2023, octombrie: manager, persoană fizică

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Nr. 1988 /29.08.2023

 

Anunț

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

ORGANIZEAZĂ

CONCURS

 

pentru ocuparea funcției contractuale vacante de manager, persoană fizică, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului de organizare şi desfăşurare  a concursului aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 78 din 27.02.2019 și Ordinul M.S. nr. 1520/2016.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, din str. Trandafirilor, nr.2, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava şi va consta în două etape:

 • Etapa eliminatorie de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs – în data de 19.10.2023, ora. 11.00;
 • Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, pe baza bibliografiei /temelor-cadru – în data de 31.10.2023, ora 11.00.

La concurs  se  poate  înscrie   orice  persoană  fizică  care îndeplineşte  cumulativ   următoarele condiţii:

a) cunosc limba romană, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 Dosarul de înscriere se depune la Sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc din str. Trandafirilor, nr.2 , loc. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, între orele 8-16, până la data de 18.10.2023, ora 11.00.

Dosarul de înscriere trebuie  să conţină  în  principal următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordinul nr. 1520/2016 ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 12.09.2023 ora 11ºº  sub îndrumarea managerului spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia și structura proiectului de management sunt afișate la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, pe pagina de internet a spitalului www.spcm.ro și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc https://www.campulungmoldovenesc.ro/

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa până pe data de, 27.10.2023, ora 11.00, prin transmiterea unui e-mail la adresa office@spcm.ro, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.  Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

 Calendarul desfăşurării concursului :

Publicarea anunțului de concurs 07.09.2023
Data propusă pentru efectuarea vizitei în spital a candidaților interesați 12.09.2023 ora 11.00

 

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 18.10.2023 ora 11.00
  Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor dau declaraţii de imparţialitate și confidenţialitate 19.10.2023 –  23.10.2023
Data limită publicare proiect management 25.10.2023 ora 11.00
Data selecţiei dosarelor 19.10.2023 ora 11.00
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor. Comisia de concurs face public rezultatul analizei verificării dosarelor depuse (admis/respins) 19.10.2023 ora 14.00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor 20.10.2023 ora 14.00
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 23.10.2023 ora 14.00
Data susţinerii publice a proiectului  31.10.2023 ora 11.00
Dată afişării rezultatelor finale 01.11.2023 ora 14.00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final 02.11.2023 ora 14.00
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final și publicarea rezultatului final al concursului 03.11.2023 ora 14.00

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de manager spital-persoană fizică a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 1. Domeniu legislativ:
 2. Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII Spitalele
 3. Hotărârea Guvernului  521 din 26 mai 2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
 4. Ordinul 1857/441 din 30 mai 2023 – Partea I privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
 5. Hotărârea Guvernului  248 din 22 martie 2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru prelungirea unor termene
 6. OMS nr. 39/ 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
 7. OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare
 8. OMS nr. 1384 /2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public cu modificările și completările ulterioare
 9. Legea nr. 46 /2003 – Legea drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare
 10. OMS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 cu modificările și completările ulterioare
 11. OMS nr. 1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 12. Hotărârea Guvernului   1425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 13. Ordin 1374 din 5 decembrie 2016 pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public
 14. OMS nr. 921 /2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public
 15. Ordin nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar cu modificările și completările ulterioare
 16. Legea nr. 273 /2006 privind finanţele publice, locale cu modificările și completările ulterioare
 17. OMFP nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările și completările ulterioare
 18. Legea nr. 53 /2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare
 19. Legea nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 20. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 21. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare
 22. Ordin 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare
 23. Ordin nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă
 24. Ordin 323/2011 aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă cu modificările și completările ulterioare
 25. Ordinul Secretariatului General al Guvernului  600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 26. OMS 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

II . Domeniul managementului sanitar

 1. Managementul spitalului  – Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar , București 2012

TEME CADRU

       Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 1. planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. managementul resurselor umane;
 5. performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Structura proiectului de  management

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate
 6. a) Scop
 7. b) Obiective
 8. c) Activităţi:

-definire

-încadrare în timp- grafic Gantt

– resurse necesare- umane, materiale, financiare

– responsabilităţi

d) Rezultate aşteptate
e) Indicatori-evaluare, monitorizare
f) Cunoaşterea legislaţiei relevante

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0230/314431 de luni până vineri 08.00 -16.00.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PREŞEDINTE
ALVIRESCU IOANA-TATIANA


Nr. 2482       din 19.10.2023

ANUNȚ

 Conform calendarului desfășurării examenului în vederea ocupării funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, comisia de examinare s-a întrunit în data de 19.10.2023, ora 11.00, în vederea validării dosarului de înscriere, consemnând următoarele:

Nr. crt. Cod unic de identificare Rezultat selecție dosar
1. 2437/16.10.2023 ADMIS

Președinte,
Alvirescu Ioana-Tatiana


Proiectul de management al candidatului inscris la concurs: descarca aici


Nr. 2599   din  31.10.2023

PROCES VERBAL                   

privind rezultatele în urma desfășurării examenului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

         

Nr. crt. Cod unic de identificare Notă evaluare proiect de management Notă evaluare abilități manageriale Nota finală Rezultat final
1. 2437/16.10.2023 10 9,96 9,98 ADMIS

 

Președinte,
Alvirescu Ioana-Tatiana ____________________