2016-09-14 Statistician debutant

RAPORT FINAL

Al concursului organizat în data de 14.09.2016 pentru ocuparea unui post vacant de statistician debutant din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 70 din 12.08.2016, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, interviul şi rezultatul final pentru concursul organizat în data de 14.09.2016, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă Proba practică Interviul Punctajul final al examenului Rezultatul
1. SANDU ANA-MARIA Statistician debutant 76,85

puncte

99 puncte 97 puncte 90,95

puncte

ADMIS
2. VARVAROI LEVENTE-SIMION Statistician debutant 70,35

puncte

87 puncte 92,40 puncte 83,25 puncte RESPINS
3. NUŢU DANIELA Statistician debutant 70,95

puncte

97 puncte 80 puncte 82,65 puncte RESPINS
4. ŞUTU DANIELA-MARIA Statistician debutant 76

puncte

85 puncte 81 puncte 80,67 puncte RESPINS
5. OLARU CARMEN-AURORA Statistician debutant 75,60

puncte

72,50 puncte 68 puncte 72,03 puncte RESPINS

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarată admisă  doamna SANDU ANA-MARIA  în funcţia de statistician debutant începând cu data de 26.09.2016, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de concurs: 

Dr. Paziuc Lucian-Constantin, manager  – preşedinte

Dr. Zbranca Cristina-Luana, medic specialist, şef secţie interimar – membru

Dr. Paziuc Petronela, medic primar psihiatru – membru

Galbău Gabriela, registrator medical principal – membru

Ing. Ştefeligă Ovidiu-Marius, inginer de sistem I A – membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela, economist I A – RUNOS


PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE

Încheiat astăzi 31.08.2016 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 31.08.2016 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de statistician debutant.

Pentru concurs au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. OLARU CARMEN-AURORA 1803/29.08.2016 Statistician debutant
2. VARVAROI LEVENTE-SIMION 1806/29.08.2016 Statistician debutant
3. ŞUTU DANIELA-MARIA 1812/30.08.2016 Statistician debutant
4. SANDU ANA-MARIA 1819/30.08.2016 Statistician debutant
5. NUŢU DANIELA 1820/30.08.2016 Statistician debutant

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 70 din 12.08.2016, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. OLARU CARMEN-AURORA ADMIS
2. VARVAROI LEVENTE-SIMION ADMIS
3. ŞUTU DANIELA-MARIA ADMIS
4. SANDU ANA-MARIA ADMIS
5. NUŢU DANIELA ADMIS

 

Comisia de concurs: 

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- manager                                 – preşedinte

Dr. Zbranca Cristina-Luana    – medic specialist, şef secţie    – membru

Dr. Paziuc Petronela              -medic primar psihiatru           -membru

Galbău Gabriela                      – registrator medical principal -membru

Ing. Ştefeligă Ovidiu-Marius- inginer de sistem IA               – membru

 

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 

 


ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

Spitalul de Psihiatrie, cu sediul în localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor, nr. 2,
judeţul Suceava, anunţă amânarea concursului conform HG 286 pentru ocuparea postului de statistician debutant, astfel:

din data de 07.09.2016:
proba scrisă din data de 07.09.2016,  ora 9.00 ,
proba practica din data de 07.09.2016,  ora 13.00,
proba interviu din data de 07.09.2016,  ora 15.00.
in data de 14.09.2016:

proba scrisă în data de 14.09.2016,  ora 9.00 ,
proba practica în data de 14.09.2016,  ora 13.00,
proba interviu în data de 14.09.2016,  ora 15.00.

 

MANAGER,

PAZIUC LUCIAN CONSTANTIN


În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010, H.G. nr. 286/2011 modificată prin H.G. nr. 1027/2014, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist I A şi un post vacant de statistician debutant.
Condiţii  generale de participare la concurs:
1.are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2.cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3.are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4.are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru  postul de statistician debutant:
1.nivel studii: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
2.vechimea : fără vechime.
Concursul se va desfăşura astfel:
1.proba scrisă va avea loc în data de 07.09.2016-ora 09.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 pentru postul de economist I A şi pentru postul de statistician debutant;
2.proba practică se va susţine în data de 07.09.2016-ora 13.00 la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2, pentru postul de statistician debutant;
3. interviul se va susţine în data de 07.09.2016, ora 15.00, pentru postul de statistician debutant şi data de08.09.2016-ora 10.00 pentru postul de economist I A, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 30.08.2016, ora 16.00.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 01.09.2016, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;
-copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ( adeverinţa să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) ;
-copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, sau după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
-curriculum vitae;
-taxă de înscriere concurs 100 ron.
Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de 09.09.2016.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de 12.09.2016.

Condiţii de desfăşurare a concursului.
Concursul constă într-o probă scrisă, probă practică şi interviu pentru postul de statistician debutant şi într-o probă scrisă şi interviu pentru economist I A.
Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs.
Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei interviu.
Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică şi interviu, după caz.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate , cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

MANAGER,
DR. LUCIAN CONSTANTIN PAZIUC

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului vacant de statistician debutant  din data de 07.09.2016

  1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul VIII-Asigurările sociale de sănătate, cap. II-Asiguraţii, Secţiunea 1– Persoanele asigurate);
  2. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate );
  3. Ordinul nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017- doar Anexa 26- Contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti;
  4.  Ordinul MS nr. 868/2011 – privind  aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurarilor sociale de sănătate, actualizat cu Ordinul MS nr. 493/2015;
  5. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, actualizat;
  6. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului, actualizat;
  7. Editare text Microsoft word-formatare text; lucru cu text şi elemente grafice.
  8. Calcul tabelar Microsoft Excel- manipulare, sortare, conversie volum mare de date.