Consiliul etic va intocmi rapoarte anuale sau ori de cate ori va considera necesar catre comitetul director cu privire la activitatea desfasurata si va formula propuneri pentru eficientizarea activităților.

Art. 4. Secretarul consiliului etic va aduce la cunoștința celor menționați în art. 1 prevederile prezentei decizii.

Art. 5. La data prezentei decizii orice decizie anterioară contrară devine nulă.

Vizat Compartiment Juridic
Cons Juridic Piticari Angello – Luigi

MANAGER,
Dr. ZBRANCA Cristina – Luana