2017-08-08 Psiholog practicant

RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 08.08.2017 pentru

ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de psiholog practicant  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de examen, numită prin Dispoziţia nr. 58 din 13.07.2017, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, interviul şi rezultatul final pentu examenul organizat în data de 08.08.2017, astfel:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă Proba practică Interviul Punctajul final al examenului Rezultatul
1. TIMU GABRIELA Psiholog practicant 95

puncte

100

puncte

92

puncte

95,67

puncte

ADMIS

 

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarață admisă doamna Timu Gabriela în funcția de psiholog practicant, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

 

Comisia de concurs:

 Dr. Paziuc Petronela     – medic primar psihiatrie

Dr. Zbranca Cristina-Luana- medic specialist psihiatrie

Bîndilă Nicoleta            – psiholog practicant

 Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas:

As. Vaideș Sirius- Alexandru


PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 31.07.2017 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 31.07.2017 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de psiholog practicant.

Pentru examen au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. TIMU GABRIELA 1714/27.07.2017 PSIHOLOG PRACTICANT

 

Comisia de examen, numită prin Dispoziţia nr. 58 din 13.07.2017, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. TIMU GABRIELA ADMIS

 

Comisia de examen: 

Dr. Paziuc Petronela              – medic primar psihiatrie – președinte

Dr. Zbranca Cristina-Luana    – medic specialist psihiatrie -membru

Bîndilă Nicoleta                      – psiholog practicant    – membru

 Secretarul comisiei de examen:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 


SPITALUL DE PSIHIATRIE
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2
CUI 11937660, TEL/FAX 0230/314431
1592   / 10.07.2017

 

ANUNŢ CONCURS

În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru  ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de psiholog practicant.

Condiţii  generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual vacante sunt:

 • nivel studii: diplomă de licență în specialitate;
 • vechimea : un an vechime ca psiholog stagiar.

Concursul se va desfăşura astfel:

 1. proba scrisă va avea loc în data de 08.08.2017-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
 2. proba practică se va susţine în data de 08.08.2017-ora 13.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
 3. interviul se va susţine în data de 08.08.2017ora 15.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.07.2017, ora 16.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 31.07.2017, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;

– copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ( adeverinţa să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) ;

– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

– curriculum vitae;

– taxă de înscriere concurs 100 ron.

Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 09.08.2017.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 10.07.2017.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică şi interviu, după caz.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

MANAGER,
LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


Tematică şi bibliografie pentru concursul de psiholog practicant din data de 08.08.2017

Tematica:

Metode și instrumente psihologice de evaluare clinică și psihodiagnoză în:

Schizophrenie și alte tulburări psihotice

Tulburările afective

Tulburările anxioase

Tulburările de personalitate

Demența și alte tulburări cognitive

Toxicomanii și alcoolism

Consiliere și psihoterapie

Legislația privind profesia de psiholog

Bibliografie:

 1. Codul deontologic al profesiei de psiholog – copsi.ro
 2. Dafinoiu, I. (2002). Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observaţia şi interviul, Editura Polirom, Iaşi
 3. Dafinoiu, I. (2005). Psihoterapii scurte, Editura Polirom, Iaşi
 4. David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Editura Polirom, Iaşi
 5. Dumitraşcu, N. (2004). Tehnici proiective în evaluarea personalităţii, Editura Trei, Bucureşti
 6. Micluţia, I. (2010). Psihiatrie, Editura Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca
 7. Tudose, C., Tudose. F. (2007). Psihiatrie în practica medicală, Editura InfoMedica, Bucureşti
 8. Tudose F., Tudose C., Dobranici, L. (2011). Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Editura Trei, Bucureşti
 9. Turliuc N., Măirean, C. (2014). Psihologia traumei, Editura Polirom, Iaşi
 10. Legea nr. 213/2004, cu modificările și completările ulterioare
 11. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004.

Întocmit,
Psiholog practicant, Bîndilă Nicoleta