2023-05-11 Medic primar specialitatea sănătate publică și management

855 / 11.04.2023

ANUNŢ CONCURS

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, H.G.  nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractual  vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:

 1. ½ post de medic primar specialitatea sănătate publică și management cu jumătate de normă și durata normală a timpului de muncă de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână, studii superioare, la compartimentul management al calității serviciilor de sănătate.

Condiţii  generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

             Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • nivel studii: -diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină  specialitatea sănătate publică și management;
 • certificat de medic primar;

vechimea :       – 5 ani vechime ca medic specialist

Conform art. 35 al Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la HG 1336/2220;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică precum și avizul de liberă practică valabil pe anul în curs;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european;

j) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în valoare de 100 lei.

 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr.1336/2022.

             Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul se va desfăşura astfel:

 1. proba scrisă va avea loc în data de 11.05.2023-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
 2. interviul se va susţine în data de 12.05.2023ora 12.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

            Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la compartimentul RUNOS din strada Trandafirilor, nr. 2. Dosarele de concurs se depun la compartimentul RUNOS sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platforma informatică a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 02.05.2023 ora 14.00
Data selecției dosarelor 04.05.2023 ora 14.00
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 05.05.2023 ora 14.00
Data limită de depunere a contestatiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul RUNOS

08.05.2023 ora 14.00
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 09.05.2023 ora 14.00
Data desfăşurării probei scrise 11.05.2023 ora 09.00
Data afișării rezultatului probei scrise

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a spitalului, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz.

12.05.2023 ora 11.00
Data limită de depunere a contestațiilor pentru proba scrisă

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul RUNOS

15.05.2023 ora 11.00
Data afișării rezultatelor contestațiilor pentru proba scrisă 16.05.2023 ora 11.00
Data susținerii interviului  12.05.2023 ora 12.00
Data afișării rezultatului probei interviu 15.05.2023 ora  15.00
Data limită de depunere a contestațiilor pentru proba interviu

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul RUNOS

 16.05.2023 ora 15.00
Data afișării rezultatelor contestațiilor pentru proba interviu   17.05.2023 ora 15.00
Afișare rezultate finale 18.05.2023 ora 15.00

Rezultatele finale se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc şi pe pagina de internet a spitalului, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. pot fi obţinute la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER,
DR. ZBRANCA CRISTINA-LUANA

 


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
PENTRU OCUPAREA ½  POST DE MEDIC PRIMAR SPECIALITATEA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT CU JUMĂTATE DE NORMĂ LA COMPARTIMENTUL MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
DIN DATA DE 11.05.2023

 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (titlul VII Spitalele şi art. 249 pentru ocuparea posturilor din spitale);
 3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
 5. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare aprobată de Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
 6. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
 9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
 11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 185/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi;
 12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 32/2020 privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi;
 14. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 148/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi;
 15. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 17. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 20. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;
 21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice;
 22. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Tematica:

Denumirea temei                                                    
Tema 1. Organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar din România 
Tema 2. Conceptul de calitate                                      
Tema 3. Procesul de planificare, implementare, evaluare şi control  al calităţii într-o unitate sanitară                               
Tema 4. Managementul strategic şi organizaţional                   
Tema 5. Instrumente de îmbunătăţire a calităţii – Ishikawa, Pareto, analiza cauză-efect, SWOT, matrice de prioritizare, RCA(Root Cause Analysis)
Tema 6. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor dintr-o unitate sanitară
Tema 7. Dezvoltarea conceptului de siguranţă a pacientului la nivelul unităţii sanitare şi managementul riscului                 
Tema 8. Structura de calitate din cadrul unităţii sanitare
Tema 9. Concepte şi definiţii ale auditului (SR EN ISO/CEI17000:2005)                                                        
Tema 10. Pregătirea implementării procesului de audit clinic în instituţie
Tema 11. Elaborarea unui program de audit clinic
Tema 12. Elaborarea şi implementarea planului de audit – misiunii de audit clinic                                                    
Tema 13. Tehnici şi metode în auditul clinic
Tema 14. Rol şi competenţe ale auditorului clinic. Etica în activitatea de audit clinic

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


833/06.04.2023

 APROBAT,MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA

Metodologie
privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

CAP. I – Generalități:

Art.1. Ocuparea posturilor contractuale se face potrivit legii. După nivelul atribuţiilor, posturile aferente unor funcţii contractuale se clasifică în posturi de conducere şi posturi de execuţie.

Art.2. Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Art.3. În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

 Art.4. Fişa postului aferentă unei funcţii contractuale stabileşte şi delimitează, în principal, următoarele elemente:

a) limitele de competenţă aferente exercitării funcţiei;
b) cerinţele şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a ocupa postul respectiv;
c) atribuţiile postului.

    (2) Principalele elemente care trebuie avute în vedere la întocmirea fişei postului sunt cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr.1.

Art. 5. Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Art.6. Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcţia vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcţii.

Art.7. În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, conducătorul structurilor din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant.

Art.8. Propunerea prevăzută la art. 7, aprobată de managerul spitalului, însoţită de fişa de post corespunzătoare funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante, întocmită şi aprobată în condiţiile legii, este transmisă compartimentului RUNOS în vederea demarării acestuia şi trebuie să cuprindă următoarele:

a) denumirea postului, funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante, identificată prin nivel şi grad/treaptă profesional(ă);
b) bibliografia şi tematica;
c) propuneri privind componenţa comisiei de concurs, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
d) tipul probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, proba suplimentară, după caz;
e) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare.    

Art. 9. Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant sau temporar vacant este aprobată de managerul spitalului şi transmisă compartimentului RUNOS.

Art. 10. Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.

CAP. II –   Dosarul de concurs

Art.11. În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Art. 12. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european;
j) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen. Cuantumul taxei de concurs va fi conform hotărârii comitelului director în vigoare la data organizării concursului/examenului.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la  art. 12 lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Art. 13. Copiile de pe actele prevăzute la art. 12 lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Art. 14. Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la art. 12 lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Art. 15. (1) În funcţie de decizia managerului Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, dosarele de concurs se depun la compartimentul RUNOS sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 11.

(2) La depunerea dosarului candidatului i se va comunica, de la compartimentul RUNOS sau prin mail, după caz, un număr, care este confidențial și reprezintă numărul de concurs, care va fi utilizat de candidat la aflarea rezultatelor privind dosarul și probele de concurs.

Art. 16. În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platforma informatică a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la art. 12 lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Art. 17. Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platforma informatică a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Art. 18. Nerespectarea prevederilor art. 15 şi art. 17, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Art. 19. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 11, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

CAP. IIIPublicitatea concursului

Art. 20. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc va publica cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, la sediul acesteia şi pe pagina proprie de internet, la secţiunea special creată în acest scop, după caz.

Art. 21. Anunţul afişat pe pagina proprie de internet a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc concursului va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) numărul, denumirea şi nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum şi perioada şi durata timpului de lucru şi dacă se încheie pe durată determinată sau nedeterminată pentru fiecare post în parte;
b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale compartimentului RUNOS;
c) condiţiile generale prevăzute la art. 5, condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, precum şi cerinţele specifice prevăzute la 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
d) bibliografia şi tematica;
e) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

Art. 22. Anunţul prevăzut la art. 21 se transmite spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 20.

Art. 23. Anunţul prevăzut la art. 21 se menţine pe pagina de internet a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc timp de cel puţin 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Art. 24. Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la art. 20.

Art. 25. Nerespectarea prevederilor cu privire la publicitatea concursului constituie motiv de anulare a concursului pentru ocuparea unui post vacant sau pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Art. 26. Dacă managerul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  consideră necesar, va dispune publicarea anunţului şi prin alte forme de publicitate suplimentare.

CAP  IV – Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

Art. 27. Prin act administrativ (decizie) al  managerului Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, în condiţiile prezentei metodologii, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel mai târziu la data publicării anunţului de concurs.

Art. 28. (1) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt, de regulă, salariaţi cu raport de muncă cu funcţii de conducere sau funcţii de execuţie pentru care este prevăzut cel puţin acelaşi nivel de studii şi grad profesional.

(2) În situaţia în care nu există salariaţi cu acelaşi grad profesional, în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pot fi nominalizaţi şi salariaţi cu raport de serviciu care au cel puţin acelaşi nivel de studii cu cel al postului scos la concurs.

Art. 29. Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un secretar şi 3 – 5 membri, din care un membru are calitatea de preşedinte, care vor fi numiți prin actul administrative (decizie) de constituire a comisiilor.

Art. 30. (1) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către o persoană din cadrul compartimentului RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

    (2) Secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi este numit prin actul administrativ al managerului (decizie), însă nu are calitatea de membru.

    (3) Din comisia de concurs face parte şi un reprezentant al organizaţiei profesionale, în condiţiile prevăzute de lege.

    (4) Sindicatul Sanitas Câmpulung Moldovenesc va nominaliza un reprezentant, care va avea rolul de observator în comisia de concurs.

   (5) Prin act administrativ al managerului (decizie), comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pot fi modificate până în ultima zi de depunere a dosarelor de concurs de către candidaţi sau, din motive obiective, pe tot parcursul desfăşurării concursului.

Art. 31. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc poate desemna ca membri în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor salariaţi din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, la solicitarea acestora, în următoarele cazuri:

a) dacă există un număr insuficient de salariaţi;
b) dacă salariaţii din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi desemnaţi în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor;
c) dacă salariaţii din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc s-ar putea afla sau se află în conflict de interese şi/sau incompatibilitate.

Art. 32. În situaţia prevăzută la art. 31, managerul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc se adresează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia consideră că îşi desfăşoară activitatea salariaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi desemnaţi membri în comisia de concurs/comisia de soluţionare a contestaţiilor şi solicită nominalizarea unui/unor salariat/salariaţi pentru a fi desemnat/desemnaţi ca membru/membri în cadrul comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 33. (1) Membrii comisiilor de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) condiţia prevăzută la art. 28 alin. (1);
b) să aibă cunoştinţe în unul dintre domeniile funcţiei pentru care se organizează concursul;
c) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

(2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de conducere, cel puţin doi dintre membrii comisiei de concurs, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să deţină funcţii de conducere.

Art. 34. (1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 35. Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării funcţiei de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.

Art. 36. Situaţiile prevăzute la art. 34 și 35 se sesizează în scris de persoana în cauză, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, de oricare dintre candidaţi ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului.

Art. 37. Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.

Art. 38. În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie.

Art. 39. În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori al probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.

Art. 40. În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia.

Art. 41. Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei prevăzute la art. 37, precum şi neprezentarea la probele de concurs fără motive obiective constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.

Art. 42. (1) În funcţie de numărul şi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizează concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs.

    (2) În situaţia în care o autoritate sau instituţie publică organizează în aceeaşi perioadă concurs pentru ocuparea mai multor funcţii similare din punctul de vedere al atribuţiilor, se poate constitui o singură comisie de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 43. Membrii comisiei de concurs au următoarele atribuţii principale:

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
b) stabilesc subiectele pentru proba scrisă;
c) stabilesc planul probei practice şi realizează proba practică, după caz;
d) elaborează baremul de corectare/notare pentru proba scrisă şi/sau proba practică, după caz;
e) stabilesc planul interviului şi realizează interviul;
f) notează pentru fiecare candidat, în borderoul individual, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul, după caz;
g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor, precum şi procesele-verbale ale fiecărei probe de concurs.

Art. 44. Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale:

a) verifică cu celeritate sesizările primite de la candidaţi cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului;
b) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului, după caz, respectiv: reselectează dosarele de concurs, renotează proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul, după caz, cu respectarea prevederilor art. 92;
c) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de contestaţii.

Art. 45. Preşedintele comisiei de concurs, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 43, îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) solicită secretarului convocarea membrilor, după caz;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor pentru fiecare etapă a concursului;
c) în situaţia în care o persoană cu dizabilităţi este declarată „admis” la selecţia dosarelor de concurs, informează conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului de angajare despre situaţia intervenită conform art. 105 alin. (2).

Art. 46. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 44, îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) solicită secretarului convocarea membrilor, după caz;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor pentru fiecare etapă a concursului, după caz.

 Art. 47. Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor şi le atribuie acestora un cod numeric pentru identificare, care corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs;
b) primeşte şi înregistrează contestaţiile depuse de candidaţi;
c) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
d) întocmeşte şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor, precum şi procesele-verbale ale fiecărei probe de concurs;
e) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv a rezultatelor eventualelor contestaţii, folosind codul numeric pentru identificare atribuit acestora;
f) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

Art. 48. În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 43, 44, 45, 46, şi  47, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele care asigură secretariatul acestor comisii au obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii.

Art. 49. (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzut postul pentru care se organizează concursul.

Capitolul V – Desfăşurarea concursului

Art. 50. Desfăşurarea concursului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Art. 51. Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă, în funcţie de complexitatea postului, în următoarele etape:

a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă şi/sau proba practică, în situaţia în care este necesară verificarea abilităţilor practice;
c) interviul.

Art. 52. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Art. 53. Probele concursului se evaluează independent de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după caz.

Art. 54. În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare şi de a consemna în borderoul individual rezultatul selecţiei.

Art. 55. După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.

Art. 56. Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, precum şi pe pagina de internet www.spcm.ro, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 54.

Art. 57. În situaţia în care între membrii comisiei de concurs există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, dosarul va fi declarat admis sau respins în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform borderourilor individuale ale acestora. Membrul comisiei de concurs care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în borderoul individual.

Art. 58. Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 12, pentru desfăşurarea concursului.

Art. 59. Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă în care se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Art. 60. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

Art. 61. În cazul unui număr mare de candidaţi înscrişi, concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se desfăşoară în mai multe sesiuni, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs.

Art. 62. Pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii.

Art. 63. Cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, fiecare membru al comisiei de concurs propune un număr de întrebări de două ori mai mare decât numărul întrebărilor din fiecare variantă de test-grilă propusă candidaţilor. Întrebările pentru fiecare variantă de test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.

Art. 64. Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse doar până la momentul prezentării variantelor în comisia de concurs.

Art. 65. Seturile de teste grilă se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Art. 66. Punctajul pentru fiecare întrebare a testului grilă va fi stabilit de comisia de concurs , fapt ce se comunică odată cu înmânarea testelor către candidaţi şi se afişează la locul desfăşurării concursului.

Art. 67. Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

Art. 68. În situaţia în care un candidat a depus dosar de concurs pentru mai multe posturi şi este admis la selecţia dosarelor pentru două sau mai multe posturi pentru care spitalul a organizat concurs în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, acesta se prezintă la proba scrisă pentru un singur post.

Art. 69. După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia sunt însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către secretarul comisiei de concurs.

Art. 70. Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

Art. 71. La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de teste grilă și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

Art. 72. După ora stabilită pentru începerea probei scrise este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a secretarului de concurs.

Art. 73. În sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

Art. 74. Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la  art. 73 atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situaţie în care comisia de concurs elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat” pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

Art. 75. Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe hârtia asigurată de Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.

Art. 76. Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs testul-grilă la finalizarea testului ori la expirarea timpului alocat probei scrise, şi să semneze borderoul întocmit în acest sens potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 77. Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează.

Art. 78. (1) Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

(2) În vederea testării pentru proba practică, managerul spitalului poate stabili şi alte criterii de evaluare specifice domeniului de activitate.

(3) Pe baza propunerilor fiecărui membru al comisiei de concurs, în ziua în care se desfăşoară proba practică, comisia de concurs stabileşte sarcina/sarcinile practică/practice pentru testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaţilor şi metodologia de măsurare, precum şi punctajele maxime care se acordă fiecărui criteriu de evaluare.

(4) Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris într-un proces-verbal, întocmit de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.

Art. 79. (1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

    (2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) abilităţi de comunicare;
f) iniţiativă şi creativitate.

(3) În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) sunt stabilite opţional de către comisia de concurs.

(4) Pentru posturile de conducere, planul de interviu include şi criterii referitoare la:

a) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea managerială.

Art. 80. Interviul se susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.

Art. 81. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă şi/sau practică, după caz.

 Art. 82. La proba interviu, fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

 Art. 83. Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în scris în anexa la procesul-verbal, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat.

Art. 84. (1) Interviul se poate înregistra şi audio/video la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea preşedintelui comisiei. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaţilor, obţinut în prealabil, cu respectarea datelor cu caracter personal.

(2) Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Cap. VI

Notarea probelor și comunicarea rezultatelor

Art. 85. Pentru fiecare probă a concursului se stabileşte un punctaj de maximum 100 de puncte.

Art. 86. Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.

Art. 87 Notarea probei scrise şi/sau a probei practice, după caz, se realizează potrivit baremului de corectare/notare şi se consemnează în borderoul individual de notare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, realizându-se în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Art. 88. Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corectează sigilate.

Art. 89. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul individual de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Art. 90. Este interzis membrilor comisiei de concurs sau membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor de a face corecturi, însemnări sau notare direct pe lucrările candidaţilor.

Art. 91. Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea „anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul individual de notare şi pe centralizatorul nominal, acest aspect consemnându-se în procesul-verbal.

Art. 92. În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, se procedează după cum urmează:

a) dacă comisia este formată din 3 membri, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs;
b) dacă comisia este formată din 5 membri, se face media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei, eliminându-se punctajul cel mai mic şi punctajul cel mai mare.

Art. 93. Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării. Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează.

Art. 94. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:

a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.

Art. 95. Interviul şi proba practică, după caz, se notează pe baza criteriilor de evaluare şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs prin planul de interviu, respectiv planul probei practice, cu respectarea prevederilor art. 89 şi art. 92.

Art. 96. Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile de evaluare stabilite. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul individual de notare.

Art. 97. Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau proba practică candidaţii care au obţinut:

a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.

Art. 98. (1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi/sau la proba practică şi interviu, după caz.

(2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului, după caz. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

Art. 99. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz.

Art. 100. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Art. 101. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Art. 102. În situaţia în care nu s-a organizat proba scrisă, la punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător, cu respectarea termenului prevăzut la art. 99.

Art. 103. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii contractuale vacante sau temporar vacante se consemnează într-un proces-verbal.

Art. 104. (1) Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a participa la concursurile de angajare pentru ocuparea funcţiilor contractuale pentru care îndeplinesc condiţiile generale şi specifice de participare stabilite la art. 5.

    (2) În cazul în care la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale se înscrie o persoană cu dizabilităţi, managerul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, precum şi comisia de concurs au obligaţia de a asigura acesteia condiţiile optime pentru testarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, adaptate în funcţie de tipul de dizabilitate, nevoile individuale şi de proba concursului pe care urmează să o susţină.

Art. 105. (1) În procesul de selectare a dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, comisia de concurs verifică dacă din documentele depuse de candidaţi la dosarele de concurs rezultă înscrierea unor persoane cu dizabilităţi.

    (2) În situaţia în care persoana cu dizabilităţi este declarată „admis” la selecţia dosarelor de concurs, comisia de concurs are următoarele obligaţii:

a) de a informa conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului de angajare despre acest fapt, cu identificarea instrumentelor necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs pentru candidatul în cauză, respectiv interpret în limbaj mimico-gestual, suplimentarea numărului de persoane care asigură secretariatul comisiei de concurs, suplimentarea numărului de săli de concurs ori alte instrumente sau măsuri de adaptare pe care le consideră necesare;
b) de a menţiona în cuprinsul documentului privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere, afişat potrivit art. 56, despre aplicarea prevederilor 107 şi 108.

Art. 106. Conducătorul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de concurs instrumentele necesare asigurării accesibilităţii probelor de concurs pentru candidatul în cauză, într-un termen care să asigure desfăşurarea probelor de concurs.

Art. 107. (1) Regulile generale aplicabile desfăşurării probelor de concurs, în funcţie de tipul de dizabilitate şi nevoile individuale ale candidatului, pot include:

a) prelungirea duratei probelor concursului cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut de prezenta hotărâre;
b) posibilitatea de a susţine probele concursului în altă sală de concurs faţă de ceilalţi candidaţi;
c) alocarea, la cerere, pe parcursul fiecărei probe a concursului cu durata prevăzută la lit. a), a cel mult două pauze de maximum 10 minute.

(2) Candidaţii cu dizabilităţi au dreptul de a fi însoţiţi pe durata probelor de concurs de către un însoţitor sau de către asistentul personal.

Art. 108. Regulile specifice aplicabile desfăşurării probelor de concurs, prin raportare la tipul de dizabilitate şi nevoile individuale ale candidatului, sunt următoarele:

a) pentru candidaţii cu dizabilităţi vizuale care implică dificultăţi sau imposibilitatea citirii subiectelor la proba scrisă a concursului şi a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului constă în asistenţă în citirea subiectelor şi înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei într-un document semnat şi datat, posibilitatea utilizării limbajului Braille ori a unui computer cu cititor de ecran sau a unei tablete, în funcţie de opţiunea candidatului. În măsura în care candidatul cu dizabilităţi vizuale poate să citească subiectele la proba scrisă a concursului şi să rezolve un test-grilă, se asigură, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite;
b) pentru candidaţii cu dizabilităţi auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-gestual;
c) pentru candidaţii cu dizabilităţi locomotorii se asigură facilităţile de acces în instituţie şi în sala de examen, precum şi, la cerere, o masă de scris ajustabilă, adaptată la nevoile individuale ale acestora. Pentru candidaţii cu dizabilităţi locomotorii care implică dificultăţi sau imposibilitatea rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului constă în înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat şi datat.

Cap.VII – Soluționarea contestațiilor

 Art. 109. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul RUNOS, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Art. 110. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 Art. 111. În situaţia în care între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord, dosarul va fi declarat „admis” ori „respins” în funcţie de opinia majoritară, consemnată conform borderoului individual al acestora. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în borderoul individual.

 Art. 112. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 Art. 113. Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care:

a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
c) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;
d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial „respins” obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Art. 114. Contestaţia este respinsă în următoarele situaţii:

a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile specificate în anunţul de concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice;
d) se constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.

Art. 115. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc şi pe pagina de internet a acestuia, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Art. 116. Rezultatele finale se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc şi pe pagina de internet a acestuia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.

Art. 117. Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Art. 118. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 119. La finalizarea concursului se întocmeşte un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, care conţine modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia, la care se anexează borderourile individuale ale tuturor membrilor comisiei.

Art. 120. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu excepţia documentelor care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.

Art. 121. Orice candidat poate consulta, la solicitarea sa, doar testul grilă individual în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs

Cap.VII – Suspendarea, amânarea și reluarea concursului

Art. 122. În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, conducătorul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc în al cărui stat de funcţii se găseşte postul pentru care se organizează concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se procedează la verificarea celor sesizate, cu celeritate, de către o comisie ai cărei membri sunt desemnaţi prin act administrativ al managerului Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Art. 123. Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată.

Art. 124. În situaţia în care verificările prevăzute la  art. 122 se realizează cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de prezenta metodologie şi se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare.

Art. 125. În cazul în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de prezenta metodologie, desfăşurarea concursului va fi suspendată prin act administrativ al conducătorului Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, pe o perioadă de 15 zile lucrătoare.

Art. 126. Suspendarea concursului prevăzută la art. 125 se finalizează astfel:

a) dacă comisia desemnată potrivit prezentei metodologii constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale, concursul se anulează prin act administrativ al managerului Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc;
b) dacă se constată că prevederile legale au fost respectate, concursul se reia de la momentul suspendării.

 Art. 127. În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data, ora şi locul desfăşurării concursului:

a) concursul se amână pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare, cu respectarea termenelor prevăzute de prezenta hotărâre;
b) concursul se anulează dacă termenul prevăzut la lit. a) nu poate fi respectat.

Art. 128. În situaţia constatării necesităţii suspendării/anulării/amânării/reluării concursului, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc are următoarele obligaţii:

a) să publice un anunţ în acest sens prin aceleaşi mijloace de informare folosite la publicarea anunţului de concurs;
b) să informeze candidaţii ale căror dosare de concurs au fost înregistrate, după caz, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit, respectiv publicarea pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc şi/sau prin poşta electronică.

Art. 129. În situaţia reluării procedurii de concurs prevăzute la art. 126 lit. b), candidaţii au posibilitatea de a înlocui, până la data stabilită pentru prima probă, documentele depuse iniţial la dosarul de concurs, a căror valabilitate a încetat.

Art. 130. În situaţia în care concursul se anulează potrivit art. 126 lit. a)  şi art. 127 lit. b), candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.

Art. 131. Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi „respins”, la solicitarea scrisă a acestora.

Cap.VIII – Prezentarea la post

Art. 132. Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

Art. 133. Prin excepţie de la prevederile art. 132, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Art. 134. Ocuparea posturilor contractuale în afara organigramei, aferente gestionării şi implementării proiectelor cu finanţare din fonduri europene nerambursabile şi a celor aferente gestionării şi implementării Planului naţional de redresare şi rezilienţă, pe perioadă determinată, se realizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri referitoare la ocuparea posturilor temporar vacante.

Art. 135. Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post dintre cele prevăzute la art. 134 este obligat să se prezinte la post la termenul solicitat de angajator.

Art. 136. În cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant sau a unui post dintre cele prevăzute la art. 134, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă determinată, potrivit termenului prevăzut în anunţul de concurs.

Art. 137. (1) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la art. 132, 133 și 135, după caz, postul este declarat vacant, caz în care se comunică candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv, cu respectarea prevederilor art. 97.

Candidatul căruia i se comunică posibilitatea de a ocupa postul respectiv, în condiţiile alin. (1), are obligaţia de a se prezenta la post în termenele stabilite la art. 132, 133 și 135.

Art. 138. Prezenta metodologie a fost redactată având la bază Hotărârea Guvernului   nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Anexele 1-7 fac parte din prezenta metodologie.

Avizat pentru legalitate,                                                            Întocmit,

Compartiment juridic,                                                     Compartiment RUNOS,

Jr. Piticari Angello-Luigi                                                 Ec. Oanea Mihaela

ANEXA 1

    Tabelul 1

Autoritatea sau instituţia publică       Compartimentul Aprob

Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice

FIŞA POSTULUI

Nr. …….

Informaţii generale privind postul
Nivelul postului*):
Denumirea postului:
Gradul/Treapta profesional/profesională:
Scopul principal al postului:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului
Studii de specialitate**):
Perfecţionări (specializări):
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute:
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
Cerinţe specifice***):
Competenţa managerială****) (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):

 

Atribuţiile postului:
Sfera relaţională a titularului postului
Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
    – subordonat faţă de:
    – superior pentru:

b) Relaţii funcţionale:
c) Relaţii de control:
d) Relaţii de reprezentare:
Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice:
b) cu organizaţii internaţionale:
c) cu persoane juridice private:
Delegarea de atribuţii şi competenţă*****):

Întocmit de:
Numele şi prenumele:
Funcţia de conducere:
Semnătura …..
Data întocmirii …..

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
Numele şi prenumele:
Semnătura …..
Data …..

Contrasemnează:
Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura …..
Data …..

––––

*) Funcţie de execuţie sau de conducere.
**) În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).
***) Se va specifica obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, după caz.
****) Doar în cazul funcţiilor de conducere.
*****) Se vor trece atribuţiile care vor fi delegate către o altă persoană în situaţia în care salariatul se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegaţii, concediu fără plată, suspendare, detaşare etc.). Se vor specifica atribuţiile, precum şi numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

 ANEXA 2

Tabelul 2

Formular de înscriere

Autoritatea sau instituţia publică:

Funcţia solicitată:
Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba practică, după caz:

Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.):
Adresa:
E-mail:
Telefon:
Persoane de contact pentru recomandări:

Numele şi prenumele Instituţia Funcţia Numărul de telefon

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.

Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului.

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

□ Îmi exprim consimţământul

□ Nu îmi exprim consimţământul

cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară …………………………… .

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data:

Semnătura:

 ANEXA 3

Tabelul 3

Denumirea angajatorului:
Datele de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI):
Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax):
Nr. de înregistrare:
Data înregistrării:

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna …………………….., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. …………. seria ……. nr. …………….., CNP ………………….., a fost/este angajatul/angajata …………………., în baza actului administrativ de numire nr. ……………../contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de …… ore/zi, încheiat pe durată nedeterminată/determinată, respectiv ….., înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ……./………, în funcţia/meseria/ocupaţia de*1) ……………………. .

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel*2) ………………. în specialitatea ………………….. .

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ……………………………… a dobândit:

– vechime în muncă: ………………… ani …….. luni ……. zile;

– vechime în specialitatea studiilor: ……………….. ani …………. luni ………. zile.

Nr. Crt. Mutaţia intervenită Anul/ luna/zi Meseria/Funcţia/ Ocupaţia Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

În perioada lucrată a avut ………… zile de absenţe nemotivate şi …………. zile de concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei ………………………….. nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ……………………… .

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului*3) : ……………………….

Data: …………………

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului: …………………….

Ştampila angajatorului: ……………………….

*1) Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.
*2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior de scurtă durată/superior).
*3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

ANEXA 4

Tabelul 4

    Borderou cu lucrările predate la proba scrisă a concursului organizat în data de ………………. pentru ocuparea funcţiilor contractuale din cadrul ………………….

Nr. Crt. Predat lucrare Da/Nu Număr de pagini scrise Semnătura candidatului (fără numele și prenumele candidatului)

ANEXA 5

Tabelul 5

Borderou individual de notare

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul    
Numele şi prenumele membrului în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor
Informaţii privind selecţia dosarelor                        
Data selecţiei dosarelor
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor*) Motivul respingerii**)
1
2
3
Semnătura membrului comisiei:
Informaţii privind proba scrisă                              
Data desfăşurării probei scrise
Numărul lucrarii Lucrare scrisă                                 Punctaj test-grila
Punctaj la subiectul 1 Punctaj la subiectul 2 Punctaj la subiectul 3 Punctaj la subiectul 4 Punctaj la subiectul 5 Punctaj ***) total
1
Numele şi prenumele candidatului****): ……….
2
Numele şi prenumele candidatului****): ……….
3
Numele şi prenumele candidatului****): ……….
Semnătura membrului comisiei:                                
Informaţii privind interviul:
Data desfăşurării interviului:
Numele şi prenumele candidatului Criterii de evaluare *****) Punctaj maxim Punctaj acordat Punctaj total ******)
1
2
3
4
5
6
Numele şi prenumele candidatului Criterii de evaluare *****) Punctaj maxim Punctaj acordat Punctaj total ******)
1
2
3
4
5
6
Numele şi prenumele candidatului Criterii de evaluare *****) Punctaj maxim Punctaj acordat Punctaj total ******)
1
2
3
4
5
6

Semnătura membrului comisiei

––––

*) Se va completa cu „admis”, respectiv „respins”.
**) Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare candidat în parte, cu indicarea expresă a articolului din lege pe baza căruia se respinge dosarul, a documentelor care şi-au pierdut valabilitatea, a condiţiilor a căror îndeplinire nu rezultă clar din documentele depuse şi a oricăror alte informaţii similare relevante, precum şi a unor informaţii referitoare la documentele lipsă din dosarul de concurs.
***) Punctajul total se obţine ca sumă a punctajelor acordate pentru fiecare subiect în parte.
****) Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toţi membrii comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor au acordat notele.
*****) Se va completa potrivit art. 43 alin. (2) – (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
******) Punctajul total se obţine ca sumă a punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare.

ANEXA 6

Tabelul 6

Raportul final al concursului

Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul:

1.        ……………..

2.        ……………..

Informaţii privind selecţia dosarelor                              
Data selecţiei dosarelor                                           
Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului
1
2
Observații formulate de membrii comisiei:

 

Informaţii privind soluţionarea contestaţiei depuse la selecția dosarelor
Data contestaţiei
Numele și prenumele candidatului Rezultatul contestației Motivul admiterii / respingerii contestației
1.
2.
Informaţii privind proba scrisă
Numele și prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1.
2.
Informaţii privind soluţionarea contestaţiei depuse la proba scrisă
Numele și prenumele candidatului Rezultatul contestației Motivul admiterii / respingerii contestației
1.
2.
Informaţii privind interviul
Numele și prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
1.
2.
Informaţii privind soluţionarea contestaţiei interviului
Numele și prenumele candidatului Rezultatul contestației Motivul admiterii / respingerii contestației
1.
2.
Rezultatul final al concursului                                    
Numele și prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1.
2.
Funcția contractuală                                    
Numele și prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
1.
2.
Funcția contractuală                                    
Comisia de concurs Semnătura
1.
2.

ANEXA 7

RAPORT de evaluare pentru salariatul debutant

Autoritatea sau instituţia publică:

Numele şi prenumele salariatului debutant:

Funcţia:

Compartimentul:

Perioada de desfăşurare a activităţii în funcţia contractuală de debutant: de la ……………. la …………….

Data evaluării: ……………………………………..

Criterii de evaluare pentru salariaţii debutanţi în vederea promovării în grad Punctajul obţinut
1. Gradul de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului de activitate
2. Cunoaşterea specificului administraţiei publice
3. Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor
4. Gradul de adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor
5. Capacitatea de transmitere a ideilor clar şi concis, în scris şi/sau verbal, după caz
6. Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia
Criterii de evaluare pentru salariaţii debutanţi în vederea promovării în treaptă Punctajul obţinut
1. Cunoaşterea specificului administraţiei publice
2. Rapiditatea şi calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate
3. Iniţiativă
4. Capacitatea de relaţionare cu publicul
5. Punctualitate, disciplină şi responsabilitate

Calificativ de evaluare*1):
Propuneri:
Recomandări:
Comentariile salariatului evaluat*2):
Numele şi prenumele salariatului debutant:
Funcţia:
Semnătura:
Data:
Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia:
Semnătura:
Data:

––––

*1) Se completează cu „necorespunzător”, respectiv „corespunzător”.
*
2) Dacă este cazul.


Nr.  1024 din 04.05.2023

PROCES VERBAL

 Privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul din data de 11.05.2023 ora 09.00 pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a ½  post de medic primar specialitatea sănătate publică și management la biroul management al calității serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Examenul se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru examen a fost depus un dosar, astfel:

Nr. crt.

Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat

Funcţia solicitată

1. Nr. 908/21.04.2023 ½ post medic primar specialitatea sănătate publică și management la biroul management al calității serviciilor de sănătate

În data de 04.05.2023, ora 13.00, comisia de examen, numită prin Decizia nr. 16 din 13.04.2023, s-a întrunit pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de participare de către candidatul înscris la examen pe baza documentelor aflate în dosarul de înscriere.

În urma verificării dosarului candidatului înscris la examen, membrii comisiei de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarului de înscriere:

Nr. crt. Numărul şi data dosarului de înscriere depus de candidat Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. Nr. 908/21.04.2023 ADMIS

Rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examen se va afișa, conform calendarului de desfășurare a examenului la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor, nr. 2 și pe pagina de internet www.spcm.ro.

Comisia de examen:

Paziuc Lucian-Constantin – medic primar psihiatrie – președinte

Iulia Dedu – Responsabil Regional cu Acreditarea zona Nord-Est – membru

Mihali Gavril – medic primar dermatovenerologie – membru

Secretarul comisiei de examen:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal –


Rezultate proba scrisă:

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE FUNCȚA STRUCTURA REZULTAT PROBA SCRISĂ ADMIS/ RESPINS
1 908/21.04.2023 ½ post medic primar specialitatea sănătate publică și management Biroul management al calității serviciilor de sănătate 45 RESPINS

Având în vedere punctajul obținut de candidatul care s-a prezentat la proba scrisă, acesta a fost declarat respins pentru a participa în data de 12.05.2023 la susținerea interviului conform calendarului de desfășurare a examenului, fiind declarat respins la examen.

Comisia de examen:

Paziuc Lucian-Constantin – medic primar psihiatrie – președinte

Iulia Dedu – Responsabil Regional cu Acreditarea zona Nord-Est – membru

Mihali Gavril – medic primar dermatovenerologie – membru

Secretarul comisiei de examen:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal