5 mai 2019 – Manager spital – Persoană fizică

Nr. 1339   din  06.05.2019

PROCES VERBAL

privind rezultatele în urma desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Încheiat astăzi 06.05.2019

          Comisia de concurs numită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 06.03.2019 s-a întrunit astăzi 06.05.2019, ora 11ºº, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc în vederea desfășurării probei de susținere publică și evaluarea a proiectului de management pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

La concurs a participat unicul candidat, respectiv, d-na dr. ZBRANCA CRISTINA-LUANA.

Candidata a susținut 30 minute, în plenul comisiei de concurs, proiectul de management cu tema “ Îmbunătățirea calității actului medical în cadrul spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc”.

După susținerea acesuia, membrii comisiei de concurs au adresat întrebări candidatei pentru evaluarea proiectului de management și pentru evaluarea abilităților manageriale.

Pentru evaluarea candidatei s-au utilizat criteriile prevăzute în anexa nr. 1 privind modelul –cadru de grilă de evaluare a proiectului de management și Anexa nr. 2 privind evaluarea abilităților manageriale, prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte: d-na  Florescu Iuliana Georgeta
Membri:     d-na Bosancu Firuța
d-na Balan Marina-Dana
Secretar:     d-na Oanea Mihaela                                                                             

În urma susținerii și evaluării proiectului de management candidata a fost notată după cum urmează:

Nr. crt. Nume și prenume membru comisie concurs Notă evaluare proiect de management Notă evaluare abilități manageriale Media notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs Nota finală
1. Florescu Iuliana Georgeta 9,80 9,75 9,78 9,79
2. Bosancu Firuța 9,80 9,78 9,79
3. Balan Marina Dana 9,80 9,80 9,80

 

Ca urmare a notei finale obținute, d-na dr. ZBRANCA CRISTINA-LUANA a fost declarată ADMISĂ.

Rezultatele finale ale concursului  vor fi afișate la sediul spitalului în data de 07.05.2019, ora 14ºº, și vor fi  publicate concomitent pe pagina de internet a spitalului în data de 07.05.2019, ora 14ºº.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte: d-na  Florescu Iuliana Georgeta
Membri:     d-na Bosancu Firuța
d-na Balan Marina-Dana
Secretar:     d-na Oanea Mihaela     


Plan de management – Dr. Zbranca Cristina-Luana, format PDF: descarcă aici


Nr. 1259/23.04.2019

ANUNȚ

 Conform calendarului desfășurării concursului în vederea ocupării funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, comisia de examinare s-a întrunit în data de 23.04.2019, ora 11.00, în vederea validării dosarului de înscriere, consemnând următoarele:

Nr. crt.

Nume și prenume Rezultat selecție dosar
1. ZBRANCA CRISTINA-LUANA ADMIS

Comisia de examinare:

Președinte: d-na  Florescu Iuliana Georgeta
Membri: d-na Bosancu Firuța, d-na Balan Marina-Dana
Secretar: d-na Oanea Mihaela


Nr.   912  din 14.03.2019

A N U N Ţ

Consiliul de Administrație   al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc
ORGANIZEAZĂ
CONCURS
PENTRU  OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER SPITAL PERSOANĂ FIZICĂ

 

            Organizarea concursului se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare  a concursului pentru ocuparea  funcției de manager persoană fizică  aprobat prin Dispoziția Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 78 din 27.02.2019

            Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc din str. Trandafirilor, nr.2, Loc. Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava şi va consta în două etape:

 • Etapa eliminatorie de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în data de 23.04.2019, ora. 11
 • Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, pe baza bibliografiei /temelor-cadru – în data de  06.05.2019, ora 11

LA CONCURS SE POATE ÎNSCRIE ORICE PERSOANĂ FIZICĂ CARE ÎNDEPLINEȘTE CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIȚII:

a) cunosc limba romană, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere  se depune la Sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc din str. Trandafirilor, nr.2 , loc. Câmpulung Moldovenesc, jud Suceava, între orele 8-16,   până la data de 22.04.2019 ora 11ºº.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE  SĂ CONȚINĂ  ÎN  PRINCIPAL URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licența sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 26.03.2019 ora 10ºº și în data de 02.04.2019 ora 10ºº, sub îndrumarea managerului interimar al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia și structura proiectului de management sunt afișate la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, pe pagina de internet a spitalului https://www.spcm.ro/ și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc https://www.campulungmoldovenesc.ro/

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa până pe data de 03.05.2019, ora 11 prin transmiterea unui e-mail la adresa office@spcm.ro, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.  Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0230/314431 de luni până vineri 08ºº -16ºº.

 PREŞEDINTE  CONSILIU  DE ADMINISTRAŢIE,
FLORESCU IULIANA


BIBLIOGRAFIA
Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de manager spital-persoană fizică a
Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

I.Domeniu legislativ:
1. Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII Spitalele
2. Hotărârea Guvernului  140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare
3. OMS nr.39/ 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
4. OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare
5. OMS nr. 1384 /2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public cu modificările și completările ulterioare
6. Legea nr. 46 /2003 – Legea drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare
7. OMS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
8. OMS nr. 1101 /2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
9. Hotărârea Guvernului    1425 /2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
10. OMS nr.1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi
11. OMS nr. 921 /2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public
12. OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare
13. 
Legea nr. 273 /2006, privind finanţele publice, locale cu modificările și completările ulterioare
14. OMFP nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările și completările ulterioare
15. Legea nr. 53 /2003, Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare
16. Legea nr. 98 /2016, privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
17. Hotărârea nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
18. Ordonanța Guvernului 119/1999  privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, cu modificările și completările ulterioare
19. Ordinul Secretariatului General al Guvernului  600/2018privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
20. OMS 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

II . Domeniul managementului sanitar
– Managementul spitalului  – Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar , București 2012


TEME CADRU

       Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 1. planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. managementul resurselor umane;
 5. performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Structura proiectului de  management

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate
  a) Scop
  b) Obiective
  c) Activităţi:

-definire
-încadrare în timp- grafic Gantt
– resurse necesare- umane, materiale, financiare
– responsabilităţi

d) Rezultate aşteptate
e) Indicatori-evaluare, monitorizare
f) Cunoaşterea legislaţiei relevante

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

PREŞEDINTE  CONSILIU  DE ADMINISTRAŢIE,
FLORESCU IULIANA


Anunțul în format original PDF, semnat, aici: