2018-11-14 Asistent medical principal compartiment managementul calității și Îngrijitor curățenie la Centrul de Sănătate Mintală

 1. 2642 DIN 28.11.2018

RAPORT FINAL

Al concursului organizat în data de 27.11.2018 pentru

ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de asistent medical principal la compartimentul management al calității serviciilor medicale din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 43 din 12.11.2018, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, interviul şi rezultatul final pentru concursul organizat în data de 27.11.2018, astfel:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctajul final al concursului (puncte)

Rezultatul

1. BACIU GHEORGHE-GABRIEL Asistent medical principal la compartimentul management al calității serviciilor medicale 68,75

 

 

78,67 73,71

 

ADMIS
2. IMBIR INGRID-CRISTINA Asistent medical principal la compartimentul management al calității serviciilor medicale 83,75 59,33 71,54

 

RESPINS

 

Candidatul BACIU GHEORGHE-GABRIEL are în urma mediei aritmetice a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu un punctaj de 73,71 de puncte și este declarat admis la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de asistent medical principal la compartimentul management al calității serviciilor medicale, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen: 

Dr. Paziuc Petronela- medic primar psihiatrie – preşedinte

Dr. Zbranca Cristina-Luana-medic specialist psihiatrie-manager interimar -membru

As. Ropcean Rodica – asistent medical principal-șef secție  – membru

Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius-Alexandru


Nr. 2545 DIN 15.11.2018

RAPORT FINAL

Al concursului organizat în data de 14.11.2018 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 39 din 18.10.2018, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică şi rezultatul final pentru concursul organizat în data de 14.11.2018, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă

(puncte)

Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Rezultatul
1. PAȘCU ILEANA Îngrijitoare curățenie 98,75

 

 

20

 

RESPINS
2. ZBRANCA CRISTINA IULIA Îngrijitoare curățenie 87,5 20 RESPINS
3. NISIOI SÎNZÎIANA Îngrijitoare curățenie 60 20 RESPINS

Având în vedere punctajul obţinut la proba practică, sub 50 puncte, proba interviu nu a mai avut loc, candidații fiind declarați respinși, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

 

Comisia de examen: 

Dr. Bîndilă Cristian-Gheorghe- medic specialist psihiatrie-șef secție- preşedinte
As. Ropcean Rodica- asistent medical principal șef
Ec. Lupușanschi Mariana- economist I A

 Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius-Alexandru


ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

Spitalul de Psihiatrie, cu sediul în localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor, nr. 2, judeţul Suceava, anunţă amânarea concursului conform HG 286 pentru ocuparea postului de asistent medical principal la compartimentul management al calității serviciilor medicale, astfel:
din data de 14.11.2018:
– proba scrisă din data de 14.11.2018, ora 9.00 ,
– proba interviu din data de 14.11.2018, ora 15.00.
în data de 27.11.2018:
– proba scrisă în data de 27.11.2018, ora 9.00 ,
– proba interviu în data de 27.11.2018, ora 15.00.
Prezentul anunț se va transmite spre publicare către portalul posturi.gov.ro prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro.
Prin acest anunț venim în completarea celui publicat pe site-ul spitalului sub numărul 2225/15.10.2018.
Restul anunțului râmâne neschimbat.

MANAGER,
DR. PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN


2225 / 15.10.2018

ANUNŢ CONCURS

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual  vacante pe perioadă nedeterminată:

 1. un post de asistent medical principal la compartimentul management al calității serviciilor medicale;
 2. un post de îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

 Condiţii  generale de participare la concurs:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual vacante sunt:

–  pentru  asistent medical principal:

 • nivel studii: diplomă de școală sanitară postliceală;
 • examen pentru obținerea gradului de principal;
 • cunoștințe avansate de operare pe calculator;
 • vechimea : 5 ani vechime ca asistent medical.

–  pentru  îngrijitoare curățenie:

 • nivel studii: școală generală;
 • vechimea : fără vechime.

Concursul se va desfăşura astfel:

 1. proba scrisă va avea loc în data de 14.11.2018-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 ( toate posturile);
 2. proba practică se va susţine în data de 14.11.2018-ora 13.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 ( doar pentru îngrijitoare curățenie);
 3. interviul se va susţine în data de 14.11.2018ora 15.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 (toate posturile).

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a (19.10.2018), la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.11.2018, ora 16.00.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 05.11.2018, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică. În completare pentru asistenții medicali dosarul trebuie să cuprindă certificat pentru obținerea gradului de principal în specialitate; certificat de membru eliberat de O.A.M.M.R+Aviz anual și asigurare de malpraxis;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.
 9. i)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

           Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 15.11.2018.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 16.11.2018.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă (toate posturile), probă practică (doar pentru îngrijitoare curățenie) şi interviu (toate posturile).
Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.
Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică  şi interviu, după caz.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. pot fi obţinute la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,
Lucian-Constantin Paziuc


BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
LA COMPARTIMENTUL MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
 DIN DATA DE 14.11.2018

 

 

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicată*, cu modificările și completările ulterioare: Titlul VII – Spitalele;
 2. Legea Nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;
 3. Ordin Nr. 975 din 1 octombrie 2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale;
 4. Ordin Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 5. Legea nr. 46/2003 –drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordin Nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 7. Ordin Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
 8. Ordin Nr. 639/2016 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate;
 9. Legea Nr. 487 din 11 iulie 2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice actualizată;
 10. Ordinul M.S. 10. Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

 ÎNTOCMIT,

DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR, 

Dr. ZBRANCA Cristina-Luana


BIBLIOGRAFIE – Concursul pentru ocuparea postului de îngrijitoare curățenie

la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Campulung Moldovenesc

din 14.11.2018

 1. Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul MS 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 5. Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor nosocomiale.

 

 ÎNTOCMIT,

DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR,

Dr. Zbranca Cristina-Luana


 1. 2432 DIN  05.11.2018

 PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 05.11.2018 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 05.11.2018 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de asistent medical principal la compartimentul management al calității serviciilor medicale și îngrijitoare curățenie  la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  .

Pentru concurs  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. PAȘCU ILEANA 2327/24.10.2018 Îngrijitoare curățenie la CSM
2. ZBRANCA CRISTINA IULIA 2366/29.10.2018 Îngrijitoare curățenie la CSM
3. IMBIR INGRID-CRISTINA 2398/31.10.2018 Asistent medical principal la compartimentul management al calității serviciilor medicale
4. NISIOI SÎNZÎIANA 2409/01.11.2018 Îngrijitoare curățenie la CSM
5. BACIU GHEORGHE-GABRIEL 2410/01.11.2018 Asistent medical principal la compartimentul management al calității serviciilor medicale

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 39 din 18.10.2018, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. PAȘCU ILEANA ADMIS
2. ZBRANCA CRISTINA IULIA ADMIS
3. IMBIR INGRID-CRISTINA ADMIS
4. NISIOI SÎNZÎIANA ADMIS
5. BACIU GHEORGHE-GABRIEL ADMIS

 

Comisia de concurs:

Dr. Bîndilă Cristian-Gheorghe-medic specialist psihiatrie – șef secție- președinte

As. Rpocean Rodica  – asistent medical principal-șef secție- membru

Ec. Lupușanschi Mariana  – economist IA – membru

 

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal –