Consiliul etic

SPITALUL DE PSIHIATRIE

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

 

DISPOZIŢIA NR. 3

 

Dr. Paziuc Lucian – Constantin – Manager al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, numit prin Dispoziţia Primarului Câmpulung Moldovenesc nr.946/18.11.2015;

Având în vedere prevederile art.185 al.(1) si (2) din TITLUL VII Spitalele, cuprins în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificări şi completări ulterioare, şi prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor;

În baza prerogativelor atribuite prin Contractul de management nr. 2027/23.11.2015;

DISPUN:

Art.1 În conformitate cu prevederile art.4 al.(18) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.145/2015 si OMS 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor, se reorganizează componenţa nominală a Consiliului de etică, respectiv membrii permanenţi şi supleanţi desemnaţi în urma procedurii şi a rezultatului votului, după cum urmează:

 • Reprezentanţi aleşi ai corpului medical:

Membrii permanenţi desemnaţi în urma derulării procedurii de vot sunt:

 1. DR. HREHORCIUC IONEL- MEDIC PRIMAR NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ
 2. DR. GNACIUC VIORICA – MEDIC SPECIALIST NEUROLOGIE
 3. DR. ZBRANCA CRISTINA-LUANA- MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE
 4. DR. BÎNDILĂ CRISTIAN- MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

Membrii supleanţi desemnaţi în urma derulării procedurii de vot sunt:

 1. PAZIUC ALEXANDRU- MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE
 2. PAZIUC PETRONELA- MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE

 

Reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali:

Membrii permanenţi desemnaţi în urma derulării procedurii de vot sunt:

 1. VAIDEŞ SIRIUS-ALEXANDRU-ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SECŢIA PSIHIATRIE
 2. COCA ANGELA – ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SECŢIA PSIHIATRIE

Membrii supleanţi desemnaţi în urma derularii procedurii de vot sunt:

 1. HURJUI GABRIELA -ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SECŢIA PSIHIATRIE
 2. REDINCIUC CRISTIAN- ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SECŢIA PSIHIATRIE
  • Reprezentant al aparatului funcţional este:

Membru permanent–  AV. LIŢU NICOLETA

Membru supleant    – UNGUREANU MIHAELA DANA-ECONOMIST I A

 

 • Secretar al Consiliului de etică desemnat prin Decizia Managerului unităţii nr. 25 din 09.03.2015este:

Membru permanent-  BĂRBÎNTĂ ADINA MIHAELA-AS.SOCIAL PRINCIPAL

Membru supleant    – CIUPERCOVICI ALINA LAURA- AS.SOCIAL PRINCIPAL

 

 • Reprezentant al Asociaţiilor de Pacienţi

 

Membru permanent – PREOT. GROSU GABRIEL

Membru supleant     –  SOROCEAC MARIN EUGEN

Art.2 În conformitate cu prevederile art.4 al.(17) dinOrdinul Ministrului Sănătăţii nr.145/2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etică ce functionează în cadrul spitalelor, în absenta unei candidaturi sau nominalizări din partea asociatiilor de pacienti, consiliul de etică se consideră legal constituit, componenta acestuia fiind completată ulterior, în momentul aparitiei unei nominalizări.

Art.3 Mandatul şi înlocuirea membrilor consiliului de etică

(1) Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului de etică este de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalizarea mandatului, procedura de selectie se reia, pentru asigurarea continuitătii în functionarea consiliului de etică.

(2) În cazul motivat de absenta a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absentă a presedintelui, membrii consiliului de etică aleg un presedinte de sedintă, prin vot secret.

(3) În termen de cel mult 30 de zile de la vacantarea unui loc, managerul are obligatia de a demara procedurile necesare pentru completarea componentei consiliului de etică

Art.4 Principii de funcţionare a consiliului de etică

(1) Consiliul de etică este independent de ierarhia medicală si de îngrijiri a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influentare a deciziilor membrilor consiliului de etică. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină.

(2) Membrii consiliului de etică trebuie să precizeze existenta unei legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speta supusă analizei consiliului. În cazul în care un membru se află în una dintre aceste situatii, acesta este informat de secretarul consiliului de etică si nu poate participa la sedintele ocazionate de cercetarea cazului respectiv, fiind înlocuit de către membrul supleant.

(3) Activitatea membrilor consiliului de etică se bazează pe impartialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc si pe principiul suprematiei legii. Nerespectarea acestor principii poate conduce la excluderea membrilor respectivi, în baza votului a două treimi din membrii consiliului de etică.

Art.5 Conducerea consiliului de etică

Consiliul de etică este condus de un presedinte ales prin vot secret dintre membrii acestuia.

Art.6 Atribuţiile consiliului de etică sunt următoarele:

 

Atribuţiile consiliului de etică

(1)Atribuţiile consiliului de etică sunt următoarele:

a)promovează valorile etice în rândul personalului medico – sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;

b)identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;

c)formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;

d)analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

e)formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare;

f)analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

g)primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3.

h)analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare3;

__

3Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 217, 218 şi 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Codurile deontologice profesionale; Regulamentele interne ale unităţilor sanitare.

i)verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică4, pe baza sesizărilor primite;

__

4Legea nr. 46/2003; art. 217, 218 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

j)analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi5 sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;

__

5 – Art. 257, în acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

k)analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;

l)emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;

m)emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;

n)asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;

o)aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

p)înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;

q)sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;

r)aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;

s)redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;

t)analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4.

(2)Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

 

Art.7 Responsabilităţile consiliului de etica sunt urmatoarele:

Al.7.1.Coordonarea si controlul aplicarii normelor de etica si conduita profesionala pentru personalul contractual din Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc este una din responsabilitatile principale ale Consiliului de etica.

Documentele principale care stau la baza activitatii Consiliului de etica din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sunt Codul de conduita, etica si deontologie profesionala a personalului contractual incadrat in Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc si procedura de implementare a codului de conduita, etica si deontologie profesionala a personalului contractual incadrat la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Codul de conduită, etica si deontologie profesionala a personalului contractual din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc reglementează normele de conduită profesională a întregului personal contractual, norme obligatorii pentru personalul contractual din cadrul spitalului, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificarile ulterioare.

Obiectivele Codului de conduită, etica si deontologie profesionalaa personalului contractual din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc urmăresc să asigure creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei medicale, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie prin:

 1. Reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual;
 2. Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
 3. Crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din cadrul SpitaluluiPsihiatrie Câmpulung Moldovenesc .

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:

 1. Prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 2. Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 3. Profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 4. Imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 5. Integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. Libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 7. Cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

Al.7.2. Monitorizează si evaluează periodic indicatorii prevăzuti în Standardele de acreditare a spitalului, anexă la prezenta dispozitie.

Art.8 Atributiile presedintelui consiliului de etică sunt următoarele:

Atribuţiile preşedintelui consiliului de etică sunt următoarele:

1.convoacă consiliul de etică, prin intermediul secretarului, lunar cât şi ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă sau la solicitarea a cel puţin patru dintre membrii acestuia;

2.prezidează şedinţele consiliului de etică, cu drept de vot. În cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv;

3.avizează, prin semnătură, documentele emise de către consiliul de etică şi rapoartele periodice;

4.informează managerul unităţii sanitare în cazul vacantării unui loc în cadrul consiliului de etică, în vederea completării componenţei acestuia.

Art.9 Atributiile secretarului consiliului de etică sunt precizate în Decizia nr.25 din 09.03.2015.

Atribuţiile secretarului consiliului de etică sunt următoarele:

1.deţine elementele de identificare – antetul şi ştampila consiliului de etică – în vederea avizării şi transmiterii documentelor;

2.asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, hotărârilor şi avizelor de etică;

3.introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, şi asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică şi a managerului unităţii sanitare, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresată managerului se face doar în cazul sesizărilor primite prin intermediul sistemului informatic;

4.asigură realizarea şi gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la nerespectarea drepturilor pacienţilor de către cadrele medico-sanitare şi pe cele referitoare la abuzurile pacienţilor faţă de cadrele medicosanitare;

5.informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării consiliului de etică;

6.convoacă membrii consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea preşedintelui, cu cel puţin o zi înaintea întrunirilor;

7.asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă şi imparţială soluţionare a speţelor supuse atenţiei consiliului de etică;

8.întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de etică;

9.introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de feedback al pacientului distribuite şi colectate, de regulă, în prima săptămână a fiecărei luni, conform modelului de analiză prezentat în anexa nr. 5. Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică şi a managerului unităţii sanitare cu privire la rezultatele aplicării acestora;

10.asigură postarea pe site-ul unităţii sanitare a informaţiilor privind activitatea consiliului de etică;

11.formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii consiliului sau a unităţii sanitare şi le supune aprobării consiliului de etică;

12.întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului;

13.întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic în primele 15 zile ale anului următor celui raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului.

 

Art.10 În înțelesul OMS nr.145/2015, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)vulnerabilitatea etică este reprezentantă de orice slăbiciune în modul de funcţionare al unei unităţii sanitare, care poate determina sau favoriza apariţia unui incident de etică;

b)riscul de apariţie a unui incident etic reprezintă probabilitatea de apariţie a unei ameninţări ce vizează respectarea principiilor deontologice şi morale la nivelul unităţii sanitare;

c)incidentul de etică reprezintă situaţia de potenţială nerespectare a principiilor morale sau deontologice, identificată la nivelul sistemului de sănătate sau în administraţia sistemului de sănătate;

d)mecanismul de feedback al pacientului reprezintă ansamblul de măsuri şi de proceduri care au drept obiectiv creşterea gradului de încredere al pacienţilor în serviciile medicale oferite în cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor atât de către pacienţi, cât şi de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include şi o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică petrecute în unitatea sanitară prin intermediul consiliului de etică;

e)consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor publice, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate;

f)speţa reprezintă sesizarea cu caracter etic înregistrată în activitatea unui spital public. Speţa poate viza şi serviciile externalizate din cadrul unităţii sanitare;

g)avizul de etică reprezintă decizia bazată pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, formulată de membrii Consiliului de etică, referitoare la o speţă sesizată în activitatea curentă a spitalului public. Avizul de etică are caracter obligatoriu, în baza deciziei asumate de managerul unităţii sanitare;

h)hotărârea reprezintă decizia bazată pe prevederile legale, pe principiile morale sau deontologice, pe analiza unor situaţii ori cazuri cu caracter similar sau pe experienţa membrilor Consiliului de etică, formulată de către membri. Hotărârea are caracter general şi rol preventiv sau de îmbunătăţire a activităţii unităţii sanitare din perspectiva limitării şi diminuării incidentelor de etică;

i)anuarul etic reprezintă compendiul avizelor etice şi al hotărârilor consiliului de etică din cadrul unui spital public, care concentrează experienţa unităţii sanitare respective în acest domeniu, experienţă ce este utilizată în iniţierea de activităţi cu rol de prevenţie la nivelul unităţii respective1;

__

1Acest compendiu nu cuprinde informaţii referitoare la date cu caracter personal.

j)anuar etic naţional reprezintă compendiul avizelor etice şi al hotărârilor formulate pentru situaţii sau speţe similare şi care concentrează experienţa consiliilor de etică la nivel naţional, experienţă ce este utilizată în iniţierea de activităţi cu rol de prevenţie la nivelul întregului sistem sanitar2;

__

2Acest compendiu nu cuprinde informaţii referitoare la date cu caracter personal.

k)asociaţiile de pacienţi eligibile pentru a fi implicate în cadrul consiliilor de etică sunt acele asociaţii ori fundaţii legal constituite care au ca scop apărarea drepturilor pacienţilor sau care au activitate în domeniul eticii şi integrităţii în sistemul de sănătate, cu experienţă dovedită de minimum 3 ani.

Art.11 Funcționarea consiliului de etică

(1)Consiliul de etică se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

(2)Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.

(3)Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii consiliului de etică, inclusiv preşedintele de şedinţă.

(4)Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de etică se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de întrunire. În cazul absenţei unuia dintre membrii consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.

(5)Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă, în cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv.

(6)Exprimarea votului se poate face „pentru” sau „împotriva” variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei consiliului de etică.

(7)În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii consiliului de etică, acesta se recuzează, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se recuzează, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.

(8)La fiecare şedinţă a consiliului de etică se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate.

(9)Consiliul de etică asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare6. Membrii consiliului depun declaraţia prevăzută în anexa nr. 6. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al consiliului de etică atrage răspunderea conform reglementărilor în vigoare.

__

6Legea nr. 46/2003; Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.12 Sesizarea unui incident de etică

(1)Sesizarea unui incident de etică poate fi făcută de către:

a)pacient, aparţinător sau reprezentantul legal al acestuia;

b)personalul angajat al spitalului;

c)oricare altă persoană interesată.

(2)Sesizările sunt adresate managerului unităţii sanitare şi se depun la registratură sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a unităţii sanitare.

(3)Fiecare sesizare primeşte un număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează. Număr de înregistrare primeşte şi sesizarea electronică.

Art.13 Analiza sesizărilor

1)Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se face în cadrul şedinţei consiliului de etică, urmând următoarele etape:

a)managerul înaintează preşedintelui toate sesizările ce revin în atribuţiile consiliului de etică şi orice alte documente emise în legătură cu acestea;

b)secretarul consiliului de etică pregăteşte documentaţia, asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor părţilor implicate;

c)secretarul asigură convocarea membrilor consiliului de etică;

d)preşedintele prezintă membrilor consiliului de etică conţinutul sesizărilor primite;

e)membrii consiliului de etică analizează conţinutul acestora şi propun modalităţi de soluţionare a sesizărilor folosind informaţii de natură legislativă, morală sau deontologică;

f)în urma analizei, consiliul de etică, prin vot secret, adoptă hotărâri sau emite avize de etică, după caz. Membrii consiliului de etică aprobă includerea avizului şi/sau hotărârii în Anuarul etic;

g)secretarul consiliului de etică redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de către toţi membrii prezenţi;

h)secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul unităţii sanitare, sub semnătura preşedintelui consiliului de etică, imediat după adoptare;

i)managerul unităţii sanitare dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin;

j)managerul unităţii sanitare asigură comunicarea rezultatului către persoana care a formulat sesizarea.

(2)Avizele de etică şi hotărârile consiliului de etică pot fi incluse în anuarul etic ca un model de soluţionare a unei speţe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare şi comunicate personalului unităţii sanitare în vederea preveniri apariţiei unor situaţii similare.

Art.14 Raportarea activitătii consiliului de etică

(1)Raportul consiliului de etică se transmite direcţiilor de sănătate publică în termen de 5 zile de la finalizarea semestrului precedent. Modelul de raport al consiliului de etică se regăseşte în anexa nr. 7.

(2)Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul acestora aflat în coordonarea Compartimentului de integritate, au obligaţia verificării rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de etică. Bianual, în termen de 15 zile de la terminarea semestrului anterior, direcţiile de sănătate publică transmit un raport către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii referitor la verificarea activităţii consiliilor de etică aflate în cadrul judeţului respectiv.

(3)Ministerul Sănătăţii asigură posibilitatea raportării electronice a datelor prin platforma informatică creată în acest scop cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

(4)Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii analizează datele colectate şi formulează concluzii şi propuneri în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale sau pentru reducerea vulnerabilităţilor etice.

(5)Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii întocmeşte semestrial un raport către ministrul sănătăţii şi/sau instituţiile ce coordonează strategia naţională anticorupţie, după caz, cu privire la concluziile şi propunerile rezultate.

(6)Ministerul Sănătăţii publică anual, în format electronic, un anuar etic naţional.

Art.15 Sanctiuni

(1)Nerespectarea de către manager a prevederilor legate de organizarea şi funcţionarea consiliului de etică se constată de către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi/sau de către reprezentanţii de la nivel judeţean sau ai municipiului Bucureşti din cadrul direcţiilor de sănătate publică. Acest aspect se menţionează şi în evaluarea contractului de management.

(2)Nefuncţionarea sau funcţionarea defectuoasă a Consiliului de etică constituie un criteriu negativ pentru standardul de management al unităţii sanitare respective.

(3)Nerespectarea prevederilor legate de funcţionarea Consiliului de etică, precum şi transmiterea întârziată a raportărilor sau transmiterea unor raportări incomplete, din vina secretarului sau a membrilor desemnaţi, responsabili cu avizarea acestora, atrag după sine cercetarea disciplinară.

(4)Compartimentul de integritate, împreună cu persoana din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti aflată în coordonarea Compartimentului de integritate, asigură informarea ministrului sănătăţii cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.16 Prezenta dispoziţie devine anexă la fişele postului persoanelor nominalizate în prezenta dispoziţie la art.1.

Art.17  Prezenta dispozitie anulează dispoziţia nr. 49 din 30.06.0216.

MANAGER,
DR. PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN

VIZAT JURIDIC,
LIŢU NICOLETA

 

05.01.2017