2017-10-18 Infirmieră debutantă, Îngrijitoare curățenie, Magaziner debutant

 1. 2140   / 18.09.2017

ANUNŢ CONCURS

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual  vacante pe perioadă nedeterminată:

 1. infirmieră debutantă- 1 post;
 2. îngrijitoare curățenie – 2 posturi;
 3. magaziner debutant – 1 post.

Condiţii  generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual vacante sunt:

–  pentru infirmieră debutantă:

 • nivel studii: școală generală;
 • vechimea : fără vechime.

–  pentru  îngrijitoare curățenie:

 • nivel studii: școală generală;

vechimea : fără vechime.

 • pentru magaziner debutant:
 • nivel studii: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale;
 • vechimea : fără vechime.

Concursul se va desfăşura astfel:

 1. proba scrisă va avea loc în data de 18.10.2017-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 ( toate posturile);
 2. proba practică se va susţine în data de 18.10.2017-ora 13.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 (infirmieră debutantă și îngrijitoare curățenie);
 3. interviul se va susţine în data de 18.10.2017ora 15.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 (toate posturile).

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a (22.09.2017), la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 06.10.2017, ora 16.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 09.10.2017, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;

– copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ( adeverinţa să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) ;

– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

– curriculum vitae;

– taxă de înscriere concurs 100 ron.

Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 19.10.2017.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 20.10.2017.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă ( toate posturile), probă practică (infirmieră debutantă și îngrijitoare curățenie) şi interviu (toate posturile).

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică  şi interviu, după caz.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

MANAGER, LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


BIBLIOGRAFIE CONCURS OCUPARE POST MAGAZINER DEBUTANT

 DIN DATA DE 18.10.2017

 

 1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, actualizată;
 2. Hotărârea CM nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste;
 3. Ordin M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Ordin M.F.P. nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 5. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 6. Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice CAPITOLUL X Contravenții la normele igienico-sanitare pentru alimente și la normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor;
 8. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare;
 9. G. nr. 106 din  7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor, actualizată.

ÎNTOCMIT, EC. LUPUȘANSCHI MARIANA


BIBLIOGRAFIE CONCURS OCUPARE POST INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ ȘI ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

 DIN DATA DE 18.10.2017

 

 1. Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul MS 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 5. Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor nosocomiale.

 

 ÎNTOCMIT, ȘEF SECȚIE, BÎNDILĂ CRISTIAN-GHEORGHE


 1. 2311   DIN 09.10.2017

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 09.10.2017 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 09.10.2017 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de magaziner debutant, două posturi de îngrijitoare curățenie și la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de înfirmieră debutantă.

Pentru concurs și examen  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. TIMU CRISTINA 2213/28.09.2017 ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
2. SKOWRONSKI FĂNICA 2235/02.10.2017 INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
3. BOGUȘ PETRUȚ-DORIN 2237/02.10.2017 MAGAZINER DEBUTANT
4. STASIUC RUXANDA 2242/02.10.2017 ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
5. ȚÎFLEA LENUȚA-CRISTINA 2282/05.10.2017 ÎNFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 72 din 22.09.2017, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. TIMU CRISTINA ADMIS  
2. SKOWRONSKI FĂNICA ADMIS  
3. BOGUȘ PETRUȚ-DORIN ADMIS  
4. STASIUC RUXANDA ADMIS  
5. ȚÎFLEA LENUȚA-CRISTINA ADMIS  

Comisia de concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de infirmieră debutantă și două posturi contractual vacante de îngrijitoare curățenie:

Dr. Paziuc Petronela – medic primar psihiatrie – președinte

Dr. Bîndilă Cristian-Gheorghe – medic specialist psihiatrie- șef secție-membru

Ropcean Rodica – asistent medical principal- șef secție – membru

 Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 

Comisia de examen pentru ocuparea unui post vacant de magaziner debutant:

Rusu-Samson Aurora – director fin.- contabil interimar – preşedinte

Lupușanschi Mariana – economist I A comp. achiziții publice, contractare – membru

Paziuc Alexandru – medic primar psihiatrie – membru

Oanea Mihaela economist I A comp. RUNOS – secretar comisie

 Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal –


RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 18.10.2017 pentru ocuparea celor 2 (două)  posturi contractual vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare curățenie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc și al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de infirmieră debutantă

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 72 din 22.09.2017, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, interviul şi rezultatul final pentu examenul organizat în data de 18.10.2017 și pentru concursul organizat în data de 18.10.2017, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Interviul

 

(puncte)

Punctajul final al examenului/ concursului (puncte) Rezultatul
1. ȚÎFLEA LENUȚA-CRISTINA Infirmieră debutantă 95,6 92 88,67 92,09 ADMIS
2. TIMU CRISTINA Îngrijitoare curățenie 88,90 80 74 80,97 ADMIS
3. SKOWRONSKI FĂNICA Infirmieră debutantă 66,8 56,67 51,33 58,27 RESPINS
4. STASIUC RUXANDA Îngrijitoare curățenie 88 46,67 38,67 57,78 RESPINS

Având în vedere punctajul obţinut au fost declarați admiși următorii candidați:

– doamna Țîflea Lenuța-Cristina în funcţia de infirmieră debutantă;

– doamna Timu Cristina în funcția de îngrijitoare curățenie;

și au fost declarați respinși următorii candidați:

– doamna Skowronski Fănica;

– doamna Stasius Ruxanda deoarece nu a obținut punctajul minim necesar de 50 puncte la proba practică și la interviu, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen/concurs:  

Dr. Paziuc Petronela   – medic primar psihiatrie

Dr. Bîndilă Cristian-Gheorghe- medic specialist psihiatrie-șef secție -membru

Ropcean Rodica- asistent medical principal-șef secție- membru

Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas  As. Vaideș Sirius- Alexandru


 

 1. 2406 DIN 19.10.2017

RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 18.10.2017 pentru ocuparea unui  post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de magaziner debutant din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 72 din 22.09.2017, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, interviul şi rezultatul final pentru examenul organizat în data de 18.10.2017, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă (puncte) Interviul

(puncte)

Punctajul final al examenului (puncte) Rezultatul
1. BOGUȘ PETRUȚ-DORIN Magaziner debutant 100 87,33 93,67 ADMIS

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarat admis domnul Boguș Petruț-Dorin, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

 

Comisia de examen/concurs:

Ec. Rusu-Samson Aurora- director financiar-contabil

Ec. Lupușanschi Mariana- economist I A comp. achiziții publice, contractare

Dr.Paziuc Alexandru – medic primar psihiatrie

 Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas  As. Vaideș Sirius- Alexandru