18-01-2021 Statistician medical debutant (M)

Nr. 3024/15.12.2020

ANUNŢ CONCURS

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, cod fiscal 11937660, telefon/fax 0230/314431 în conformitate cu prevederile, Legii- cadru nr. 153/2017 şi H.G. nr. 286/2011, actualizată, organizează concurs în data de18.01.2021, ora 10.00,, pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de statistician medical debutant (M)  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Condiţii  generale de participare la concurs:
1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

 1. nivel studii: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 2. vechimea : fără vechime.

Concursul se va desfășura astfel:

Proba scrisă va avea loc în data de 18.01.2021, ora 10.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba practică va avea loc în data de 18.01.2021, ora 14.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba interviu va avea loc în data de 18.01.2021, ora 15.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.01.2021, ora 15.00.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 08.01.2021, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) certificat de integritate comportamentală;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. h) curriculum vitae;
 9. i) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

           Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 19.01.2021 ora 15.00.

Contestațiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 20.01.2021 ora 15.00.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

 Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.
Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.
Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică  şi interviu, după caz.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Bibliografia pentru ocuparea postului este stabilită confom anexei.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. pot fi obţinute la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA

 


 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată de
statistician medical debutant (M) din data de 18.01.2021

 

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul VIII-Asigurările sociale de sănătate, cap. II-Asiguraţii, Secţiunea 1– Persoanele asigurate);
 2. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate );
 3. ORDIN  1549/2018 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat cu modificările și completările ulterioare;
 4. ORDIN 868/542/2011 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, actualizat;
 5. ORDIN 1782/576/2006 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi actualizat;
 6. ORDIN 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului, actualizat;
 7. ORDIN 1490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;

 

 1. Editare text Microsoft Word-formatare text; lucru cu text şi elemente grafice.
 2. Calcul tabelar Microsoft Excel- manipulare, sortare, conversie volum mare de date.

 

ÎNTOCMIT,
Medic primar Psihiatrie – Șef secție interimar
Lucian – Constantin PAZIUC


Nr. 73  din 08.01.2021

PROCES VERBAL

 Privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 18.01.2021 ora 10.00 pentru ocuparea postului de statistician medical debutant (M) – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, normă întreagă –

 Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Funcţia solicitată
1. 2/ 04.01.2021 Statistician medical debutant (M)
2. 22/05.01.2021 Statistician medical debutant (M)
3. 50/07.01.2021 Statistician medical debutant (M)
4. 63/07.01.2021 Statistician medical debutant (M)

În data de 08.01.2021, ora 10.00, comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 60 din 21.12.2020, s-a întrunit pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare de către candidații înscriși la concurs pe baza documentelor aflate în dosarele de înscriere. În urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs, membrii comisiei de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. 2/ 04.01.2021 ADMIS
2. 22/05.01.2021 ADMIS
3. 50/07.01.2021 ADMIS
4. 63/07.01.2021 ADMIS

Rezultatul verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs a fost afișat astăzi, 08.01.2021,ora 11.30, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor, nr. 2 și pe pagina de internet www.spcm.ro.

Comisia de concurs:

 Dr Paziuc Lucian-Constantin- medic primar psihiatrie-  președinte
Varvaroi Levente-Simion – statistician medical -membru
Ing. Ștefeligă Ovidiu-Marius  – inginer de sistem IA- membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal


Nr. 159 DIN 18.01.2021   

RAPORT FINAL

Al concursului organizat în data de 18.01.2021 pentruocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de statistician medical debutant (M) la compartimentul Statistică medicală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 60 din 21.12.2020, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, proba interviu şi rezultatul final pentru concursul organizat în data de 18.01.2021, astfel:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctajul final al concursului(puncte) Rezultatul
1. 22/05.01.2021 Statistician medical debutant (M)  

80

 

98,67

 

84

 

87,56

 

ADMIS

2. 63/07.01.2021 Statistician medical debutant (M)  

68

 

81

 

71,33

 

73,44

RESPINS
3. 50/07.01.2021 Statistician medical debutant (M)  

52

 

56,67

 

65,33

 

58

RESPINS
4. 2/04.01.2021 Statistician medical debutant (M)  

40

 

 

 

RESPINS

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarat admis concurentul cu numărul 22/05.01.2021 al dosarului de înscriere la concurs, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen:                                                                          Semnătura:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- medic primar psihiatrie- preşedinte
Varvaroi Levente-Simion- statistician medical- membru
Ing. Ștefeligă Ovidiu-Marius- inginer de sistem IA – membru

Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius-Alexandru

Prezentul raport final se va afișa în data de 19.01.2021 ora 15.00 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc și pe pagina de internet a spitalului.