2019-12-11 Director medical

Nr.  3174 din  04.12.2019

ANUNȚ

 Referitor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc prevăzut a se desfășura în data de 11.12.2019, ora 10.00,  anunțăm că deoarece nu s-a înscris niciun candidat, concursul/examenul nu va mai avea loc.

 Manager,
Dr. Zbranca Cristina-Luana


Nr. 2885 din 07.11.2019

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice-actualizat şi completat prin Ordinul nr.954/2017şi ale Legii nr.95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii- actualizată

 SPITALUL DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR : DIRECTOR MEDICAL

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc din str. Trandafirilor, nr.2, Loc. Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava şi constă în :

 • test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie şi se va desfăşura în data de 12.2019 ora 10ºº;
 • susţinerea proiectului pe o temă din domeniul de activitate al postului şi se va desfăşura în data de 12.2019 ora 14ºº;
 • interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 12.2019 ora 15ºº.

LA CONCURS/EXAMEN SE POT ÎNSCRIE CANDIDAŢII CARE ÎNDEPLINESC, CUMULATIV, URMĂTOARELE CONDIŢII:

I. Criterii generale:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
  b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 II.Criterii specifice:

 • pentru directorul medical
 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

III. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) certificat de integritate comportamentală;
i) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
j) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
k) proiectul de specialitate;
l) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 150 lei.

 1. Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisie de concurs ( la compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc – 0230/314431 între orele 08ºº–16ºº).
 2. Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 3. Rezultatele selecţiei dosarelor se afişează la sediul unităţii prin înscrierea menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.
 4. Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

03.12.2019 ora 15ºº

Data selecţiei dosarelor

04.12.2019 ora 14ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

04.12.2019 ora 15ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

05.12.2019 ora 15ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

06.12.2019 ora 15ºº

Data desfăşurării probei scrise

11.12.2019 ora 10ºº

Data susţinerii proiect

11.12.2019 ora 14ºº

Data susţinerii interviului de selecţie

11.12.2019 ora 15ºº

Data afişării rezultatelor finale

12.12.2019 ora 15ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final

13.12.2019 ora 15ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final

16.12.2019 ora 15ºº

MANAGER,
Dr. ZBRANCA CRISTINA-LUANA


BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI DE DIRECTOR MEDICAL DIN CADRUL
SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC DIN 11.12.2019

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare- Titlul VII – Spitalele;
 2. Legea Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 4. Ordinul M.S.  Nr. 1502/2016 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice;
 1. Ordinul M.S. Nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 2. Ordinul M.S. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului;
 3. Ordinul M.S. Nr. 870/2004 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 cu modificările și completările ulterioare (capitolele referitoare la spitale);
 5. Ordinul comun al MSP și CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 cu modificările și completările ulterioare (capitolele referitoare la spitale);
 6. Ordinul M.S. Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 8. Ordinul M.S. Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 9. Ordinul M.S. Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 10. Ordinul comun MS/CNAS Nr. 1782/576/2006 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul M.S. Nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor;
 12. Legea Nr. 487 din 11 iulie 2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice actualizată.

MANAGER,
Dr. ZBRANCA CRISTINA-LUANA


TEME –CADRU pentru  proiectul  de specialitate

 1. Îmbunătățirea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale și de îngrijire, în funcție de profilul spitalului

 • Analiza circuitelor funcționale;
 • Analiza structurii pe secții ( clinice, administrative, etc.);
 • Evaluarea relației dintre structurile spitalului și serviciile furnizate;
 • Propuneri de îmbunătăţire a structurii și organizării spitalului.
 1. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital
 • Analiza activității spitalului pe tipuri de servicii furnizate;
 • Analiza fluxurilor de date, pe tipuri de servicii  furnizate ( codificare, colectare, transmitere și validare);
 • Îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
 • Propuneri de îmbunătățire a performanței spitalului pe baza analizei activității medicale .
 1. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității serviciilor medicale și de îngrijire
 • Calitatea serviciilor;
 • Calitatea datelor raportate;
 • Calitatea personalului;
 • Satisfacția pacienților.

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

A. Descrierea situației actuale a spitalului;

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

E. Dezvoltarea planului de specialitate pentru problema prioritară identificată:

 1. Scop;
 2. Obiective-indicatori;
 3. Activități:
  a) definire;
  b) încadrare în timp- grafic Gantt;
  c) resurse necesare-umane, materiale, financiare;
  d) responsabilități;
 4. Rezultate așteptate;
 5. Monitorizare-indicatori;
 6. Evaluare-indicatori.

 

 1. Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de specialitate care vizează spitalul (maxim 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 în Times New Roman, la un rând) care va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs/examen.

MANAGER,
Dr. ZBRANCA CRISTINA-LUANA