2019-08-29 Promovare economist

Nr. 2185/12.08.2019

ANUNŢ

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează  examen de promovare din economist debutant în economist gradul II, grad profesional imediat superior gradului de debutant, în data de 29.08.2019, ora 10.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2, conform prevederilor din Legea-cadru nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, Ordin M.S nr. 1470/2011 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Codul muncii actualizat.

Înscrierile se fac până la data de 28.08.2019, ora 12.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2- compartimentul R.U.N.O.S.

Condiţii de participare pentru postul de economist gradul II:

 – diplomă de licență;

– 6 luni vechime în specialitate;

–  propunere de promovare formulată de şeful ierarhic.

 Acte necesare pentru postul de economist gradul II:

 -cererea de participare la examen;

– referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;

-copia actului de identitate;

– adeverința care atestă vechimea în specialitate.

La examen pot participa angajaţii din cadrul unităţii care îndeplinesc criteriile de promovare şi condiţiile de vechime.

Condiții de desfășurare a examenului

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări în  prezenţa comisiei de examinare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor legale, de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Examenul de promovare se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41 1, 44 şi 45 din H. G.  nr 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la telefon  0230/314431 sau la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

  

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA