2024-05 Medic Specialist Psihiatrie Pediatrică

AVIZAT,
COLEGIUL  MEDICILOR  SUCEAVA

Nr. 870/01.04.2024                                   

 

ANUNȚ CONCURS

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Trandafirilor, numărul 2, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unui contractual vacant în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/ 2023 coroborat cu H.G. nr. 1336 din 28.10.2022 și OMS nr. 1470/2011, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist –specialitatea psihiatrie pediatrică (S)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, cu normă întreagă, -POST UNIC

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • La concurs pot participa medici cu drept de liberă practică, specialiști în specialitatea psihiatrie pediatrică;
 • Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină şi Certificat de medic specialist psihiatrie pediatrică;
 • Certificat de membru la Colegiul Medicilor, însoţit de avizul de exercitare a profesiei, în termen;
 • Poliţă asigurare de răspundere civilă profesională, în termen.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente :

a) formularul de înscriere la concurs în care se menționează postul pentru care dorește să candideze (conform anexei 2 din H.G.1336/2022);

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist, conform cerințelor postului;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul menționat;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european;

l) copie după Carnetul de Muncă sau adeverințe din care să reiasă vechimea în muncă și în specialitate;

m) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în valoare de 150 lei și se va achita la sediul spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap  se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul constă în următoarele etape:

a) selecţia dosarelor de înscriere (proba A) şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul 166/2023;

b) proba scrisă (proba B);

c) proba clinic sau practică (proba C).

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se organizează conform calendarului următor:

11.04.2024-24.04.2024

09:00-15:00

Perioada de depunere dosare de concurs
25.04.2024 Selecţia dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin
25.04.2024 ora: 15:00 Termen afişare rezultate selecţie dosare
26.04.2024 ora: 12:00 Termen depunere contestaţii selecţie dosare
29.04.2024 ora: 15:00 Termen afişare rezultate contestaţii selecţie dosare
09.05.2024 ora:10:00 Proba scrisă
09.05.2024 ora: 15:00 Termen afişare rezultate proba scrisă
10.05.2024 ora: 12:00 Termen depunere contestaţii proba scrisă
13.05.2024 ora: 15:00 Termen afişare rezultate contestaţii proba scrisă
14.05.2024 ora:10:00 Proba clinică sau practică
15.05.2024 ora: 15:00 Termen afişare rezultate proba clinică sau practică
16.05.2024 ora:12:00 Termen depunere contestaţii proba clinică sau practică
17.05.2024 ora: 15:00 Termen afişare rezultate contestaţii proba clinică sau practică
20.05.2023 ora:15:00 Afişare rezultate finale concurs

 

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc din str. Trandafirilor, nr. 2 .

Concursul se organizează în maximum 30 de zile de la data publicării anunțului.

Menţionăm că unitatea noastră se încadrează în cheltuielile de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024.

Toate comunicările se vor face pe site-ul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafirilor nr.2, telefon: 0230/314431.

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE CONCURS MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE PEDIATRICĂ DIN 09.05.2024 ORA 10.00

 1. Clasificarea moderna a tulburărilor psihice ale copilului si adolescentului ICD- 10, DSM-V (13, 14)
 2. Noţiuni de neuroanatomie si neurofiziologie cerebrala ( 1, 12)
 3. Neuromediatori si neuroreceptori cerebrali (2)
 4. Dezvoltarea psihomotorie a copilului si adolescentului (1,5)
 5. Suferinţa cerebrala pre-, peri-si postnatala si consecinţele sale in plan psihopatologic (1, 5,8, 17, 18)
 6. Noţiuni de genetica psihiatrica (1.3)
 7. Senzaţii, percepţii, reprezentări si tulburările lor (7)
 8. Atentia si tulburările de atentie (7)
 9. Memoria si tulburările de memorie (7)
 10. Gândirea si tulburările de gândire (7)
 11. Limbaj si comunicare, tulburările de vorbire, limbaj si comunicare (7)
 12. Imaginaţia si tulburările imaginaţiei (7)
 13. Procesele afective si tulburările lor (7)
 14. Voinţa si tulburările proceselor volitionale (7)
 15. Conduite pulsionale si tulburările lor (7)
 16. Activitatea si tulburările activitatii motorii si comportamentului expresiv (7)
 17. Constiinta si tulburările de constiinta (7)
 18. Temperament, caracter si personalitate. Tulburările de conduita sau comportament social (l, 7. 8)
 19. Sindroame psihopatologice (7)
 20. Sindroame neurologice: sindroame corticale, sindroame de neuron motor central si periferic, sindroame extrapiramidale, sindromul talamic si hipotalamic, sindroame de trunchi cerebral, sindromul cerebelos, sindromul medular, sindromul vestibular, sindromul de hipertensiune intracraniana, sindroame senzitive si senzoriale, sindromulmiopatic si miastenic, sindromul meningeal (5, 8, 17)
 21. Întârzierile mintale (1,3, 13, 14)
 22. Schizofrenia si tulburările schizotipale (1, 3. 13, 14)
 23. Tulburările schizoafective (3, 13, 14)
 24. Tulburările afective mono-si bipolare (1, 3, 13, 14)
 25. Tulburările de personalitate (1,3,13, 14)
 26. Tulburările pervazive ale dezvoltării (1, 13, 14)
 27. Tulburările specifice ale dezvoltării vorbirii si limbajului (1, 13, 14)
 28. Tulburări specifice ale dezvoltării achiziilor şcolare (1, 13, 14)
 29. Tulburări specifice ale dezvoltării motorii (1, 13, 14)
 30. Tulburările conduitei alimentare la copil si adolescent (1,13, 14)
 31. Enurezisul si encoprezisul (1, 13, 14)
 32. Ticurile si tulburarea Gillcs de laTourette (1,13, 14)
 33. Balbismul (1, 13, 14)
 34. Tulburarea hiperchinetica (1. 13, 14)
 35. Somnul si tulburările de somn (5, 13,14. 16)
 36. Tulburări ale dezvoltării si identității sexuale (3, 11. 13, 14)
 37. Tulburările de conduita si delincventa infanto-juvenila (1, 13,14)
 38. Depresia si tulburările depresive la copil si adolescent (1, 13, 14)
 39. Tulburările anxioase la copil si adolescent (1, 13, 14)
 40. Tulburările fobice la copil si adolescent (1, 13, 14)
 41. Tulburările obsesive si compulsive la copil si adolescent (1, 13, 14)
 42. Tulburările conversive si disociative la copil si adolescent (1, 13, 14)
 43. Manifestări psihopatologice secundare consumului de substanțe psiho – active (1,3, 11,13, 14, 19,21)
 44. Manifestări psihopatologice secundare consumului de alcool (1, 3, 11. 13, 14, 19, 21)
 45. Deprinderi si impulsuri patologice (1, 13, 14)
 46. Reacţii la stres si tulburări de adaptare la copil si adolescent (1, 13, 14)
 47. Tulburările psihice de natura infecțioasă la copil si adolescent inclusiv sifilisul si SIDA (3, 5)
 48. Tulburările psihice legate de intoxicaţii la copil si adolescent (5, 18)
 49. Embriopatii, fetopatii si tulburări psihice post suferință obstetricala (1,5, 16, 17, 18)
 50. Tulburări psihice asociate bolilor somatice acute si cronice (3, 5)
 51. Tulburări psihosomatice la copil si adolescent (1,5)
 52. Tulburări psihice asociate bolilor neurologice ale copilului si adolescentului (3, 5, 16)
 53. Tulburări psihice în epilepsia copilului si adolescentului (3, 5, 16)
 54. Tulburări psihice în tumorile cerebrale (3, 5)
 55. Tulburări psihice în traumatismele cranio-cerebrale (3, 5)
 56. Tulburări psihice în endocrinopatii (3, 5)
 57. Comportamentul autoagresiv si suicidul la copil si adolescent (1,5,11)
 58. Cefaleea la copil si adolescent (16, 17)
 59. Manifestari paroxistice cerebrale neepileptice (16, 17)
 60. Stările comatoase (5, 7)
 61. Convulsiile la copil (16, 17)
 62. Principii ale expertizei medico-legale psihiatrice si evaluare a stării de sănătate psihică a copilului și adolescentului (1,3, 11)
 63. Principii ale intervenției preventive în tulburările psihice ale copilului și adolescentului ( 1, 5)
 64. Metode biologice de tratament. Psihofarmacologia (1, 2, 3, 9, 10)
 65. Metode psihologice de tratament. Psihoterapiile, terapiile ocupaționale, educaționale, psihopedagogice, de joc, cognitive (1,5,6)
 66. Consilierea si terapia familiei (1,5.6)
 67. Urgentele psihiatrice. Principii de interventie în criza (1,3, 4,5, 11)

BIBLIOGRAFIE

 1. Dobrescu I. – Manual de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului, ed a 11-a,

Ed. TolalPublishing. 2016

 1. Dobrescu I. – Actualitati in Psihofarmacologia Copilului si Adolescentului, Ed.Almateea, 2004
 2. Prelipceanu D. – Psihiatrie Clinica. Ed Medicala 2013
 3. Nica-Udangiu L., Prelipceanu D.. Mihailescu R. – Ghid de urgent in psihiatrie, EdScripta 2000
 4. Milea S., Meila P. -Tratat de pediatrie vol.6, Ed. Medicală 1988
 5. Oancea C. -Tehnici de siătuire/consiliere, Buc. 2002
 6. Predescu V. -Psihiatrie vol.l, Ed. Med., 1989
 7. Predescu V. -Psihiatrie vol.2, Ed. Med., 1998
 8. Stahl S.M. – Psihofarmacologie. Ghidul prescriptorului, Ed. Medicala Callisto, 2012
 9. Kaplan&Sadock -Terapie medicamentoasă în psihiatrie, Ed. Med. Callistro, 2002
 10. Sadock B, Sadock V., Kaplan&Sadock -Manual de buzunar de psihiatrie clinică, ed. a3-a, Lippicot Williams&Wilkins Ed. Med., 2001
 11. Young P. – Neuroanatomie generală şi clinică, Lippicot Williams&Wilkins, Ed.Callisto 2000. 1997
 12. American Psychiatric Publishing – DSM V Manual de Diagnosticare si Clasificare Statistica a Tulburărilor Mintale, Ed. Medicala Callisto, 2016
 13. OMS -ÎCD 10 -Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomatologie şi diagnostic clinic, Ed. All Educațional, 1998
 14. Arseni C\. Roman 1. – Atlas Clinic de Electroencefalografie. Ed. Științifică si Enciclopedică București, 1986
 1. Măgureanu S. -Elemente de neurologie pediatrică, Ed. Universitară C.

Davila Buc., 1999

 1. Popescu V.-Neurologie pediatrică voi. 1+2, Ed. Teora, Buc., 2001
 2. Ciofu E. -Tratat de Pediatrie, Ed. Medicală, Buc,. 2001
 3. Prelipceanu D. – Ghid de tratament in abuzul de substante psiho-active, ed. a 2-a, Ed.Infomedica, 2002
 4. Georgescu S.A., Zaharia C. – Radiologie si imagistica medicala, Ed. Universitara“Carol Davila”, Buc., 2003
 5. Felicia I. – Toxicomaniile copiilor si adolescenților, Ed. Medicala Universitara ,,Iuliu Hațieganu’\ Cluj, 2004

MANAGER,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA


Nr. 1123 din 25.04.2024

 REZULTATE SELECȚIE DOSARE
EXAMEN DIN 09.05.2024

Nr. crt. COD IDENTIFICARE CANDIDAT POSTUL PENTRU CARE CONCUREAZĂ DOSAR ADMIS/RESPINS MOTIVUL RESPINGERII
1 1061/18.04.2024 Medic specialist în specialitatea psihiatrie pediatrică la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc ADMIS

Secretar comisie concurs/examen


Afișat astăzi, 09.05.2024, ora 15

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE FUNCȚA STRUCTURA REZULTAT PROBA SCRISĂ ADMIS/ RESPINS
1 Nr. 1061/18.04.2024 Medic specialist specialitatea psihiatrie pediatrică Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 86,12 ADMIS

Având în vedere punctajul obținut de candidatul care s-a prezentat la proba scrisă, acesta a fost declarat admis pentru a participa în data de 14.05.2024 la susținerea probei practice conform calendarului de desfășurare a examenului.

Secretarul comisiei de examen


REZULTATE PROBA PRACTICĂ

Afișat astăzi, 14.05.2024, ora 14

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE FUNCȚA STRUCTURA REZULTAT PROBA PRACTICĂ (C)

 

ADMIS/ RESPINS
1 Nr. 1061/18.04.2024 Medic specialist specialitatea psihiatrie pediatrică Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 100 puncte ADMIS

Secretarul comisiei de examen,


Nr. 1244 DIN 14.05.2024

Afișat astăzi, 14.05.2024, ora 14

 CENTRALIZATOR  NOMINAL  CU REZULTATELE  FINALE

pentru examenul din 09.05.2024 de ocupare a unui post de medic specialist specialitatea psihiatrie pediatrică la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

NR. CRT. COD UNIC DE IDENTIFICARE FUNCȚIA STRUCTURA REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

(PROBA B)

REZULTAT PROBĂ PRACTICĂ (PROBA C) REULTAT EVALUARE ACTIVITATE PROFESIONALĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ (PROBA D) PUNCTAJ FINAL (PROBA B+ PROBA C) REZULTAT EXAMEN
1 Nr.1061/18.04.2024 Medic specialist psihiatrie pediatrică Centrul de Sănătate Mintală 86.12

puncte

100

puncte

17,79

puncte

93,06

puncte

ADMIS

 Secretarul comisiei de examen,