2017-06-22 Psiholog practicant, Infirmieră, Îngrijitor curăţenie

SPITALUL DE PSIHIATRIE
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2
CUI 11937660, TEL/FAX 0230/314431
NR.   1423   DIN 22.06.2017

RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 22.06.2017 pentru

ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de infirmieră, îngrijitor curățenie – personal deservire și psiholog practicant  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 38 din 23.05.2017, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, interviul şi rezultatul final pentu examenul organizat în data de 22.06.2017, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă Proba practică Interviul Punctajul final al examenului Rezultatul
1. BÎNDILĂ NICOLETA Psiholog practicant 97,5

puncte

100

puncte

92,67

puncte

96,72

puncte

ADMIS
2. BLANARI ANDREEA Infirmieră 100

puncte

100

puncte

86

puncte

95,33

puncte

ADMIS
3. BOGUȘ PETRUȚ-DORIN Îngrijitor curățenie – personal deservire 100

puncte

100

puncte

81,33

puncte

93,78

puncte

ADMIS
4. RĂESCU CONSTANTIN Îngrijitor curățenie – personal deservire ABSENT

Având în vedere punctajul obţinut au fost declarați admiși următorii candidați:

– doamna Bîndilă Nicoleta în funcţia de psiholog practicant;
– doamna Blanari Andreea în funcția de infirmieră;
– domnul Boguș Petruț-Dorin în funcția de îngrijitor curățenie- personal deservire, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de concurs: 

Dr. Paziuc Petronela   – medic primar psihiatrie
Paziuc Zenovia            – psiholog principal
Ec. Lupușanschi Mariana- economist I A

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS
Observator din partea Sindicatului Sanitas
As. Vaideș Sirius- Alexandru

 


SPITALUL DE PSIHIATRIE
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2
CUI 11937660, TEL/FAX 0230/314431
1351     DIN 13.06.2017

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 13.06.2017 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 13.06.2017 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de îngrijitor curățenie- personal deservire și la examenul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de infirmieră și psiholog practicant .

Pentru concurs/ examen au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. RĂESCU CONSTANTIN 1267/06.06.2017 ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE
2. BOGUȘ PETRUȚ-DORIN 1303/08.06.2017 ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE
3. BÎNDILĂ NICOLETA 1329/12.06.2017 PSIHOLOG PRACTICANT
4. BLANARI ANDREEA 1343/12.06.2017 INFIRMIERĂ

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 38 din 23.05.2017, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. RĂESCU CONSTANTIN ADMIS
2. BOGUȘ PETRUȚ-DORIN ADMIS
3. BÎNDILĂ NICOLETA ADMIS
4. BLANARI ANDREEA ADMIS

Comisia de concurs:  

                                                                                                                        Semnătura:

Dr. Paziuc Petronela                – medic primar psihiatrie – președinte
Paziuc Zenovia             – psiholog principal       -membru
Ec. Lupușanschi Mariana          – economist I A            – membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS


SPITALUL DE PSIHIATRIE
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2
CUI 11937660, TEL/FAX 0230/314431
Nr. 1138    / 17.05.2017

ANUNŢ CONCURS

În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010, H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru  ocuparea următoarelor posturi contractual  vacante pe perioadă nedeterminată:

 1. infirmieră- secția de psihiatrie- 1 post;
 2. îngrijitor curățenie- personal deservire- 1 post;
 3. psiholog practicant- central de sănătate mintală- 1 post.

Condiţii  generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual sunt:

–  pentru infirmieră:

 • nivel studii: – școală generală;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;

 • vechimea : 6 luni vechime în activitate.

–  pentru  îngrijitor curățenie:

 • nivel studii: școală generală;

vechimea : fără vechime.

 • pentru psiholog practicant:
 • nivel studii: diplomă de licență în specialitate;
 • vechimea : un an vechime ca psiholog stagiar.

Concursul se va desfăşura astfel:

 1. proba scrisă va avea loc în data de 22.06.2017-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
 2. proba practică se va susţine în data de 22.06.2017-ora 13.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
 3. interviul se va susţine în data de 22.06.2017, ora 15.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.06.2017, ora 16.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 13.06.2017, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;

– copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ( adeverinţa să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) ;

– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

– curriculum vitae;

– taxă de înscriere concurs 100 ron.

Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 23.06.2017.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 26.06.2017.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică şi interviu, după caz.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

MANAGER,
LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


Tematică şi bibliografie pentru concursul de psiholog practicant

din data de 22.06.2017

Tematica:

Metode și instrumente psihologice de evaluare clinică și psihodiagnoză în:

Schizophrenie și alte tulburări psihotice

Tulburările afective

Tulburările anxioase

Tulburările de personalitate

Demența și alte tulburări cognitive

Toxicomanii și alcoolism

Consiliere și psihoterapie

Legislația privind profesia de psiholog

Bibliografie:

 1. Codul deontologic al profesiei de psiholog – copsi.ro
 2. Dafinoiu, I. (2002). Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observaţia şi interviul, Editura Polirom, Iaşi
 3. Dafinoiu, I. (2005). Psihoterapii scurte, Editura Polirom, Iaşi
 4. David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Editura Polirom, Iaşi
 5. Dumitraşcu, N. (2004). Tehnici proiective în evaluarea personalităţii, Editura Trei, Bucureşti
 6. Micluţia, I. (2010). Psihiatrie, Editura Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca
 7. Tudose, C., Tudose. F. (2007). Psihiatrie în practica medicală, Editura InfoMedica, Bucureşti
 8. Tudose F., Tudose C., Dobranici, L. (2011). Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Editura Trei, Bucureşti
 9. Turliuc N., Măirean, C. (2014). Psihologia traumei, Editura Polirom, Iaşi
 10. Legea nr. 213/2004, cu modificările și completările ulterioare
 11. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004.

BIBLIOGRAFIE CONCURS OCUPARE POST INFIRMIERĂ

 DIN DATA DE 22.06.2017

 1. Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
 4. Ordinul MS 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 5. Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor nosocomiale.

BIBLIOGRAFIE CONCURS OCUPARE POST  ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE – PERSONAL DESERVIRE-

 DIN DATA DE 22.06.2017

 1. Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul MS 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 4. Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; actualizat, CAPITOLUL V Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide, 36- Art. 40 și CAPITOLUL VI Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică Art. 46- Art. 52;
 5. Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor nosocomiale.