2018-05-25 Promovare infirmieră, magaziner

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc
Nr. 1088/14.05.2018

ANUNŢ

 

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează  examen de promovare din infirmieră debutantă în infirmieră și din magaziner debutant în magaziner, grad profesional imediat superior gradului de debutant, în data de 30.05.2018, ora 10.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2, conform prevederilor din Legea-cadru nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, Ordin M.S nr. 1470/2011 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Codul muncii actualizat.

 

Înscrierile se fac până la data de 25.05.2018, ora 16.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2- compartimentul R.U.N.O.S.

Condiţii de participare pentru postul de infirmieră:

– şcoală generală;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

sau

–  curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane şi certificare;

– 6 luni vechime în activitate;

–  propunere de promovare formulată de şeful ierarhic.

 

Condiţii de participare pentru postul de magaziner:

– diplomă de bacalaureat;

sau

– diplomă de absolvire a școlii generale;

– 6 luni vechime în activitate;

–  propunere de promovare formulată de şeful ierarhic.

Acte necesare pentru postul de infirmieră și magaziner:

 

-cererea de participare la examen;

– referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;

-copia actului de identitate;

– copia actului care atestă efectuarea cursului menţionat mai sus pentru postul de infirmieră.

La examen pot participa angajaţii din cadrul unităţii care îndeplinesc criteriile de promovare şi condiţiile de vechime.

Condiţii de desfăşurare a examenului

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări în  prezența comisiei de examinare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor legale, de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41 1, 44 şi 45 din H. G.  nr 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la telefon  0230/314431 sau la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. 

MANAGER,
LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


BIBLIOGRAFIA

Pentru examenul de promovare din funcţia de

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

din data de 30.05.2018

 

 1. Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul MS 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 5. Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor nosocomiale.

MANAGER,
LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


BIBLIOGRAFIA

Pentru examenul de promovare din funcţia de

MAGAZINER DEBUTANT

din data de 30.05.2018

 

 1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, actualizată;
 2. Hotărârea CM nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste;
 3. Ordin M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Ordin M.F.P. nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 5. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 6. Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice CAPITOLUL X Contravenții la normele igienico-sanitare pentru alimente și la normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor;
 8. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare;
 9. H.G. nr. 106 din 7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor, actualizată.

 

MANAGER,
LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC