2023-11-27 Registrator medical debutant

A N U N Ț

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 și OMS nr. 1470/2011, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: registrator medical debutant (M)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant,

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: compartiment evaluare și statistică

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii:- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;

            – diplomă de bacalaureat;

– cunoștințe de utilizare a calculatorului.

Vechimea: fără vechime în specialitate.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar în original;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii- original.
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, în original;
i) curriculum vitae, model comun european;
j) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în valoare de 150 lei.

Se acceptă numai dosarele complete cu toate documentele solicitate în prezentul anunț.

Nu se admit completări, iar dosarele incomplete vor fi respinse.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Concursul cuprinde 3 probe, astfel:

  • Proba scrisă;
  • Proba practică;
  • Proba interviu.

 

Calendarul desfășurării concursului:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 02.11.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, județul Suceava. 16.11.2023, ora 15.00
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs   20.11.2023, ora 15.00
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (se afișează cu mențiunea „admis” sau „respins”)   21.11.2023, până la ora 10.00
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției  dosarelor. Candidații nemulțumiți pot depune contestație la compartimentul RUNOS  21.11.2023, până la ora 15.00
6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor     22.11.2023, până la ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 27.11.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.11.2023 până la ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise   29.112023, până la ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.112023, până la ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 04.12.2023, ora 9.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 04.12.2023, până la ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 05.12.2023 până la ora 10.00
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.12.2023 până la ora 13.00
15. Susţinerea interviului 05.12.2023 ora 13.30
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.12.2023 până la ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul RUNOS 07.12.2023 până la ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.11.2023 până la ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 08.12.2023 până la ora 10.00

BIBLIOGRAFIA-

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant cu normă întreagă de registrator medical debutant (M)

BIBLIOGRAFIA:

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul VIII-Asigurările sociale de sănătate, cap. II-Asiguraţii, Secţiunea 1– Persoanele asigurate);
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate );
ORDIN  1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat cu modificările și completările ulterioare;
ORDIN 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi actualizat cu modificările și completările ulterioare;
ORDIN 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului, actualizat;
ORDIN 1490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;
ORDIN 1100 din 14 octombrie 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;
ORDIN 516/2023 din 30 iunie 2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea;
OUG Nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
Editare text Microsoft word – formatare text; lucru cu text şi elemente grafice;
Calcul tabelar Microsoft excel – manipulare, sortare, conversie volum mare de date.

Notă: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior menționate

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant cu normă întreagă de registrator medical debutant (M)    

Asigurările sociale de sănătate .Persoanele asigurate
Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate
Persoanele asigurate-dovada calității de asigurat
Elementele principale care stau la baza completării corecte și complete a Foilor de Observație Clinică Generală pentru spitalizarea continuă, respectiv Fișa de spitalizare de zi
Setul minim de date la nivel de pacient
Sistem informațional al spitalelor
Metodologia de calcul al indicatorilor de performanță și calitate ai managementului spitalului
Elementele constitutive ale decontului de cheltuieli care se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite
Modalitatea de acordare a concediilor medicale, în funcție de anumite criterii
Noțiuni de bază ale pachetului Microsoft Office

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: spcm.ro, persoană de contact: Oanea Mihaela funcția economist, având numărul de telefon 0230/314431.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


Situația privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 27.11.2023 ora 10.00 pentru ocuparea postului de registrator medical debutant (M) la compartimentul evaluare și statistică din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, normă întreagă –

Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidați:

Nr. crt.

Numărul și data dosarului de înscriere depus de candidat

Funcția solicitată

1. Nr.2690/09.11.2023 Registrator medical debutant
2. Nr. 2723/14.11.2023 Registrator medical debutant
3. Nr.2725/14.11.2023 Registrator medical debutant
4. Nr. 2746/16.11.2023 Registrator medical debutant

În urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs, membrii comisiei de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numărul și data dosarului de înscriere depus de candidat Rezultatul selecției dosarului

Observații

1. Nr.2690/09.11.2023 ADMIS
2. Nr. 2723/14.11.2023 ADMIS
3. Nr.2725/14.11.2023 ADMIS
4. Nr. 2746/16.11.2023 RESPINS Lipsă certificat de integritate comportamentală

COMISIA DE CONCURS


Afișat astăzi 28.11.2023 ora 09.30

 PROCES VERBAL

 pentru proba scrisă din data de 27.11.2023, ora 10ºº la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, unui post de registrator medical debutant (M) la compartimentul evaluare și statistică din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 La proba scrisă s-au obținut următoarele rezultate:

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE FUNCȚA STRUCTURA REZULTAT PROBA SCRISĂ ADMIS/ RESPINS
1 Nr.2725/14.11.2023 Registrator medical debutant (M) Compartimentul evaluare și statistică 95 ADMIS
2 Nr. 2723/14.11.2023 Registrator medical debutant (M) Compartimentul evaluare și statistică 80 ADMIS
3 Nr.2690/09.11.2023 Registrator medical debutant (M) Compartimentul evaluare și statistică 35 RESPINS

Candidații declarați admiși la proba scrisă pot participa în data de 04.12.2023 la susținerea probei practice, conform calendarului de desfășurare a concursului.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de concurs: