2016-12-19 Statistician debutant

 

Nr. 2779   DIN 20.12.2016

RAPORT FINAL

Al concursului organizat în data de 19.12.2016 pentru

ocuparea unui post vacant de statistician debutant din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 87 din 16.11.2016, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, interviul şi rezultatul final pentru concursul organizat în data de 19.12.2016, astfel:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă Proba practică Interviul Punctajul final al concursului Rezultatul

1.

VARVAROI LEVENTE-SIMION Statistician debutant 93.70

puncte

94.60

puncte

84.40

puncte

90.90

puncte

ADMIS

2.

CAZACU RALUCA-MARIA Statistician debutant 81.55

puncte

97.80

puncte

75

puncte

84.78

puncte

RESPINS

3. FECHET TONI-ŞTEFAN Statistician debutant ABSENT
4. AGOSTON CĂTĂLINA-CARMEN Statistician debutant

ABSENT

 

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarat admis domnul VARVAROI LEVENTE-SIMION în funcţia de statistician debutant, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de concurs:                                                                                      Semnătura:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- manager
Dr. Zbranca Cristina-Luana   – medic specialist, şef secţie interimar
Dr. Paziuc Petronela             – medic primar psihiatru
Galbău Gabriela                   – registrator medical principal
Ing. Ştefeligă Ovidiu-Marius- inginer de sistem I A

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS


 

Nr. 2702     DIN 08.12.2016

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 08.12.2016 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 08.12.2016 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de statistician debutant cu studii medii.

Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. VARVAROI LEVENTE-SIMION 2566/22.11.2016 Statistician debutant
2. CAZACU RALUCA-MARIA 2661/06.12.2016 Statistician debutant
3. FECHET TONI-ŞTEFAN 2679/07.12.2016 Statistician debutant
4. AGOSTON CĂTĂLINA-CARMEN 2683/07.12.2016 Statistician debutant

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 87 din 16.11.2016, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. VARVAROI LEVENTE-SIMION ADMIS
2. CAZACU RALUCA-MARIA ADMIS
3. FECHET TONI-ŞTEFAN ADMIS
4. AGOSTON CĂTĂLINA-CARMEN ADMIS

Comisia de concurs: 

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- manager         – preşedinte

Dr. Zbranca Cristina-Luana    – medic specialist psihiatrie, şef secţie interimar- membru

Dr. Paziuc Petronela              -medic primar psihiatrie                                  -membru

Galbău Gabriela                      – registrator medical principal                         -membru

Ing. Ştefeligă Ovidiu-Marius- inginer de sistem IA               – membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS


SPITALUL DE PSIHIATRIE

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2

CUI 11937660, TEL/FAX 0230/314431

 1. 2520      / 14.11.2016

 

ANUNŢ CONCURS

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010, H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de statistician debutant.

Condiţii  generale de participare la concurs:

1.are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2.cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3.are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4.are capacitate deplină de exerciţiu;

 1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 2. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 3. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1.nivel studii: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;

2.vechimea : fără vechime.

Concursul se va desfăşura astfel:

1.proba scrisă va avea loc în data de 19.12.2016-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;

2.proba practică se va susţine în data de 19.12.2016-ora 13.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;

 1. interviul se va susţine în data de 19.12.2016, ora 15.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.12.2016, ora 16.00.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 08.12.2016, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;

-copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

-cazierul judiciar;

-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ( adeverinţa să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) ;

-copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

-curriculum vitae;

-taxă de înscriere concurs 100 ron.

Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 20.12.2016.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 21.12.2016.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.

Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică şi interviu, după caz.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

 

MANAGER,

LUCIAN-CONSTANTIN PAZIUC


Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului vacant de statistician debutant  din data de 19.12.2016

 

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul VIII-Asigurările sociale de sănătate, cap. II-Asiguraţii, Secţiunea 1– Persoanele asigurate);
 2. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate );
 3. Ordinul nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017- doar Anexa 26- Contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti;
 4. Ordinul MS nr. 868/2011 – privind  aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurarilor sociale de sănătate, actualizat cu Ordinul MS nr. 493/2015;
 5. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, actualizat;
 6. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului, actualizat;
 7. Editare text Microsoft word-formatare text; lucru cu text şi elemente grafice.
 8. Calcul tabelar Microsoft excel- manipulare, sortare, conversie volum mare de date.

MANAGER,

PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN