2021-06-15 – Infirmieră debutantă, Îngrijitoare curățenie

 

1113 / 11.05.2021

 ANUNŢ CONCURS

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, cod fiscal 11937660, telefon/fax 0230/314431 în conformitate cu prevederile, Legii- cadru nr. 153/2017 şi H.G. nr. 286/2011, actualizată, organizează concurs în data de 15.06.2021, ora 09.30, pentru ocuparea următoarelor posturi, cu normă întreagă, contractual  vacante pe perioadă nedeterminată la secția de psihiatrie din cadrul spitalului:

  1. infirmieră debutantă -1 post;
  2. îngrijitoare curățenie – 1 post.

Condiţii de participare:

Condiţii  generale:
1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

  • nivel studii: școală generală;
  • vechimea : fără vechime.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03.06.2021, ora 15,00.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 04.06.2021, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru, aprobat prin H.G. 286/2011-actualizată, privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Legii nr. 118/2019, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) certificat/adeverință de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019 art. 18 alin. (1);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
i) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 16.06.2021 ora 15.00.
Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 17.06.2021 ora 15.00.

 Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.
Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.
Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică  şi interviu, după caz.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului este stabilită confom anexei.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc., pot fi obţinute la telefon 0230/312595, int. 208 – compartimentul RUNOS, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUAL VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DE:

  • INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ -1 POST
  • ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE-1 POST

LA SECȚIA DE PSIHIATRIE DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC, ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.06.2021

TEMATICA

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

–  ANEXA Nr. 1- NORME TEHNICE  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
CAPITOLUL I – Definiţii
CAPITOLUL II – Curăţarea
CAPITOLUL III – Dezinfecţia

ANEXA Nr. 3 – PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc

ANEXA Nr. 4- METODELE de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat

 

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

ANEXA Nr. 3 – METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice

ANEXA Nr. 4 – PRECAUŢIUNILE STANDARD – Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

 

Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

ANEXA 1
CAPITOLUL III – Clasificări
CAPITOLUL IV- Minimizarea cantităţii de deşeuri
CAPITOLUL V –  Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere
CAPITOLUL VI – Ambalarea deșeurilor medicale
CAPITOLUL VII – Stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale

ANEXA 3- CONDIȚII de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deșeurilor rezultate din activități medicale

 

Legea drepturilor pacientului nr.46/2003.

 

Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

 

Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă – CAPITOLUL IV- Obligaţiile lucrătorilor.

 

Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale.

 

BIBLIOGRAFIA

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;

Legea drepturilor pacientului nr.46/2003;

Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă – CAPITOLUL IV- Obligaţiile lucrătorilor.

Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale.

 Notă: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior menționate

 

MANAGER,
DR. ZBRANCA CRISTINA-LUANA

MEDIC ȘEF SECȚIE INTERIMAR,
 DR. PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN


Nr. 1356 din 04.06.2021

PROCES VERBAL

 Privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 15.06.2021 ora 09.30 pentru ocuparea unui post de infirmieră debutantă și a unui post de îngrijitoare curățenie – posturi contractual vacante pe perioadă nedeterminată, normă întreagă la secția de psihiatrie –

 Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Funcţia solicitată
1. Nr. 1259/26.05.2021 Îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie
2. Nr. 1272/27.05.2021 Infimieră debutantă la secția de psihiatrie
3. Nr. 1273/27.05.2021 Îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie
4. Nr. 1277/27.05.2021  Îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie
5. Nr. 1288/28.05.2021 Îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie
6. Nr. 1304/31.05.2021  Infimieră debutantă la secția de psihiatrie
7. Nr. 1306/31.05.2021  Infimieră debutantă la secția de psihiatrie
8. NR. 1345/03.06.2021 Infimieră debutantă la secția de psihiatrie

În data de 04.06.2021, ora 10.00, comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 41 din 19.05.2021, s-a întrunit pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare de către candidații înscriși la concurs pe baza documentelor aflate în dosarele de înscriere.

În urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs, membrii comisiei de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. Nr. 1259/26.05.2021 ADMIS
2. Nr. 1272/27.05.2021 ADMIS
3. Nr. 1273/27.05.2021 ADMIS
4. Nr. 1277/27.05.2021 ADMIS
5. Nr. 1288/28.05.2021 ADMIS
6. Nr. 1304/31.05.2021 ADMIS
7. Nr. 1306/31.05.2021 ADMIS
8. NR. 1345/03.06.2021 ADMIS

Rezultatul verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs a fost afișat astăzi, 04.06.2021, ora 12.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor, nr. 2 și pe pagina de internet www.spcm.ro.

Comisia de concurs:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin – medic primar psihiatrie –  președinte
As. Ropcean Rodica- asistent medical principal-șef- membru
As. Baciu Gheorghe-Gabriel  – asistent medical principal- membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal 


Nr. 1457 din    15.06.2021   

RAPORT FINAL

al concursului organizat în data de 15.06.2021 ora 9,30 pentru ocuparea unui post de infirmieră debutantă și a unui post de îngrijitoare curățenie – posturi contractual vacante pe perioadă nedeterminată, normă întreagă la secția de psihiatrie –

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 41 din 19.05.2021, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, proba interviu şi rezultatul final pentru concursul organizat în data de 15.06.2021, astfel:

Pentru îngrijitoare curățenie:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctaj final al concursului (puncte) Rezultatul
1. 1273/
27.05.2021
Îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie  

95

 

93,33

 

 

80,67

 

 

89,67

 

ADMIS

2. 1259/
26.05.2021
Îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie  

65

 

70

 

 

56

 

63,67

 

RESPINS
3. 1288/
28.05.2021
Îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie 60 46,67 RESPINS
4. 1277/
27.05.2021
Îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie 45 RESPINS

 Pentru infirmieră debutantă:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctaj final al concursului (puncte) Rezultatul
1. 1272/27.05.2021 Infirmieră debutantă  

90

 

65

 

 

45,33

 

 

 

RESPINS

2. 1306/31.05.2021 Infirmieră debutantă  

70

 

50

 

 

39,33

 

 

RESPINS
3. 1304/31.05.2021 Infirmieră debutantă 50 45,00 RESPINS
4. 1345/03.06.2021 Infirmieră debutantă 40 RESPINS

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarat admis concurentul care a candidat pentru postul de îngrijitoare curățenie la secția de psihiatrie al cărui număr de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs este 1273/27.05.2021, drept pentru care s-a încheiat prezentul raport final.

Comisia de concurs:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin – medic primar psihiatrie –  președinte
As. Ropcean Rodica- asistent medical principal-șef- membru
As. Baciu Gheorghe-Gabriel  – asistent medical principal- membru 

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS 

Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal

Prezentul raport final se va afișa la data de 16.06.2021 ora 14.00 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc și pe pagina de internet a spitalului.