Noiembrie 2023 – Medic Șef Secție, specialitatea Psihiatrie

Nr.  2384  din 09.10.2023

AVIZAT,
COLEGIUL  MEDICILOR  SUCEAVA

 ANUNȚ

            Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în strada Trandafirilor, nr. 2, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de medic șef de secție, specialitatea psihiatrie, la secția de psihiatrie, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1406/2006, actualizat, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;
b) copia xerox a diplomei de studii;
c) adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la normele menționate;
e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificatul privind starea de sănătate;
h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;
    h1) în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din OMS nr. 1406/2006, un document, certificat de grefă, emis de instanţa judecătorească competentă, din care să reiasă existenţa pe rolul instanţei a unui litigiu cu privire la sancţiunea aplicată;
i) copia xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanța de plată a taxei de concurs;
m) certificat de integritate comportamentală valabil (conform Legii nr. 118/2019).

Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la casieria unității.
Candidații au obligația de a prezenta, la înscriere, actele în original pentru cele depuse în copie.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă (medici specialiști sau medici primari), specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de către unitățile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani, în condițiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) din OMSP nr. 1406/2006 nu pot participa la concursul sau la examenul pentru ocuparea funcției de șef de secție.

Persoanele care au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare, nu pot participa la concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de șef de secție.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:

 1. interviu – susținerea proiectului de management;
 2. probă scrisă;
 3. probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține în fața comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  în termen de 15 zile de la data publicării anunțului în ,,Viața Medicală”.
Concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea anunțului în ,,Viața Medicală”, fără a depăși  90 de zile de la publicarea anunțului.
Menționăm că postul de medic șef de secție, specialitatea psihiatrie, este post unic și nu intră sub incidența O.U.G. nr. 34/2023. Precizăm că ne încadrăm în numărul maxim de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru  anul 2023.
Relații suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului  se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon 0230/314431, compartimentul RUNOS, și pe site-ul acesteia: www.spcm.ro .

MANAGER,
Dr. Zbranca Cristina-Luana

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Rusu-Samson Aurora

COMPARTIMENTUL JURIDIC,
Jr. Piticari Angello-Luigi

COMPARTIMENT RUNOS,
Ec. Oanea Mihaela


NR.2504 /20.10.2023

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE ŞEF SECŢIE SPECIALITATEA PSIHIATRIE

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – TITLUL VII Spitalele;
 2. Hotărârea Guvernului  521 din 26 mai 2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
 3. ORDIN M.S. Nr. 1068/627/2021 din 29 iunie privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;
 4. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 5. Ordinul M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile sanitar publice, din sectorul sanitar;
 6. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 7. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 8. Ordinul M.S.P. nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public;
 9. Ordinul M.S.P. nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 10. Ordinul M.S.P 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 11. Ordinul M.S. nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor;
 12. Ordinul M.S.P. nr. 1782/2006 şi CNAS nr. 576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi;
 13. Legea nr. 487/2002 legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice;
 14. Ordinul M.S. 488/2016 din 15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 15. Ordinul M.S. nr. 1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească;
 16. Ordinul M.S. nr. 1096/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
 17. Ordinul 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 18. Ordinul M.S.P Nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
 19. Ordinul M.S.P. Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului;
 20. Ordinul M.S.P. Nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
 21. Ordinul M.S 3626/2022 din 29 noiembrie 2022 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen;
 22. Ordinul M.S. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă;
 23. Ordinul M.S. 3670/2022 din 6 decembrie 2022 privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice
 24. ORDINUL Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

Notă: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior menționate

TEME -CADRU PROIECT SPECIALITATE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE ŞEF SPECIALITATEA PSIHIATRIE

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA STRUCTURII ȘI ORGANIZĂRII SECȚIEI
  – evaluarea relației dintre structurile secției și serviciile furnizate

  – propuneri de îmbunătățire a structurii și organizării  secției.
 1. GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE A SECȚIEI
  – tipuri de servicii medicale acordate pacienților

  – eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanță.
 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE ÎN CADRUL SECȚIEI
  – focalizarea pe necesitățile/așteptările pacientului

  – acțiuni de îmbunătățire a îngrijirii și serviciilor.
 1. EVALUAREA SECȚIEI PE BAZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ DE UTILIZARE A SERVICIILOR
  – utilizarea rațională a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale

  – metode de creștere a performanței secției.
 1. CONTROLUL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE ÎN CADRUL SECȚIEI
  – identificarea factorilor de risc

  – măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.
 1. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII MEDICALE ÎN SECȚIE PE PRINCIPIUL COMPETENȚEI, EFICIENȚEI ȘI EFICACITĂȚII
  – evaluarea  activității medicale a secției

  – măsuri de eficiență și eficacitate a sistemului de îngrijiri.
 1. IMPLEMENTAREA PROTOCOALELOR DE PRACTICĂ MEDICALĂ ÎN SECȚIE
  – implicarea echipei medicale

  – metode de aplicare a protocoalelor de practică medicală.
 1. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VEITURI ȘI CHELTUIELI ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII SECȚIEI
  – fundamentarea activităților

  – propuneri de eficientizare a costurilor pe secție.

Structura proiectului de  management

– Descrierea situaţiei actuale a spitalului
– Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi  şi ameninţări
– Identificarea problemelor critice
– Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
– Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată
– Scop
– Obiective-indicatori
– Activităţi
– Definire
– Încadrarea în timp-grafic Gantt
– Resurse necesare-umane, materiale, financiare,
– Responsabilităţi
– Rezultate aşteptate
– Monitorizare-indicatori
– Evaluare-indicatori.
Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Relaţii suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului  se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon 0230/314431, compartimentul RUNOS, și pe site-ul acesteia: www.spcm.ro .

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


Nr. 2504 din 20.10.2023

ANUNȚ

Urmare apariției anunțului pentru scoaterea la concurs a funcției vacante de medic șef secție, specialitatea psihiatrie, la secția de psihiatrie în „Viața Medicală“ nr. 42/20.10.2023, dorim să vă informăm că dosarele de concurs se depun la sediul spitalului, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în „Viața Medicală“, respectiv până în data de 06.11.2023, ora 11.00.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:

1. INTERVIUL- susținerea proiectului de management care să permită evaluarea capacității manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din comitetul director al unității sanitare publice. Interviul va avea loc în data de 28.11.2023 ora 9.00.
Susținerea proiectului de management permite evaluarea capacității manageriale a candidatului și are următoarele caracteristici:
a) este obligatoriu;
b) se susține la nivelul unității care a publicat funcția la concurs;
c) este eliminatoriu;
d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minimum 50 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui  contracandidat.

2. PROBA SCRISĂ – constă în alegerea prin tragere la sorți a 10 titluri din tematica anunțată prin publicația de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte din legislația sanitară, și are următoarele caracteristici:
a) este obligatorie;
b) este secretă;
c) este eliminatorie;
d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind notat între 0 – 10 puncte, conform baremului întocmit de comisia de examinare înainte de începerea corectării, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat. Proba scrisă va avea loc în data de 28.11.2023 ora 11.00.
3. PROBA CLINICĂ sau proba practică pentru medici se susține în fața comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. În cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte. Proba clinică sau proba practică va avea loc în data de 28.11.2023 ora 15.00.

Calendarul desfășurării concursului:

Data publicării anunțului în săptămânalul „Viața Medicală „și pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 20.10.2023
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 06.11.2023 ora 11ºº
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 06.11.2023 ora 15ºº
Data completării dosarelor respinse 13.11.2023 ora 15ºº
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor. Contestațiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică, respectiv Primăria Câmpulung Moldovenesc, în termen de 24 de ore de la data afișării. 14.11.2023 ora 15ºº
Data afișării rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor 17.11.2023 ora 15ºº
Data desfășurării concursului/examenului

Interviul

Proba scrisă

Proba clinică sau proba practică

28.11.2023 ora 09ºº

28.11.2023 ora 11ºº

28.11.2023 ora 15ºº

Data afișării rezultatului concursului 29.11.2023 ora 15ºº
Depunerea contestațiilor 04.12.2023 ora 10ºº
Data afișării rezultatelor contestațiilor 05.12.2023 ora 10ºº
Data finalizării concursului 06.12.2023  

Probele concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu se susțin în ordinea prevăzută la art. 20 din Ordinul MS nr. 1406/2006,  fiecare probă fiind eliminatorie dacă nu se obține punctajul minim de promovare.

Candidații care nu au obținut punctajul minim de promovare vor fi declarați respinși și nu vor continua concursul.

În urma susținerii tuturor probelor vor fi declarați promovați candidații care au realizat un punctaj minim de 200 de puncte.

Clasificarea candidaților promovați se întocmește pentru fiecare funcție publicată și pentru care s-a candidat, ocuparea funcției respective făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

Candidații reușiți la concurs, care nu ocupă funcția în termen de 15 zile, pierd dreptul câștigat prin concurs. În cazul în care neprezentarea se datorează unor situații obiective (probleme de sănătate, cursuri-stagii în străinătate, deces în familie etc.), unitatea poate prelungi termenul de prezentare cu 15 zile.

În cazul neocupării funcției în situațiile prevăzute la alin. (1) art. 12 din OMS 1406/2006, va fi declarat admis următorul candidat din lista de clasificare a candidaților promovați.

 La punctajele obținute în urma promovării probelor prevăzute la art. 20 din Ordinul 1406/2006 se va adăuga un punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice, pe baza documentelor depuse de candidați la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme.

După desfășurarea tuturor probelor vor fi declarați promovați candidații care au obținut minimum 200 de puncte.

După întocmirea clasificației, conform înscrierii candidaților pe funcții, se stabilesc candidații care vor ocupa funcțiile pentru care au fost declarați reușiți, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Relații suplimentare, bibliografia și alte mențiuni referitoare la organizarea concursului  se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon 0230/314431, compartimentul RUNOS, și pe site-ul acestuia: www.spcm.ro .

MANAGER,
DR. ZBRANCA CRISTINA-LUANA


Nr.  2668 din 06.11.2023

 

RAPORT  FINAL

pentru concursul/examenul din data de 28.11.2023 în  vederea ocupării funcției de medic șef secție, specialitatea psihiatrie, la secția de psihiatrie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006- republicată,  deoarece până la data de 06.11.2023 ora 11ºº, data limită de depunere a dosarelor pentru examen/concurs, nu s-a înregistrat niciun dosar în vederea participării, Compartimentul RUNOS și Compartimentul juridic vor face demersurile legale necesare pentru ocupare temporară a funcţiei menţionate mai sus, cu delegaţie pentru o perioadă de 6 luni sau până la ocuparea prin concurs a funcției respective.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA