2021-03-16 Muncitor calificat III electrician

Nr. 369/10.02.2021

ANUNŢ CONCURS

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, cod fiscal 11937660, telefon/fax 0230/314431 în conformitate cu prevederile, Legii- cadru nr. 153/2017 şi H.G. nr. 286/2011, actualizată, organizează concurs în data de 16.03.2021, ora 10.00, pentru ocuparea unui post contractual  vacant pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat III-electrician  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Condiţii  generale de participare la concurs:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

– nivel studii: școală generală;
– certificat de calificare pentru meseria de electrician;
– vechimea : 3 ani vechime în meserie;
– certificat de integritate comportamentală, conform Legii nr. 118/2019;
– chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă va avea loc în data de 16.03.2021, ora 10.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba practică va avea loc în data de 16.03.2021, ora 14.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba interviu va avea loc în data de16.03.2021, ora 15.00 , la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

 Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03.03.2021, ora 15.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 04.03.2021, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) certificat de integritate comportamentală (conform Legii nr. 118/2019);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.           

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 17.03.2021 ora 15.00.
Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 18.03.2021 ora 15.00.

 Condiţii de desfăşurare a concursului.

 Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.
Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.
Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică  şi interviu, după caz.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
Bibliografia pentru ocuparea postului este stabilită confom anexei.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. pot fi obţinute la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
DE MUNCITOR CALIFICAT III-ELECTRICIAN
DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC

 DIN DATA DE 16.03.2021, ORA 10.00

 TEMATICA :

 1. Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE
 2. Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalațiile electrice
 3. Racordarea prin prize a consumatorilor electrici
 4. Secțiuni de cabluri și conductoare în instalațiile electrice ( cum se aleg, cum se protejează, cum se conectează pe faze și la instalația de legare la pământ, culori de conductoare)
 5. Modul de lucru/ intervenție într-o inslație electrică
 6. Schema electrică a unui circuit de iluminat și de priză
 7. Măsuri de protecția muncii în instalațiile electrice și instruirea lucrătorilor din instalațiile electrice.

 

 BIBLIOGRAFIE :

 1. ORDIN ANRE nr. 11 din 13 martie 2013;
 2. Agenda electricianului- inginer Emil Pietrăreanu;
 3. Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente cladirilor- Indicativ 17-2011-subcapitolul 3.5 si capitolul 5;
 4. Legea 319 /2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
 5. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

  

 ÎNTOCMIT,
LUPUȘANSCHI MARIANA


Nr. 562 din 04.03.2021

PROCES VERBAL

 

Privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 16.03.2021 ora 10.00 pentru ocuparea postului de muncitor calificat III-electrician

– post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, normă întreagă –

 

 

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Funcţia solicitată
1. 501/01.03.2021 Muncitor calificat III-electrician
2. 545/03.03.2021 Muncitor calificat III-electrician

În data de 04.03.2021, ora 10.00, comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 8 din 16.02.2021, s-a întrunit pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare de către candidații înscriși la concurs pe baza documentelor aflate în dosarele de înscriere.

În urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs, membrii comisiei de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. 501/01.03.2021 ADMIS
2. 545/03.03.2021 ADMIS

Rezultatul verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs a fost afișat astăzi, 04.03.2021,ora 11.30, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor, nr. 2 și pe pagina de internet www.spcm.ro.

Comisia de concurs:

 Ec. Lupușanschi Mariana- economist IA –  președinte
Șalvari Constantin -muncitor I electrician-Spit. Mun. C-lung Mold.
Ing. Ștefeligă Ovidiu-Marius  – inginer de sistem IA- membru

 Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal


NR. 630 DIN 16.03.2021

RAPORT FINAL

Al concursului organizat în data de 16.03.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă
nedeterminată de muncitor calificat III – electrician din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 8 din 16.02.2021, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, proba interviu şi rezultatul final pentru concursul organizat în data de 16.03.2021, astfel:

Nr. crt.

Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctajul final al concursului(puncte) Rezultatul
1. 501/01.03.2021 Muncitor calificat III-electrician  

35

 

 

 

 

 

 

 

RESPINS

2. 545/03.03.2021 Muncitor calificat III-electrician  

40

 

 

 

 

 

 

RESPINS

Deoarece nu au obținut punctajul minim necesar, de 50 puncte la proba scrisă, au fost

Deoarece nu au obținut punctajul minim necesar, de 50 puncte la proba scrisă, au fost
declarați respinși ambii concurenți, drept pentru care s-a încheiat prezentul raport final.

Comisia de concurs:
Ec. Lupușanschi Mariana- economist IA- preşedinte
Șalvari Constantin- muncitor I electrician-Spit. Mun. C-lung Mold. membru
Ing. Ștefeligă Ovidiu-Marius- inginer de sistem IA -membru

Secretarul comisiei :
Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS
Observator din partea Sindicatului Sanitas As. Vaideș Sirius-Alexandru 

Prezentul raport final s-a afișat la data de 17.03.2021 ora 12.00 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc și pe pagina de internet a spitalului.