2016-11-28 Promovare

ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează  examen de promovare din muncitor calificat II electrician în muncitor calificat I electrician şi muncitor calificat II tâmplar în muncitor calificat I tâmplar , grad profesional imediat superior celui de muncitor calificat  II, în data de 28.11.2016, ora 10.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2, conform prevederilor din Legea nr. 284/2010, Ordin M.S nr. 1470/2011 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 modificată cu H.G. nr. 1027/2014, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, Codul muncii actualizat. Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41 1, 44 şi 45 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierile se fac până la data de 21.11.2016, ora 16.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2- compartimentul R.U.N.O.S.

Condiţii de participare :

-diploma de absolvire a şcolii generale, şcoală profesională;

– certificat/atestat în meserie- categoria de calificare 5 sau 6;

– 9 ani vechime în meserie.

Acte necesare:

-cerere de participare la examen în vederea promovării;

-copia actului de identitate;

– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale la care candidatul să fi obţinut calificativul „foarte bine” cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

La examen pot participa angajaţii Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc care îndeplinesc condiţiile de participare.

Condiţii de desfăşurare a examenului de promovare

Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe scrise.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă  în prezenţa comisiei de examen.

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc şi pe site-ul spitalului.

MANAGER,

LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


T E M A T I C A         Ş I          B I B L I O G R A F I A

recomandate pentru pregătirea participanţilor la examenul de promovare din muncitor calificat II tâmplar în muncitor calificat I tâmplar, grad profesional imediat superior, din data de 28.11.2016

 

TEMATICA 1.

1.Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.

 1. Accidente, forţă majoră sau pericol iminent.
 2. Codul muncii – principii fundamentale.

4.Tehnologia prelucrării materialului lemnos în atelierele proprii de întreținere.

5.Repararea şi întreținerea mobilierului din PALși material lemnos;

6.Repararea și întreținerea tâmplariei de lemn și a feroneriei acesteia;

 1. Colectarea selectivă a deşeurilor;

8.Norme generale privind protecția muncii si P.S.I.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, autor Prof. Elena Puşcă 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

2.Cartea tamplarului universal- A.Hinescu-edituta tehnica 1989;

 1. Legea 53 din 24.01.2003(republicată) Codul muncii – Titlul I, cap. I,II
 2. Ordin nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. – Internet : www.legex.ro
 3. Legea nr. 307/12.07.2006, privind apărarea împotriva incendiilor

6.Legea nr.319/14.07.2006 –securitatii si sanatatii in munca;

 1. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;

 

 

MANAGER,                                                                                     ÎNTOCMIT,

PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN                                            EC. LUPUŞANSCHI MARIANA

 

 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC

 

T E M A T I C A          Ş I         B I B L I O G R A F I A

recomandate pentru pregătirea participanţilor la examenul de promovare din muncitor calificat II electrician în muncitor calificat I electrician, grad profesional imediat superior, din data de 28.11.2016

 

 TEMATICA :

 1. Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE.
 2. Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice
 3. Racordarea prin prize a consumatorilor electrici .
 4. Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice ( cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamint, culori de conductoare)
 5. Modul de lucru/ interventie intr-o inslatie instaltie electrica.
 6. Schema electrica a unui circuit de iluminat si de priza .
 7. Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

 

 BIBLIOGRAFIE :

 1. ORDIN ANRE nr. 11 din 13 martie 2013

2.Agenda electricianului;

3.Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatilor electrice aferente cladirilor, indicative I 7-2011-subcapitolul 3.5 si capitolul 5;

 1. Normativul I7/2011 3. Legea 319 /2006 Sanatatea si securitatea in munca;

5.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 

  

MANAGER,                                                                                     ÎNTOCMIT,

PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN                                        EC. LUPUŞANSCHI MARIANA