2017-12-14 Director Financiar-Contabil

SPITALUL DE PSIHIATRIE
Câmpulung Moldovenesc
Str. Trandafirilor; nr. 2;  jud. Suceava
Cod  fiscal: 11937660
Tel/Fax: 0230314431;
e -mail: office@spcm.ro
Nr. 2649 din 10.11.2017

 

 

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director aprobat prin Dispoziția nr.79 din 23.10.2017  respectând prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice-actualizat şi completat prin Ordinul nr.954/2017şi ale Legii nr.95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii- actualizată

SPITALUL DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC   ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN  PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR : DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc din str. Trandafirilor, nr.2, Loc. Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava şi constă în :

 • test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie şi se va desfăşura în data de 12.2017 ora 10ºº;
 • susţinerea proiectului pe o temă din domeniul de activitate al postului şi se va desfăşura în data de 12.2017 ora 14ºº;
 • interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 12.2017 ora 15ºº.

 

LA CONCURS/EXAMEN  SE  POT  ÎNSCRIE   CANDIDAŢII CARE  ÎNDEPLINESC,CUMULATIV, URMĂTOARELE CONDIŢII:

I.Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
II.Criterii specifice:

 • pentru directorul financiar – contabil
 1. sunt absolvenți de învatamânt universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

III. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) adeverinţă care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
  h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  i) proiectul de specialitate;
 8. j) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 150 lei.
 9. Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisie de concurs ( la compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc – 0230/314431 între orele 08ºº–16ºº).
 10. Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 11. Rezultatele selecţiei dosarelor se afişează la sediul unităţii prin înscrierea menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.
 12. Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

04.12.2017 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

07.12.2017 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

08.12.2017 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

11.12.2017 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

12.12.2017 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

14.12.2017 ora 10ºº

Data susţinerii proiect

14.12.2017 ora 14ºº

Data susţinerii interviului de selecţie

14.12.2017 ora 15ºº

Data afişării rezultatelor finale

15.12.2017 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final

18.12.2017 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final

19.12.2017 ora 16ºº

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991- republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare ;
 3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 7. Ordin nr. 923/2014 din 11 iulie 2014 *** Republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 8. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII-Spitalele;
 9. Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordonanță nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparținând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017- CAPITOLUL VI

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi;

 1. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public cu modificările și completările ulterioare;
 2. HGR nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

TEME –CADRU pentru  proiectul  de specialitate

 1. Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului
 • Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
 • Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţie, etc.);
 • Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 • Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice şi private.
 1. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii
 • Calitatea serviciilor;
 • Calitatea datelor raportate;
 • Calitatea personalului;
 • Satisfacția pacienţilor.
 1. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor
 • Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
 • Modalităţi de achiziţie;
 • Evaluarea stocurilor;
 • Indicatori de eficienţă al utilizării stocurilor.
 1. Strategia managementului în activitatea de investiţii
 • În echipamente;
 • Modernizarea secției;
 • Extinderi;
 • Reparaţii capitale.
 1. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului
 • Fundamentarea activităţilor;
 • Determinarea cheltuielilor pe secţie şi tipuri de cheltuieli;
 • Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

A.Descrierea situației actuale a spitalului;
B.Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări;
C.Identificarea problemelor critice;
D.Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
E.Dezvoltarea palnului de specialitate pentru problema prioritară identificată:
1.Scop;
2.Obiective-indicatori;
3.Activități:
a).definire;
b).încadrare în timp- grafic Gantt;
c).resurse necesare-umane, materiale, financiare;
d).responsabilități;
4.Rezultate așteptate;
5.Monitorizare-indicatori;
6.Evaluare-indicatori.

Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de specialitate care vizează spitalul (maxim 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 în Times New Roman, la un rând) care va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs/examen.

MANAGER,
Dr. Paziuc Lucian-Constantin


Nr. 2850   DIN 05.12.2017

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 05.12.2017 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice-actualizat şi completat prin Ordinul nr.954/2017, astăzi 05.12.2017 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul pentru ocuparea funcțiilor specific comitetului director: director financiar-contabil.

Pentru examen  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. RUSU-SAMSON AURORA 2796/27.11.2017 Director financiar-contabil

Comisia de examinare pentru concursul/examenul, numită prin Dispoziţia nr. 82 din 16.11.2017, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. RUSU-SAMSON AURORA ADMIS


Comisia de concurs
:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin – manager – președinte

Ec. Florescu Iuliana-Georgeta- director executiv Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc – membru

Dr. Bîndilă Cristian-Gheorghe – medic șef secție – membru

 Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal –


NR 2958   DIN 15.12.2017

RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 14.12.2017 pentru

ocuparea funcției de director financiar-contabil  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 82 din 16.11.2017, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, susținerea proiectului de specialitate, proba interviu şi rezultatul final pentu examenul organizat în data de 14.12.2017, astfel:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Funcția Proba scrisă

 

(nota)

Susținerea proiectului de specialitate (nota) Interviul

 

(nota)

Nota finală Rezultatul final
1. RUSU-SAMSON AURORA Director financiar-contabil  

9,5

 

 

9,5

 

9,93

 

 

9,64

 

ADMISĂ

 

Având în vedere nota obţinută a fost declarată admisă d-ra  RUSU-SAMSON AURORA, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen:                                                                          Semnătura:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin – manager                                            – preşedinte

Ec. Florescu Iuliana-Georgeta- director executiv                               -membru

Dr. Bîndilă Cristian-Gheorghe- medic șef secție                                – membru

 Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius- Alexandru