2016-08-22 Infirmieră

RAPORT FINAL

Al examenului organizat în data de 22.08.2016 pentru

ocuparea unui post vacant de infirmieră din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 65 din 21.07.2016, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, interviul şi rezultatul final pentru examenul organizat în data de 22.08.2016, astfel:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă Proba practică Interviul Punctajul final al examenului

Rezultatul

1.

LEHACI MARIA LOREDANA infirmieră 100 puncte 100

puncte

85

puncte

95

puncte

admis

Comisia de concurs:                                                                                                                        

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- manager                                 – preşedinte

Dr. Paziuc Petronela – medic primar psihiatru                       – membru

As. Vaideş Alexandru – asistent medical principal                 – membru

 

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela – RUNOS


În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010, H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de infirmieră.

Condiţii  generale de participare la concurs:

1.are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2.cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3.are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4.are 2capacitate deplină de exerciţiu;

  1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  2. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  3. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1.nivel studii: şcoală generală;

2.vechimea : fără vechime.

Concursul se va desfăşura astfel:

1.proba scrisă va avea loc în data de 22.08.2016-ora 10.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;

2.proba practică va avea loc în data de 22.08.2016-ora 13.30 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;

  1. interviul va avea loc în dara de 22.08.2016-ora 14.30 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.08.2016, ora 16.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 16.08.2016, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;

-copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

-cazierul judiciar;

-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ( adeverinţa să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) ;

-copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

-curriculum vitae;

-taxă de înscriere concurs 100 ron.

Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 24.08.2016.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 25.08.2016.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei interviu.

Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică şi interviu, după caz.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

 

MANAGER,

LUCIAN CONSTANTIN PAZIUC


BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS  INFIRMIERĂ

DIN DATA DE 22.08.2016

  1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Ordinul M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Ordinul S nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind  curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;
  4. Ordinul M.S 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor nosocomiale.

Relaţii suplimentare şi alte menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziţie la sediul unităţii sau la telefon 0230/314431- Compartimentul R.U.N.O.S.

 

MANAGER,

LUCIAN CONSTANTIN PAZIUC


PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 12.08.2016 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 12.08.2016 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post vacant în statul de funcţii de infirmieră.

Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Data de înscriere Funcţia solicitată
1. LEHACI MARIA LOREDANA 05.08.2016 infirmieră

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 65 din 21.07.2016, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. LEHACI MARIA LOREDANA ADMIS

 

Comisia de concurs: 

                                                                                                                        Semnătura:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- manager                                 – preşedinte

Dr. Paziuc Petronela              -medic primar psihiatru           -membru

As. Vaideş Alexandru                        – asistent medical principal      -membru

 

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela – compartiment RUNOS