2016-09-07 Economist I A

RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 07.09.2016 pentru

ocuparea unui post vacant de economist I A din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 69 din 12.08.2016, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, interviul şi rezultatul final pentru examenul organizat în data de 07.09.2016, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă Interviul Punctajul final al examenului Rezultatul
1. LUPUŞANSCHI MARIANA Economist I A 100 puncte 100

puncte

100

puncte

ADMIS

 

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarată admisă  doamna Lupuşanschi Mariana în funcţia de economist I A începând cu data de 09.09.2016, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de concurs: 

Dr. Paziuc Petronela               – medic primar psihiatru

Ec. Rusu Samson Aurora        – director financiar-contabil

Ing. Ştefeligă Ovidiu-Marius  – inginer sistem I A

 Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS


PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 31.08.2016 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 31.08.2016 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de economist I A.

Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. LUPUŞANSCHI MARIANA 1807/29.08.2016 Economist I A

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 69 din 12.08.2016, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. LUPUŞANSCHI MARIANA ADMIS

 

Comisia de concurs: 

Dr. Paziuc Petronela               – medic primar psihiatru          – preşedinte

Ec. Rusu Samson Aurora        – director financiar-contabil    – membru

Ing. Ştefeligă Ovidiu-Marius- inginer sistem IA                    – membru

 

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- compartiment RUNOS


În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010, H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist I A şi un post vacant de statistician debutant.

Condiţii  generale de participare la concurs:
1.are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2.cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3.are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4.are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economist I A:
1.nivel studii: diplomă de licenţă;
2.vechimea : 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va desfăşura astfel:
1.proba scrisă va avea loc în data de 07.09.2016-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 pentru postul de economist I A şi pentru postul de statistician debutant;
2.proba practică se va susţine în data de 07.09.2016-ora 13.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2, pentru postul de statistician debutant;
3. interviul se va susţine în data de 07.09.2016, ora 15.00, pentru postul de statistician debutant şi data de08.09.2016-ora 10.00 pentru postul de economist I A, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 30.08.2016, ora 16.00.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 01.09.2016, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;
-copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ( adeverinţa să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) ;
-copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
-curriculum vitae;
-taxă de înscriere concurs 100 ron.
Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 09.09.2016.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 12.09.2016.

Condiţii de desfăşurare a concursului.
Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu pentru postul de statistician debutant şi într-o probă scrisă şi interviu pentru economist I A.
Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.
Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei interviu.
Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică şi interviu, după caz.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

MANAGER,
DR. LUCIAN CONSTANTIN PAZIUC

4

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului vacant de economist I A în cadrul compartimentului achiziţii publice, contractare din data de 07.09.2016

  1. Legea nr. 98/2016, privind  achiziţiile publice ( Monitorul Oficial nr. 390/ 23 mai 2016);
  2.  H.G. nr. 395/2016 ( Monitorul Oficial nr. 423/06.06.2016), privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

Ordinul nr. 1792/2002, privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

  1.  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice – actualizată;
  2. Legea nr. 95/2006- privind reforma în domeniul sănătăţii- Titlul VII –Spitalele.