2017-03-30 Statistician medical și Muncitor calificat III – bucătar

SPITALUL DE PSIHIATRIE
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2
CUI 11937660, TEL/FAX 0230/314431
746  DIN 30.03.2017

 

RAPORT FINAL

Al examenului de promovare, organizat în data de 30.03.2017, din statistician medical debutant în statistician medical, grad profesional imediat superior celui de statistician medical debutant și din muncitor calificat IV- bucătar în muncitor calificat III-bucătar, grad profesional imediat superior celui de muncitor calificat IV- bucătar,  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de examinare, numită prin Dispoziţia nr. 22 din 16.03.2017, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă pentru examenul organizat în data de 30.03.2017, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Funcţia în care a promovat candidatul Proba scrisă Rezultatul
1. Sandu Ana-Maria Statistician medical 100 puncte Promovat
2. Poșluschnik Iuliana Muncitor calificat III- bucătar 100 puncte Promovat

Având în vedere punctajul obţinut a  fost promovată domnișoara Sandu Ana-Maria  în funcţia de statistician medical  începând cu data de 01.04.2017 și doamna Poșluschnik Iuliana în funcția de muncitor calificat III- bucătar începând cu data de 01.04.2017, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examinare:

Dr. Bîndilă Cristian-Gheorghe- medic specialist psihiatrie- șef secție-preşedinte

Dr. Paziuc Petronela               – medic primar psihiatrie                    – membru

As. Vaideș Sirius Alexandru  – asistent medical principal                  – membru

 Secretarul comisiei de examinare:

Ec. Oanea Mihaela – economist I A compartiment RUNOS


T E M A T I C A  Ş I  B I B L I O G R A F I A

recomandate pentru pregătirea participanţilor la examenul de promovare din functia de Muncitor calificat IV –Bucatar in functia  de Muncitor calificat III –  bucatar

din data de 30.03.2017

 

 

1.Ordinul Ministerului Sanatatii nr.976 din 16.12.1998 , modificat prin H G 1198/24.10.2002 privind  aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare.

Productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea , transportul si desfacearea alimentelor;

-Capitolul I ,Dispozitii generale

-Capitolul II, Conditii generale de igiena a produselor alimentare;

-Capitolul III, Norme generale de igiena pentru spatiile alimentare;

-Capitolul IV, Norme specifice de igiena pentru spatiile in care se prepara,se trateaza sau se prelucreaza produsele alimentare;

-Capitolul VI, Norme specifice de igiena pentru transportul produselor alimentare;

-Capitolul VII, Norme specifice de igiena pentru articolele,instalatiile si echipamentele care vin in contact cu alimentele;

-Capitolul VIII, Normele specifice de igiena privind deseurile alimentare;

-Capitolul X, Norme specifice privind igiena individuala a personalului unitatilor din sectorul alimentar;

Capitolul XI, Norme specifice de igiena aplicabile produselor alimentare;

2.Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.261 din 06.02.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

ANEXA :NORME TEHNICE privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare,Cap.I,Definitii, Capitolul II,Curatarea, Capitolul III, Dezinfectia:de la art.8 la art.31.

3.Ordinul 916/27.07.2006 modificat prin Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

-Definitia infectiei asociata asistentei medicale IAAM;

-Anexa 4-precautiuni universale:

-Aplicarea precautiunilor universale;

-Spalarea mainilor;

-Expunerea profesionala

4.Instructiuni proprii SSM si SU pentru bucatarie;

 

MANAGER,

Dr.Paziuc Lucian Constantin


BIBLIOGRAFIA

Pentru examenul de promovare din funcţia de

STATISTICIAN DEBUTANT

din data de 30.03.2017

 

 

  1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul VIII-Asigurările sociale de sănătate, cap. II-Asiguraţii, Secţiunea 1– Persoanele asigurate);
  2. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate );
  3. Ordinul MS nr. 868/2011 – privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurarilor sociale de sănătate, actualizat cu Ordinul MS nr. 493/2015;
  4. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, actualizat;
  5. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului, actualizat;
  6. Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, actualizat;
  7. Ordinul nr. 286/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

 

MANAGER,

LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


SPITALUL DE PSIHIATRIE

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2

CUI 11937660, TEL/FAX 0230/314431

  1. 645  / 16.03.2017

 

ANUNŢ

 

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează  examen de promovare din:

– statistician medical debutant în statistician medical, grad profesional imediat superior gradului de debutant;

–  muncitor calificat IV- bucătar în muncitor calificat III, grad profesional imediat superior gradului IV,

în data de 30.03.2017, ora 10.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2, conform prevederilor din Legea nr. 284/2010, Ordinului0 M.S nr. 1470/2011 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 modificată cu H.G. nr. 1027/2014, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, Codul muncii actualizat.

 

Înscrierile se fac până la data de 28.03.2017, ora 16.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2- compartimentul R.U.N.O.S.

Condiţii de participare pentru statistician medical :

-6  luni vechime în activitate;

–  propunere de promovare formulată de şeful ierarhic.

Condiţii de participare pentru muncitor calificat III- bucătar :

-3  ani vechime în meserie;

– să fi obținut calificativul “ foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani;

–  propunere de promovare formulată de şeful ierarhic.

 

Acte necesare:

-cererea de participare la examen;

– referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;

-copia actului de identitate.

La examen pot participa angajaţii din cadrul unităţii care îndeplinesc criteriile de promovare şi condiţiile de vechime.

 

 

Condiţii de desfăşurare a examenului

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în  prezenţa comisiei de examinare.

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor legale, de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41 1, 44 şi 45 din H. G.  nr 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la telefon  0230/314431 sau la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

 

MANAGER,

LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC